Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Məcidov Əjdər Əkbər oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 06.03.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

02.00.04 (2307.01)

Fiziki kimya

Stabil radikalların və ion-radikalların iştirakı ilə oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.01 (2316.01), 02.00.05 (2303.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz. Qeyri-üzvi kimya

Paramaqnit liqandlarla metal kompleksləri

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

Kimyəvi kinetika və kataliz

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

 

02.05.2017

Kimyəvi kinetika və kataliz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-      xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-      beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

310

 

145


17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 22
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

18

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq tərkibində stabil nitroksil radikalı saxlayan paramaqnit liqandlı (Şiff əsaslı, karboksilatlı, ksantokenatlı və s.) metalların kristal­lik kompleks birləşmələri sintez edilmişdir. Onların kristallik və molekulyar quruluşları öyrənilmiş və paramaqnit mərkəzlər arasındakı məsafələr təyin edilmişdir. İlk dəfə olaraq bu sistemlərdə spin mərkəzləri arasında qarşılıqlı təsirin mübadilə  enerjisi  hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, metal ionunun (ikivalentli mis) koordinasiya sferasına radikal mərkəzin daxil olması oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında onun aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Stabil radikalların aromatik amin və diaminlərlə kation radikalların əmələgəlməsi ilə gedən oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının kinetika və mexanizmi öyrənil­mişdir. Mis solisilaldiminatda koordinasiya olunmuş liqandlarda gedən yeni oksidləşdirici uzlaşma reaksiyası müşahidə olunmuşdur. Son illərdə Ə.Ə.Məcidovun rəhbərliyi ilə yeni koordinasyon birləşmələrin alınması istiqamətində elmi işlər aparılmış, alınmış birləşmələrin rentgen quruluşu və reaksiyayagirmə qabiliyyəti öyrənil­mişdir. Koordinasiya olunmuş o-hidroksi benzil­aminlərin və azometin rabitələrin oksid­ləşdirici dehidrogenləşmə və reduksiya reaksiyala­rının kinetika və mexanizmi öyrənilmişdir. Nitratların reduksiya edilməsi ilə metalların, oksid və karbonatların nanoölçülü tozlarının alınmasının reaksiyalarının yeni hidrotermal metodu işlənib hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.А.А.Меджидов, П.А.Фатуллаева и др. Окис-лительное дегидрирование N-(2-гидрокси-3,5-R1,R2-бензил)-4-аминоантипиринов  в процессе kомплексообразования. Координационная химия, 2012, том 38, № 2, с.132-140.

2.P.F.Fatullayeva, A.A.Medjidov and other. New cobalt(II) and nickel(II) complexes of 2-hydroxy-benzyl derivatives of 4-aminoantipyrine. Polyhedron,v. 44, (2012), pp.72-76.

3.P.A.Fatullayeva,M.H.Abbasov,S.A.Ağayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov 8-  aminoxinolinin tetraden-tat törəmələrinin  Cu(II), Co(II), Ni(II)  kom-pleksləri.    Аз.   Хим. журнал, №1, 2015. S.50.

4.B.Yalcin, P.A.Fatullayeva, S.A.Agayeva, M.G.Ab-basov, S.Jafarova, A.A.Medjidov. The Reduсtion of the Metal Nitrates by Ethyleneglycole and Glycerine in Hydrothermal Conditions Kioto(Japan) Conference Proceeding. May 2015. P.884

5.A.A.Medjidov,  P.A.Fatullaeva, S.A.Ağayeva,  B.Yalcin, S.T.Jafarova, V.M.Achmedov, M.G.Ab¬basov. Reduction of metal nitrates by formaldehyde, ethyleneglycole and glicerol under hydrotermal conditions // Azərbaycan Kimya Jurnalı  №3, 2016, c.75-81.

6. А.А.Джавад-заде, А.А.Меджидов, Б.Ялчын, С.А.Агаева, П.А.Фатуллаева, М.Г.Аббасов. Гидротермальный редокс-синтез кобальт-марганец оксидных шпинелей (Co,Mn) (Co,Mn)2O4. Kimya Problemləri (15) 1, 2017, səh.59-64.

