Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Baş Göynük kəndi 
Təvəllüdü 10.02.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

5503.02, 5503.01

Vətən tarixi, Ümumi tarix

Ağqoyunlu dövlətinin Venesiya Respubli­kası ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin 60-70-ci illəri)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


5503.02, 5503.01

Vətən tarixi, Ümumi tarix

Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin II yarısı - XVII əsrin əvvəlləri)

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

Tarix
Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

 

02.05.2017

Tarix

Çapdan çıxmış elmi əsərləri­nin ümumi sayı
-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
-     beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
1000-ə yaxın


86

28
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı40

5

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Y.Mahmudov, K.Şükürov. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005. (12 dildə).

2. Я.М.Махмудов. Азербайджан и Европа. Москва, «Ирис групп», 2010. Y.M.Mahmudov. Azerbaijan and Europe (Medieval diplomatic relations) London-New York, 2010.

3. Y.M.Mahmudov. History of Azerbaijan Early Renaissance (second half of the IX – early XIII centuries). London-Los Angeles,2011.

4. Y.M.Mahmudov. Azerbaıjan & Europe. The interrelations of the Aghgoyunlu state in the medieval period (Second half of the XV century). London-Los-Angeles, 2011.

5. Qubadlı: Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı: Turxan NPB, 2013. (Həmmüəllif).

Elmi əsərlərinin adları 1. Y.M.Mahmudov. Azerbaijan and Europe (Medieval diplomatic relations) London-New York, 2010.

2. Y.M.Mahmudov. History of Azerbaijan: early Renaissance (second half of the IX – early XIII centuries). London-Los Angeles, 2011.

3. Y.M.Mahmudov. Öyrənilməmiş səhifələr. Bakı, 1972.

4. Y.M.Mahmudov. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Bakı, 1986.

5.Y.M.Mahmudov. Azərbaycan diplomatiyası. Bakı, 1996.

6. Я.М.Махмудов. «Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими. Баку, 1991.

7. Y.M.Mahmudov. Özümüz. Bakı, 2008.

8. Y.M.Mahmudov. Azerbaijanis (in Azerbaijani, Russian and English). Baku, 2008.

9. Y.M.Mahmudov. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi. Bakı, Təhsil, 2005.

10. Y.M.Mahmudov. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Bakı, 2007.

11. Y.M.Mahmudov. Азербайджан: краткая история государственности. Баку, Тахсил, 2005.

12. Y.Mahmudov, K.Şükürov. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005. (12 dildə).

14. Y.M.Mahmudov. Azərbaycan tarixi (erkən intibah dövrü). Bakı, 2008.

15. Y.M.Mahmudov. Azərbaycan diplomatiyası. Bakı, 2006.

16. Y.Mahmudov. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Bakı, 2002.

17. Y.M.Mahmudov., K.K.Şükürov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi 1639-1828. Bakı, 2009.

18. Y.M.Mahmudov, K.Şükürov. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2009.

19. Y.M.Mahmudov., K.K.Şükürov. Naxçıvan: tarixi və abidələri. Bakı, 2007.

20. Y.Mahmudov. Orta əsrlər tarixi (erkən dövr). Bakı, 2011.

21. Y.M.Mahmudov. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü. Bakı, 2011.

22. Y.M.Mahmudov. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Bakı, 2012.

23. Y.M.Mahmudov. Azerbaijan and Europe (Medieval diplomatic relations) London-New York, 2010.

24. Y.M.Mahmudov., C.Mustafayev. Şuşa: Pənahabad. Bakı, 2012.

25. Я.М.Махмудов. Победное шествие идей Гейдара Алиева. Баку, 2012.

26. Y.M.Mahmudov. History of Azerbaijan:early Renaissance (second half of the IX – early XIII centuries). London-Los Angeles,2011.

27. Y.M.Mahmudov. Azerbaijan & Europe. The interrelations of the Aghgoyunlu state(Second half of the XV century). London-Los-Angeles, 2011.

28. Я.М.Махмудов. Азербайджан и Европа. Москва, «Ирис групп», 2010.

29. Я.М.Махмудов. Переможнийхıв iдей Гейдара Алиева. Киев: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2013.

30. Qubadlı: Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı: Turxan NPB, 2013. (Həmmüəllif).

31. Gubadly: The ancient Azerbaijani land Zangazur’s gateway. Baku: Turkhan PPA, 2013. (co-author).

32. Губадлы: ворота древней Азербайджанской земли Зангезур. Баку, 2013.(соавтор).

