Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 04.03.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-    ixtisas şifri

-    ixtisasın adı

-    mövzunun adı


02.00.04 (2307.01)

Fiziki kimya

Etilbenzolun stirola əlaqəli dehidrogenləşməsi reaksiyalarının tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


02.00.13 (yeni 2314.01)

Neft kimyası və neft kimya sintezi

Bir sıra praktik əhəmiyyətli karbohidrogenlərin və onların törəmələrinin əlaqəli dehidrogenləşməsi və hidrogenolizi reaksiyalarının kinetikası və mexanizminin tədqiqi

Müxbir üzv seçilməsi:

-   tarix

-   ixtisasın adı

1989

Fiziki kimya 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-    tarix

-    ixtisasın adı

2001

Kimya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
556

 

267

 

151

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 33 müəlliflik şəhadətnaməsi, 16 patent
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

-     elmlər doktorlarının sayı

24

2

Əsas elmi nailiyyətləri Koherent sinxronlaşmış kimyəvi və biokimyəvi reaksiyaların makrokinetik nəzəriyyəsinin müəllifidir. O, kimyəvi interferensiyanın tərifini vermiş, fəzada və zamanda koherent sinxronlaşmış reaksiyalar üçün determinant tənliyini və koherentlik nisbətini təklif etmişdir. Bu nəzəriyyə birmənalı şəkildə təcrübədə təsdiq olunmuşdur. Monooksigenaz, peroksidaz və katalaz reaksiyalar sahəsində yeni – biomimetik kataliz elmi istiqamətinin əsasları inkişaf etdirilmiş və bu istiqamətin biotexnologiyada tətbiqi nəticəsində yeni biomimetik sensorlar işlənib hazırlanmışdır. Son illərin elmi tədqiqatları biomimetik kataliz ilə bağlıdır; alkan və alkenlərin hidroksidləşməsi və epoksidləşməsi üçün yüksək effektli, oksidləşdirici təsirə və yüksək temperaturlara davamlı olan katalitik bioimitatorlar işlənib hazırlanmışdır. T.M.Nağıyevin fundamental elmi nailiyyətləri sırasında onun təklif etdiyi yeni  - asılı müvafiq kinetik parametrli elementar reaksiyalar mühüm yer tutur. Hidrogen-peroksidlə induksiya olunmuş yeni sərbəst radikallı reaksiyalar – atmosfer azotunun oksidləşdirici fiksasiyası, alkan və alkenlərin əlaqəli dehidrogenləşməsi, epoksidləşməsi, hidroksidləşməsi və metanın metanola, folmaldehidə və hidrogentərkibli qaza oksidləşməsi reaksiyaları geniş tanınır. Kimyəvi və bioloji sistemlərdə enerjinin akkumulyasiyası prinsipinin işlənib hazırlanması yönündə əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Hazırda onun rəhbərliyi altında yeni analitik sistemlər olan biomimetik sensorların yaradılmasının elmi prinsipləri uğurla işlənib hazırlanır. Molekulyar azotun hidrogen peroksidlə fiksasiyasının mexanizmi üzrə xaricdə aparılmış kvant-kimyəvi tədqiqatlar nəticəsində azot 1-oksidin alınması və dayanıqlı HOO–N=N–OOH intermediatının mövcudluğu nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış, bununla T.M.Nağıyevin uzun illər bundan əvvəl apardığı elmi tədqiqatların nəticələri təsdiq edilmiş və bu proses "Nağıyev Effekti" adlandırılmışdır. T.M.Nağıyevin elmi maraq dairəsi: fiziki kimya, sərbəst-radikallı oksidləşmə reaksiyaları kimyası, heterogen və bioimitasiya katalizi, koherent-sinxron reaksiyaların kinetikası və mexanizmi, tətbiqi biokimya və biotexnologiya.
Elmi əsərlərinin adları

1.M.F.Nagiev and T.M.Nagiev "The Conjugate Dehydrogenation of Hydrocarbons", Book: Advances in Chemistry-133, Editor Hugh M. Hulbert, 1974. pp. 137-147, USA.

2.Т.М.Нагиев "Химическое сопряжение". М: Наука, 1989, с. 216. Monoqrafiya

3.T.M.Нагиев. «Взаимодействие синхронных реакций в химии и биологии». Баку. Элм. 2001. 403 c. 3.Tofik M. Nagiev. Coherent Synchronized Oxidation reactions by Hydrogen Peroxide. Elsevier. Amsterdam. 2007, p.340. Monoqra-fiya

4.T.M.Nagiev.  Chapter. "Physicochemical Pecu¬liarities of Iron Porphyrin-Containing Electrodes in Catalase and Peroxidase Type Biomime¬tic Sensor". Book  "Biomimetic Based Applications", Preface IX, Chapter4, 2011, p.105-123 under the editorship of Anne George, Croatia. -

5.Tofiq M. Nağıyev “Sinxron reaksiyalara koherent baxış”. “Şərq-Qərb”. ASC-nin mətbəəsi. Bakı, 2018, 216 s.