7.А.А. Medjidov, P.A.Fatullayeva, Onur Şahin, B.Yalcin. Crystalline and moleculyar structure of 2,2,6,6-tetrametil-4-hydroksy piperidin hydro-chloride. Azerb.Kimya Jurnalı №2, 2017 səh.16-19

8.Г.Г.Гондолова, А.А.Меджидов, П.А.Фатуллаева Комплексы Fe(II) и Mn(II) с N- гидроксибен-замидо) фталимидом. Журнал общей химии. 2018. Т. 88. Вып. 3 , c.517-520.

9. С.З.Исмаилова, А. А.Меджидов, П.А.Фатуллаева, Р. Дж. Гасымов Получение полимера конденсацией о-фенилендиамина и п-ксилилендибромида и его свойства. Журнал общей химии. 2018. Т. 88. Вып. 5, c.800-804.

10. Mansura Huseynova, ParhamTalsimi, Ajdar Medjidov, Vaqif Farzaliyev, Mahizar Aliyeva, Gulnar Gondolova, Onur Sahin, Bahattin Yalçın, Afsun Sucayev, Efe Baturhan Orman, Ali Rza Özkaya, Ilhami GulcinSynthesis, characterization, crystal structure, electrochemical studies and biological evalution of metal complexes with thiosemicarba- zone of glyoxylicacid.Polyhedron. 2018, Vol. 155, pp. 25-33

11. Mansura Teyfur Huseynova, Mahizar Nacaf Aliyeva, Ajdar Akber Medjidov, Onur Şahin Bahattin Yalçın. Cu(II) complex with thiosemicarbazone of glyoxylic acid as an anion ligand in a polymeric structure. Journal of Molecular Structure, 2019, Vol. 1176,pp. 895-900.

12. Mansura Huseynova, AjdarMedjidov, Parham Taslimi, MahizarAliyevaSynthesis, characterization, crystal structure of the coordination polymer Zn(II) with thiosemicarbazone of glyoxalic acid and their inhibitory properties against some metabolic enzymes Bioorganic Chemistry, 2019, Vol. 83, pp. 55-62.

13.А.Н.Азизова, Д.Б.Тагиев, С.Н.Османова, Ш.Г.Касумов, Х.И.Гасанов. Кристалличес¬кая и молекулярная структура комплекса платины (II) с β-меркаптоэтиламин гидрохлоридом. // Ж. Структурной химии, Новосибирск, 2018, Т.59. № 1.c.191-195.

14. Джавад-заде A.A., Меджидов А.А., Ялчин Б., Агаева С.А., Фатуллаева П.А., Османова С.Н. Гидротермальный редокс синтез шпинелей кобальта имарганца с использованием нитратов металлов. // Ж.Общей химии. №.8, 2018, c.59-63.

15. Gulnar Gondolova, Parham Taslimi, Ajdar Medjidov, Vagif Farzaliyev, Afsun Sujayev, Mansura Huseynova, Onur Shahin, Bahattin Yalçın, Fikret Turkan, Ilhami Gulçin – “Synthesis, crystal structure and biological evaluation of spectroscopic characterization of Ni(II) and Co(II) complexes with N-salicyloil-N′-maleoil-hydrazine as anticholinergic and antidiabetic agents”. 2018.DOI: 10.1002/jbt. 22197. Journal of biochemistry and molecular toxicology.

16. C.А.Мамедова, А.И.Ягубов, П.А.Фатуллаева, А.А.Меджидов, М.Г.Аббасов Получение и ИК-спектроскопические исследования полимерных композиционных материалов на основе модифицированных бентонитов. Известия Волг.ГТУ 2018, c. 136-140.

17. Г.Г.Гондолова, С.З. Исмаилова, П.А.Фатул-лаева, А.А.Меджидов.Комплексы Co(II), Ni(II) и Cu(II) с N-(салициламид)-фталимидом. Журнал общей  химии,  2019, том 89, № 3, с. 479–482

18. Mansura Huseynova, Ajdar Medjidov, Parham Taslimi, Mahizar Aliyeva. Synthesis, characterization, crystal structure of the coordination polymer Zn(II) with thiosemicarbazone of glyoxalic acid and their inhibitory properties against some metabolic enzymes Bioorganic Chemistry, 2019, Vol. 83, pp. 55-62.