33. Heydər Əliyev. İki cilddə. 1-ci cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. (Həmmüəllif).

34. Heydər Əliyev. İki cilddə. 2-ci cild. Bakı: Turxan NPB, 2013. (Həmmüəllif).

35. Y.M.Mahmudov. Real tarix və “Böyük Ermənistan uydurması”. Bakı, 2014.

36. Место торговых центров Восточного Средиземноморья во взаимоотношениях Азербайд-жана с европейскими странами (II половина XV-XVI вв.) //Древний и средневековый Восток и Средиземноморье. - Баку, 1989. - с.68-77.

37. Научная истина о кровавой бойне 20 января: Предисловие //Мехтиев Рамиз. Реалии геноцида азербайджанцев. - Баку: Изд-во Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 2000.- с. 71-79.

38. Ценный сборник документов по истории Азербайджанской Демократической Республики //Максвелл Н. Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании /НАН Азербайджана. Институт Истории - Баку: Чашыоглы, 2008. - с. 17-36.

39. Азербайджанцы (Взгляд на этнополитческую историю) //Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле. – Бишкек: Мегамедиа, 2009. – с.25-41.

40. Самый опасный вымысел в истории //Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле. – Бишкек: Мегамедиа, 2009. – с.6-23.

41. Фальсификаторы. Вандализм: геноцид против исторических названий //Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле. – Бишкек: Мегамедиа, 2009. – с.95-98.

42. Причины и начало дипломатических отноше¬ний государства Аггоюнлу с Венецией //Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. ИФ. - 1977. - №1. - с.30-34.

43. Новый сборник документов по истории Сефевидского государства («Шах Исмаил I» в дневниках Марина Санудо) //Известия АН Азербайджанской ССР. Сер. Истории, философии и права. - 1986. - №1. - с. 59-64.

44. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с европейскими странами (II половина - XV начало XVII века). Статья первая //Известия АН Азербайджанской ССР. Сер. Истории, философии и права. - 1987. - №3. - с.32-43.

45. К вопросу о взаимоотношениях государств Аггоюнлу и Сефевидов с европейскими странами (II половина XV- начало XVII века). Статья вторая //Известия АН Азербайджанской ССР. Сер. ИФП. - 1987. - №4. - с.128-133.

46. История государственности и этнокультурное наследие Кавказской Албании принадлежат Азербайджанскому народу //Азербайджан и азербайджанцы. - 2007. - №5-12. - с. 13-16.

47. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и история Азербайджана во второй половине ХХ века //Вопросы литературы и искусства. (Бишкек. Национальная Академия Наук Кыргызской Республики. Национальный Центр Манасоведения и художественной культуры). – 2009. - №1(6). – с.85-101.

47. Самый опасный вымысел в истории //Диалог власти и гражданского общества. – (Астана. Центр Азиатских демократий Луисвильского университета Штат Кентукки США). – 2009. - №1 (22). – с. 73-83.

49. Il kanato di Irevan. La conquista russa e la migrazione degli armeni nelle terre dell’Azerbaigian settenttrionale, Roma, 2015 (italyandilində), 640 p.

(həmmüəllif).

50. Yaqub Mahmudov. “Azerbaigian e Europa”. Roma, 2015 (italyan dilində), 272 p.

51. Yagub Mahmudov. «Historia real y la confabulacion sobre la “Gran Armenia”». Mexico, 2015,150 p.(ispan dilində).

52. Yagub Mahmudov.Real history and confabulation on great Armenia.  Baku: Turkhan NPB, 2015-152 p. (ingilis dilində).

53.Ягуб Махмудов. Геноцид тюрко-мусульманского населения Азер­байджана в 1918-1920 годах. Баку, 2015, 100 c.

54. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində). Bakı, 2015, 68 s.

55. El kanato de Iravan: La ocupacion de Rusia y la reubicacion de los armenioshacialastierras al norte de Azerbaiyan,Mexico, 2016. (ispandilində).

56. Ягуб Махмудов. РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ и вымысел о “великой Армении”. 2016, 156c.

57. “Şimal-Qərbi Azərbaycanın mədəniyyət xəzinəsi”. Məmmədli A. Azər­baycanın şimal-qərb bölgəsinin tarixi abidələri. /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-5.

58. “Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrinin erməniləri türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları yeni arxiv sənədlərində”. Nəcəfli G.C. 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı. /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-12.

59. “Nazim Mustafanın “İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) kitabına Ön söz”. Mustafa N. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920). /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-13.