6.N.I.Ali-zadeh,N.N.Malikova,T.M.Nagiev. Catalase biomimetic sensor on base of elec- trochemical electrodeTPhPFe(III)/Al2O3/Pb and TPhPFe(III)/Al2O3/Si. Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), №, 2015, p.67-70

7.T.M.Nağıyev. The Theory of Coherent Synchronized Reactions: Chemical Inter-ference Logics. // Materials Sciences and Applications, 2015, 6, 152-170. USA

8.Eldar Zeynalov and Tofik Nagiev. Enzymatic Catalysis of Hydrocarbons Oxidation “IN VITRO” (Review) Chemistry and Chemical Technology. 2015, Volume 9, Number 2,  pp.157-164. Ukraine.

9. S.Aghamammadova, I. Nagieva, L.Gasanova, T. Nagiev,  Кinetics   and Mechanism of the Reaction of Coherently Synchronized Oxidation and Dehydrogenation of  Cyclohexane by Hydrogen Peroxide. // Matec  Web of Conferences ; 49,01002 (2016). p.1-5

10. U. V. Mammadova, I. T. Nagieva, L. M. Gasa¬nova, T. M. Nagiev “Macrokinetic cohe-rence of gas-phase ethylene monooxidation reaction by hydrogen peroxide.” International journal of engineering sciences & research technology. 2016. December et al., 5(12). pp. 185-193.

11. Nagieva I.T. Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized Oxidation of Pyridine with Nitrous Oxide to 2,2- and 2,3-dipyridil. //Journal of Chemistry and  Chemical Engineering (USA). 2016. №10. p.99-102.

12. Dr.Tofik M.Nagıyev. The Macroscopic Coherence in Synchronized Chemical and Biochemical Oxidations on Heterogeneons  Biomimetic Catalysts-The Way to the Self-Organization. BITʼs 2nd Annual  World Con¬gress of  Smart Materials-2016, March 4-6, 2016, Singapure. “Smart Biomaterials ” simpoziumunda  şifahi məruzə (Oral)

13. Nagiev T, Gasanova L, Nagieva I. Aghamammadova S. The mechanism of    Oxidative conversion of cyclohexane on heterogeneous biomimetic catalyst. CHISA 2016, 22nd   International Congress of Chemical and Process  Engineering, 27-31 August  2016, Prague, Czech Republic. P3.38 . Serial   Number: 0881

14. Tofik Nagiev, Latifa Gasanova, Sariya Aghamammadova, Gulshan   Nahmadova. Hydrogen peroxide  dissociation on sustain-able biomimetik     catalysts. //6th EuCheMS Chemistry Congress. 11-15 September 2016. Seville.Spain. ( Oral )Abstract 723

15. Malikova N.N., Alizadeh N.I., Nagiev T.M. Semiconductor biomimetic  electrode –TPhPFe(III)/Al2O3/Si, for catalase and peroxi-dase types. //22-n  International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016. 19thConferens on Prosess Integration. Modelling and Optimization for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. 27-31August. 2016. Prague. Chech.  Republic. Serial Number: 0821. P.1.109.

16.Nagieva I.T. Ali-zadeh N.I.,Nagiev T.M. Gas-phase oxydation  pyridine with  nitrous oxide. //6th EuCheMS Chemistry Congress. 11-15 September 2016. Seville. Spain. Topic-83. P 696. p.157.

17.Nagieva I.T. Ali-zadeh N.I.,Nagiev T.M. “Green” Oxidation of Pyridine by Nitrous   Oxide (I). // 6th International IUPAC Confe¬rence On Green Chemistry 4-8 September, 2016, Venezia, Italy. p.292.

18.Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Research biomimetic sensor-TPhFe(III)/ Al2O3/Si. 3rd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry &Materials, October 16-19,2016 Nice, France.

19. S.Aghamammadova, I. Nagieva, L.Gasanova, T. Nagiev. Кinetics and Mechanism of the Reaction of Coherently Synchronized Oxidation and Dehydrogenation of  Cyclohexane by Hydrogen Peroxide. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Volume 7, Issue 2, February 2017.

20. Akademik Tofiq Nağıyev haqqında “A coherent look at synchronized reactions. “J.Research” Londonç Features 2017, İssue 108, pp. 46-49

21. С.А.Агамамедова, И.Т.Нагиева, Л.М.Га-са¬нова, Т.М.Нагиев. Kогерентно-синхронизированное биомиметическое монооксидирование циклогексана пероксидом водорода. // Журнал физической химии. 2018, том 92, №12, c.1935-1943

21.Eldar Zeynalov, Tofik Nagiyev, Jörg Friedrich, Matanat Magerramova Carbonaceous nanostructures in hydrocarbons and polymeric aerobic oxidation mediums. In the book: Fullerenes,  Graphenes and Nanotubes: A Pharmaceutical Approach. Edited by Alexan-der Mihai   Grumezescu, Elsevier –William Andrew Publishing House, 2018, chapter 16, pp. 631-681 2

22.Нагиев Т.М., Али-заде Н.И.,Гасанова Л.М., Нагиева И.Т., Мустафаева Ч.А., Мели¬кова Н.Н., Абдуллаева А.А., Бахрамов Э.С. Пилотная установка с   секционной подачей жидких реагентов для процесса окислительной фиксации молекулярного азота. / Журнал ”Химические проблемы”. 2018.  №2. с.271-274.

