Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Həşimov Arif Məmməd oğlu
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şahbuz şəh.  
Təvəllüdü 28.09.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı


- mövzunun adı05.09.05; 05.14.02

Nəzəri elektrotexnika; Elektrik stansiyaları, elektrik şəbəkələri, elektro­energetik sistemlər və onların idarə olunması

Elektrik sistemlərində bərpa olunan gərginliyin hesablama maşınında modelləşdirilməsi    

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı05.09.05; 05.14.02

Nəzəri elektrotexnika; Elektrik stansiyaları, elektrik şəbəkələri, elektro­energetik sistemlər və onların idarə olunması

Elektrik şəbəkələrində dalğa proseslərinin hesab­lanmasında səth effektinin və taclanmanın modelləşdirilməsi

Müxbir üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı

 
Həqiqi üzv seçilməsi:

- tarix

- ixtisasın adı


26.04.2007

Energetika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 295
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı  
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 50 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 21
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


11

2

Əsas elmi nailiyyətləri - Gərginlik transformatorlarında və 110-500  kV-luq paylayıcı qurğuların tutum gərginlik bölücülərində ferrorezonans proseslərinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması;

- Güclü elektrik sahələrinin və qazboşalmalarının təsirləri nəticəsində dielektrik materialların sət­hin­də və həcmində reallaşan proseslərin mexaniz­m­lərinin aşkar edilməsi və onların fiziki-kimyəvi elmi əsaslarının işlənilməsi;

- Qaz, maye və bərk cisim halında olan dielek­t­riklərin xassələrinin kompleks tədqiqi üzrə elmi-praktiki nəticələr   
Elmi əsərlərinin adları 1. «Журнал технической физики», вып.11, ноябрь 2007, том 77, стр.123-126// Ком­пен­сация объемного за­ряда ионов во время­пролетном масс-анализаторе

2. International Journal for knowledge,science  and technology, October 2009, №1, vol.1, pp. 1-7  // Varistor effect in composites on the basis of non-polar polymer and chalcopyrite phase of CuInSe 2 compound

3. Electrical and Electronics Engineering, 2009. ELECO 2009. International Conference on Volume, Issue, 5-8 Nov. 2009, pp.I-364 - I-367 // Transmission line transposition//

4. «Технiчна электродинамика», Киев, № 6, 2009, стр.17 – 22 // Исследование структуры наносекундного стримерного разряда методом электрографии//

5. Электронная обработка материалов, Молдова, № 1, 2010, с. 84 – 89 // Электри­ческие свойства тонкопленочных композитных резисторов на основе халькопиритных соединений типа CuInSe2-MnSe и CuInSe2-FeSe//

6. 6-th International con­fe­rence on “Technical and Phy­sical Problems of Po­wer Engineering TPE-2010, 14-16 September, Iran, Tabriz, pp.598-600 // Electric discharge treatment of one phase adsorbent for cleaning of the textile factories sewage//

7. Euro-Asian Journal of  Sus­t­ainable Energy Development Policy (ISSN: 1791-6119), PROMITHEAS- The EU-BSEC Energy and Climate Policy Network, Athens, Greece, July-December 2008, vol.1, No2, pp.15-26// Technological, socio-economic and ecological aspects of space weather impacts on the normal operation of oil and gas pipeline systems and reliability of electric power supply grids in Azerbaijan and South Energy Corridor region.

8. Sieci elektroenegetyczne w przemysle i energetyce, Wroclaw, Poland, 10-12.09.2008, p. 159-164// Method of protection from ferroresonance overvoltage by voltage transformer.

9. Sieci elektroenegetyczne w przemysle i energetyce, Wroc­law, Poland, 10-12.09.2008, p. 385-390// Calculation of transients during commutations of overvoltage protective devices.

10. Журнал техн. Физики 2009 т.79  в. 8 с 99-103// Зависимость зарядового сос­та­ва ионов металлов от плотности лазерного излучения при лазерной масс-спектрометрии.

11. International Journal for knowledge,science  and technology, October 2009, №1, vol.1, pp. 49-56 // Influence of concentration and the sizes of ferromagnetic granules on electrical and magnetic properties of FD-resistor sheath

12.Prosiding of the Tenth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”, Baku, 23-25 september, 2009, p. 40-47// Studi of distributed generation (d.g.) effect on stability of electrical network.

13. «Энергетика», Минск, №1, 2011, с.30-39// Демпфирование электро­меха­нических коле­баний в многома­шинной энергосистеме с разнотипными регуляторами возбуждения//

14. Журнал Физической Химии, 2012, том 86, №2, с.1-4 // Влияние размеров частиц мон­тмориллонит содержащей бенто­нитовой глины на его зарядо­вое состояние, приобретенное воздействием электри­ческих разрядов

15. ЭОМ, 2012-2013 // Применение электро­физических процессов в решении эколо­гических проблем системы электроэнергетики

16. «Энергетика» ИВУЗ и ЭО СНГ, Минск, март-апрель 2013, с. 20 - 30 // Гибридные системы распре­де­ленной генерации с возоб­нов­ляемыми источниками: моде­ли­рование и анализ их режи­мов работы в энергосистеме//

17. Electronics and electrical engineering, vol.19, №3,2013,pp. 33-36, Kaunas // Methods of improving superconductive fault current limiting devices in power engineering//

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Moldova Respublikasının MEA-nın Tətbiqi Fizika İnstitutunda nəşr olunan “Электронная обработка материалов” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

2. İran İslam Respublikasının “Taba Elm” elmi mərkəzində nəşr olunan “Energetikanın texniki fiziki problemləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

3. İspaniyanın Bilbao Universitetində nəşr olunan “İnternational Journal for knowledge seience and texnoloji” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

4. AMEA-nın Fizika İnstitutunda nəşr olunan “Energetikanın Problemləri” jurnalının redaktorunun müavini.

5. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə sənayesi Nazirliyi Milli Aerokosmik Agentliyinin “Xəbərləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı laureatı
İş yeri və ünvanı AMEA Rəyasət Heyəti, İstiqlaliyyət küçəsi, 30; AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi AMEA-nın Birinci vitse-prezidenti v.i.e.; Baş direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5393116
Mobil tel. (+994 50) 3181240
Ev tel. (+994 12) 4342028
Faks (+994 12) 5393116
Elektron poçtu arif@physics.ab.az