60. “Армянские зверства на земле Карабаха”. Мамедзаде Н. Геноцид Азербайджанцев в Карабахском регионе Азер­бай­джана (1918-1920). /

Руково­дитель проекта и автор предисловия: 

Ягуб Махмудов. Баку: ИПО Турхан, 2014, с.3-9.

61. “Геноцид против азербайджанского народа”. Нифталиев И.В. Гено­цид Азербайджанцев в Иреванской губернии (1918-1920). /

Ру­ко­водитель проекта и автор предисловия: 

Ягуб Махмудов.Баку: ИПО Турхан, 2014, с.3-12.

62. “Erməni cəlladlarının Azərbaycan torpağı Zəngəzurda törətdikləri vəh­şiliklər”. İsmayılov K. Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soy­qırımı (1918-1920). 

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-11.

63. “Azərbaycan xalqına qarşı erməni vəhşiliklərini Britaniya kitabxanasının arxiv sənədləri də təsdiq edir”. Gözəlova N.R. Azərbaycan türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində. /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov.  Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-8.

64. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-ci ilin aprel-may ayları)”. Abuşov V.V. Quba qəzasında türk-müsəlman soyqırımı. /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s.3-8.

65. “Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı(1918-ci ilin mart-aprel ayları)”. Abuşov V.V. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı.

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-9.

66. “Bakı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-ci il mart-aprel ayları)”. Abuşov V.V. Bakıda 1918-ci il mart soyqırımı.

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov.  Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-10.

67. “Əfsanədən gerçəkliyə və ya neft diplomatiyası tarixində böyük qələbə”. Mehdiyev Ə. Əsrin müqaviləsi: Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı. 

Elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s.3-10.

68. “Tariximizə dair qiymətli ilk mənbələr”. Azərbaycanın qədim tarixi yazılı mənbələrdə. /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-9.

69. “Müasir erməni vandalizmi və ya tarixi adlara qarşı soyqırımı. Van­dalizm. Tarixi adlara qarşı soyqırımı”. /

Layihə rəhbəri, elmi re­daktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s. 3-7.

70. “Şərəfli nəsil, dəyərli əsər”. Tahirzadə Ə. Aşurovlar: Soyun sənədli tarixi. /

Elmi redaktor və öz sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: 2014, s. 5-7.

71. “Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri tarixinə dəyərli tədqiqat”. Əzimli D.M. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı – XVII əsrin I yarısı). /

Layihə rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: 

Yaqub Mahmudov. Bakı: Turxan NPB, 2014, s.3-6.

72. Геноцид азербайджанского народа в 1917-1920 годах. Современная научная мысль, №3,М., 2015, с. 5-31.

73. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi/ elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu. – Bakı: Avropa, 2016. – 678 s.

74. Quluzadə Musa. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi: dərslik / elmi red. Y. M. Mahmudov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. – Bakı: Mütərcim, 2016. – 261 s.

75. Asif Həkimin ömür salnaməsi  //Asif Həkim Azəri. Şəxsiyyətlər diyarı. Bakı: Mütərcim, 2016. – c. 10-11.

76. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı: ön söz // Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları / AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Respub­likası Hərbi Prokurorluğu; red.heyəti: Y.M.Mahmudov [et al.]; layihənin rəh.: Y.M.Mahmudov, X.R.Vəliyev; elmi red., ön sözün müəl. Y.M.Mahmudov. - Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016. - s.5-33.

77. Azərbaycan xalqının  çoxmədəniyyətlilik tarixindən  // Heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər: Ümummilli lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları. – Bakı: Azərnəşr, 2016. –. 241-254.

78. Azərbaycan tarixinin qurucu İlham dövrü // Heydər Əliyev – Azərbaycan: dünən, bu gün və sabah Heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər: Ümummilli lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş elm-praktik konfransın materialları / elmi red. Ş.Hacıyev. – Bakı: Azərbaycan. – 2016. – s. 92-112.

79. İstiqlal şəhidi Molla Cümə // Molla Cümə. /tərt. M.Qasımlı, E.Əzizov; red. Y. Məmmədova // İsmiPünhan. Bakı: AzərbaycantarixçiləriİctimaiBirliyi. – Bakı: 2016. – s. 5-9.

80. Azərbaycan albanşünaslığına sanballı töhfə (Q.Cəbiyevin “Girdman tarixi və tarixi coğrafiyası” kitabı haqqında)  // Xalq qəzeti. – 2016. – 18 mart.

81. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır // Respublika. - 2016. – 22 iyul.

82. Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü // Azərbaycan. – 2016. – 8 may.