19. Perizad A. Fatullayeva, Ajdar A. Medjidov, Idayat M. Mamedov, Pavel V. Dorovatovskiy, Jan V. Zubavichus, Victor N. Khrustalev, Rayyat Huseyn Ismayilov.  The Cycle Destruction during Complex Formation of 4-salicylideneamino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole with Ni (II) ions.  J. Chem. Soc. Pak. V. 42, No  05, 2020

20.Mansura huseynova, Vaqif Farzaliyev, Ajdar Medjidov, Mahizar Aliyeva, Parham Tasli¬mi, Onur Sahin, Bahattin Yalзэn. Novel zinc compound with thiosemicarbazone of glyoxylic acid: Synthesis, crystal structure, and bioactivity properties Journal of Molekular Structure  Volume 1200, 15 January 2020, 127082 Https://doi.org/10.1016/j.

21. Leylufar I. Aliyeva, Esmira A. Guliyeva, Lala M. Afandiyeva, Akif D. Kuliyev, Ajdar A. Mejidov.  Synthesis and catalytic activity of the complexes of 1,3-diphenyltriazenes of manganese and cobalt in the reaction of oxidation of petroleum hydrocarbons.  PPOR. V. 21, No 1, 2020, pp. 26-35

22. Mansura Huseynova, Vaqif Farzaliyev, Ajdar Medjidov, Mahizar Aliyeva, Mücahit Özdemir, Parham Taslimi , Yunus Zorlu, Bahattin Yalçın, Onur Şahin. Synthesis, Biological and Theoretical Properties of Crystal Zinc Complex with Thiosemicarbazone of Glyoxylic Acid. Journal of Molecular Structure. 2021. doi.org/10.1016/j. molstruc. 2021.131470

23.Ismailov, E.H., Taghiyev, D.B., Zulfugarova, S.M.  Osmanova S.N. Azimova G.R., J.W.Thybaut. Phase Composition and Catalytic Properties of MnNaW/SiO2 Oxide System in Oxidative Conversion of Methane. Theor Exp Chem (2022) Vol. 58, No. 1, pp. 61-69.https: //doi. org/10.1007/s11237-022-09723-8

24.P.A.Fatullayeva, A.A.Mejidov, M.G.Safronenko, V.N.Khrustalev, Bahaddin Yalcin, Nastaran Sade-ghian, Parham Təslimi, Burak Tuzun.  ((E)-N′(3,5-di-tert-butil-2-hedroxybenzilidene)-2-hydroxybenzohyd-razide(H3sahz)2 copper(II) complex: synthe¬sis, crystal structures, in silico evaluations and enzymatic Inhibition. Journal Chemistry Select: 2023. https:// doi.org/10.1002/slct.202300319

25. F.P.Amrulla, M.A.Akber, İ.R.Huseyn, P.Taslimi, B.Tuzun et all. Cu(II), Ni(II) and Co(II) Complexes of Malonic Acid Dihydrazide with bis-Br-Salicylhydrazone. Advances in Neurology and Neuroscience . 2023, 6(2), p.219-233. ISSN: 2690- 909X

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü EPR Beynalxalq cəmiyyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti 1992-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, İstanbul (Marmara) Universiteti 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları

"Əməkdə fədakarlığa görə" medal;

SSRİ-nin Kimya Sənayesi Nazirliyinin Fəxri fərmanı;

60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri fərmanı;

"Şöhrət" ordeni, 14 dekabr 2005-ci il;   

80 illik yubileyi münasibətilə AMEA Rəyasət Heyətinin  Fəxri fərmanı 

İş yeri və ünvanı AMEA akademik M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi kimya  İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid, pr. 113
Vəzifəsi Şöbə müdiri, laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5389654 
Mobil tel .  
Ev tel. (+994 12) 4218085 
Faks  
Elektron poçtu ajdarmen@yahoo.com

ajdarmedjidov@gmail.com