Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Mustafayev Şahin Məcid oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.    
Təvəllüdü 07.02.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.03

Ümumi tarix

XVI əsrin birinci yarısında Kiçik Asiyanın şərq vilayətlərində Osmanlı sosial-siyasi strukturunun formalaşması
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.03

Ümumi tarix

XIV-XV əsrlərdə Kiçik Asiyanın türk mühitində etnosiyasi proseslər

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

30.06.2014

Tarix 

Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


02.05.2017

Tarix

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 92
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 48 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri XI-XV yüzilliklərdə Kiçik Asiya və Azərbaycanda gedən sosial-siyasi və etnomədəni proseslərin monoqrafik tədqiqi;

Orta əsrlərdə Şərqi Anadolunun siyasi, sosial-iqtisadi tarixinin və bu bölgələrlə əlaqədar Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qanunvericilik fəaliyyətinin (Həsən padşah qanunnamələrinin) monoqrafik tədqiqi;

Azərbaycan tarixinə aid Osmanlı mənbələrinin (təhrir dəftərlərinin) təhlili, tərcüməsi və nəşri;

Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixi və mədəniyyətinə dair elmi-araşdırma layihələrinin təşkili və həyata keçirilməsi;

İpək Yolu tarixinin tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları 1. Восточная Анатолия: от Ак-Коюнлу к Османской империи. Москва, Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994.

2. Səlcuqilərdən Osmanlılara: XI-XV əsrlərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011

3. Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri (Qazax və Borçalı. 1728-ci il). Bakı, “Pedaqogika” nəşriyyatı, 2001

4. Lori vilayətinin icmal dəftəri. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2003

5. От сельджуков к османам: этнополитические процессы в тюркской среде Малой Азии в XI-XV веках. Москва, ИВ РАН – МИЦАИ, 2017

6. “Orta çağın payızında” türklərdə cəngavərlik idealı // Elmi Araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr toplusu), VII buraxılış, 2004, ss.205-215

7. Between Nomadism and Centralization: The Ottoman Alternative in the History of the Aqqoyunlu State // Nomad Aristocrats in a World of Empires. Edited by J.Paul. Wiesbaden. Dr. Ludwig Reichert Verlag. 2013, ss. 143-159

8. Некоторые теоретические вопросы современной азербайджанской историографии // AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”ı, (X buraxılış), 2014, ss. 182-208

9. Образ османов в сефевидских исторических источниках (первая половина и середина XVI в.) // Средневековый Восток: проблемы историографии и источниковедения (Сборник статей памяти Героя Советского Союза, академика З.М.Буниятова). Баку, «Элм», 2015, ss. 192-231

10. İpek Yolu Sefaretnameleri: Bir Akkoyunlu El Yazmasında 1419-1421 Yıllarında Çin’e Gönderilen Bir Timurlu Büyükelçiliğinin Tarihi // Yükselen İpek Yolu. III Сilt. İpek Yolunda Kültür ve Sanat. Ankara: Türk Yurdu, 2016, ss. 67-87

11. M.A.Akhundov et la philosophie des Lumieres. Un pont spirituel d’un siècle a l’autre // Asie Centrale. Transferts culturels le long de la Route de la soue. Paris: Vendemiaire, 2016, ss. 513-536

12. Silk Trade from Ilkhanids to Aqqoyunlu // Acta Via Serica. Inaugural Issue, Winter 2016 (Keimyung University, Republic of Korea), ss. 119-136

13. Нахичеван в конце XVI в. (по данным османского пространного реестра вилайета Реван 1590 г.) // Transcaucasica. 2015-1016. Выпуск 3. Москва, ss. 44-61

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü YUNESCO-nun Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun müxbir üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Universiteti Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində Asiya və Afrika ölkələri tarixi ixtisası üzrə mühazirələr (1998-ci il)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları YUNESCO-nun “Hirayama – İpək Yolu” proqramının təqaüdü (1998)

Fulbright proqramının təqaüdü (2005)

Qazaxıstan Respublikası Təhsil və Elm Nazirliyinin “Qazaxıstanda elmin inkişafı üçün” nişanı (2008-ci il) 

İş yeri və ünvanı AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Bakı, H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5387671 
Mobil tel . (+994 50) 3279170
Ev tel. (+994 12) 4929601 
Faks  
Elektron poçtu mustafayevsm@gmail.com