83. Mədəniyyət tariximizin öyrənilməsinə sanballı töhfə (Professor T.Musayevanın “Azərbaycan mədəniyyəti əsrlərin dönəmində (XX əsrin 20-30-cu illəri) kitabı haqqında)  // Azərbaycan. – 2016. – 14 may.

84. Гейдар Алиев был великой личностью, обладал железной волей и ярко выделялся среди мировых лидеров // Бакинский рабочий. – 2016. -  11 мая.

85. Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития, Современная научная мысль, №4,М., 2016, с. 10-17.

86. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk – İslam dünyasında ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət idi - Xalq qəzeti. – 2016. - 31 may.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda tarix ixtisası üzrə Dissertasiya Şurasının sədri

Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası Tarix bölməsinin sədri

Dünya üzrə XXI əsrin məşhur elm adamları­nın siyahısına daxil edilmişdir

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Baş Redaksiya şurasının üzvü

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi elmi-dini şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1966-1981-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi və dosenti vəzifələrində çalışmışdır.

1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının açılması ilə həmin kafedrada dosent vəzifəsində işə dəvət olunmuşdur.

1983-cü ildə Universitetin Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsini icra etmişdir.

1985-1986-cı illərdə Universitetin Tarix fakültəsinin dekan müavini işləmişdir.

1986-cı ildə Tarix fakültəsinin dekanı seçilmişdir.

1990-cı ildə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri seçilmişdir. İndiyədək həmin kafedraya rəhbərlik edir.

Digər fəaliyyəti 1966-1981-cı illərdə Azərbaycan Ensiklopediya­sında elmi redaktor, böyük elmi redaktor, Ümumi tarix və Azərbaycan tarixi redaksiyalarının müdiri, ensiklopedi­nın elmi işlər üzrə Baş redaktor müavini vəzifələrində çalışmışdır.

1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respub­li­kası Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin müavini, “Azərbaycan Ensiklopediyası” Nəş­riyyat-Poliqrafiya Birliyinin baş direktoru işləmişdir.

1994-cü ildə Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində qalmaqla yenidən Universitetin Tarix fakültəsinin dekanı seçilmiş və 2004-cü ilədək həmin vəzifədə fəaliyyət göstərmişdir.

2004-cü il sentyabrın 13-dən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktorudur.

Təltif və mükafatları

Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rza, "Qızıl qılınc", "Qızıl qələm", "Samir Əsgərxanov", "Humay", "Gənclərin dostu" milli mükafatlarının laureatıdır.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimidir.

2012-ci ilin oktyabrın 26-da Oksford sammitində Beynəlxalq Sokrat Komitəsi tərəfindən böyük təşkilatçılıq qabiliyyətinə, yüksək peşəkarlığına, rəhbərlik istedadına və liderlik keyfiyyətinə görə “ən yaxşı baş menecer” fəxri adına layiq görülmüşdür. Avropa Biznes Assambleyasının Sosial Tərəfdaşlıq Cəmiyyəti, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Patent idarəsi tərəfindən marketinq məqsədləri üçün 5 illik (20.10.2012 – 20.10.2017) “Best Enterprise” lisenziyası verilmişdir.

2012-ci il iyulun 12-də Dublin Sammitində (Dublin, İrlandiya) böyük elmi nailiyyətlərinə görə Beynəlxalq Sokrat Komitəsinin “The Name in Science” (“Elmdə ad”) fəxri titulu verilmişdir. Bununla da, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi Yaqub Mahmudov dünya elminin inkişafına verdiyi töhfəyə görə medalla təltif edilərək XXI əsrin məşhur elm adamlarının siyahısına daxil edilmişdir.

2013-cü ilin fevralın 10-da Azərbaycan Kazakları İcmasının “Ataman Anton Qolovatıy”  adına ordeni ilə təltif olunmuşdur.

2013-cü il dekabrın 16-19-da Böyük Britaniyanın Oksford şəhərində keçirilən “Elm və təhsil. Yeni imkanlar və istiqamətlər” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransda milli dəyərlərin qorunması, yüksək rəşadət və dürüstlüyə görə “Kraliça Viktoriya” diplomuna və medalına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" və "Şərəf" ordenləri ilə təltif olunmuşdur.

2016-cı ildə AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin araşdırılması və erməni saxtakarlığına qarşı tarixi həqiqətlərin aşkarlanması sahəsindəki xidmətlərinə görə AMEA-nın Abbasqulu ağa Bakıxanov adına mükafatına layiq görülüb.
İş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.  
Mobil tel . (+994 50) 2866361
Ev tel. (+994 12) 4926247
Faks  
Elektron poçtu ymahmudov@mail.ru