23. Меликова Н.Н., Али-заде Н.И., Нагиев Т.М. Исследование каталазной активности биомиметичкских сенсоров. /Химические Проблемы 2018, №3. c.271-274.

24. Nagiev T.M., Ali-zadeh N.I., Gasanova LM., Nagieva I.T., Mustafaeva Ch.A., Malikova N.N., Abdullaeva A.A., Bakhramov E.S. Nitrogen fixation at conjugated  oxidation. /Аз. Хим. Журн. 2018. №2. pp.6-10.

25. TM Nagiev,New Approaches to Simulation of Enzymatic Reactions: Mimetic  Catalysis.//Journal of Chemistry: Education Research and Practice. 25 July 2019. Volume 3. Issue 2. 1of 2.

26.Sariyya Aghamammadovva, Inara Nagieva, Latifa Gasanova & Tofik  Nagiev, Catalytic monooxidation of cyclohexane by hydrogen peroxide in the gas   phase// Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. Vol. 109, №2 (2019)

27.Nagiev T.M. The Theory of Conjugate Reactions in the Context of Modern İdeas. / Advances in Chemical Engineering and Science. 2020. 10. p.52-68.

28. Nagiev T.M. The Theory of Conjugate Reactions in the Context of Modern İdeas. / Scientific Research. OPEN ACCESS. 11.3.2020. p.1-12.

29.Нагиев Т.М. Сопряженные реакции в контексте современных идей. Баку.   “CBS”. 2020. 208c.

30. Nahmatova  G.Ch., Gasanova L.M., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized Oxida-tion of Methane by Hydrogen Peroxide to Methanol on a Biomimetic catalyst.  9th International Conference on Catalysis and Chemical Engineering, France, Paris, November 29-30, 2021.

31. Tofik.Nagiev.  A Discussion on the Theory of Cojugate Reactions in the Context of Modern İdeas. // Current Perspectives Sciences. 2021. Vol.5. pp.39-75.

32.Tofik M.Nagiev. Conjugated reactions in chemistry and iologi in the context of modern ideas. Generis Publishing B. 2021. pp.171(Kitab)

33. Nagieva I.T.    Ali-zadeh N.İ.   Nagiev T. M. Coherent synchronized dehydrogenation  of Piperidine by “Green Oxidants” H2O2 and N2O. American Journal of Engineering, Science and  Technology (AJEST), 2021. Vol.12. pp.60-66

34. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Study of catalase activity of  biomimetic sensors at different temperatures and amounts of smart material. / Azerbaijan Chemical Journal. 2021. №2. pp.50-53

35. Gulshan Nahmatova, Latifa Gasanova, Olga Vodyankina, Eldar Dakhnavi, Tofik Nagiev. Coherently synchronized reaction of methane oxidation by green oxidizing agent – hydrogen peroxide over the biomimetic catalyst-iron pentafluorotetraphenylporphyrin deposited on alumina. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2022, DOI:10. 1007/s11144-022-02300-z.

36. Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I.,Nagiev T.M. Gas-phase Oxidation of Piperidine by “Green Oxidants” H2O2 and N2O. European Journal of Applied Sciences (EJAS), 2022. vol.10. No3. pp. 201-208.

37. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I.,Nagiev T.M.  TPhPFe3+/Al2O3//Al Biomimetic  Sensor of Cata¬ase and Peroxidase Type. World Journal of Applied Chemistry.  2022. 7(2). pp.48-53.

38.Меликова Н.Н., Али-заде Н.Н., Нагиев Т.М. Сборник Статей LXI Международной Научно-практической Конференции "World Science: Problems and Innovations». 30 января, 2022. Пенза. с.12-15.

39. Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Gas-Phase Oxidation of 2-Pikoline by “Green Oxidizers” H2O2 and N2O. Azerbaijan Chemical Journal 2023, №4.  p.13-20

40.Malikova N.N., Nagiev T.M. Catalase and peroxidase biomimetic sensor based on Ag-electrode. Azerbaijan Chemical Journal 2023, №4. p. 40-47

41.Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized Oxidation of  2-Picoline “Green Oxidants” – Н2О2 and N2О. XIV International Scientific and Practical Conference «Development, education, culture: integration trends in the modern world», April 11-14, 2023, Oslo, Norway p.59-61

42. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Peroxidase biomimetic sensor based on Ag-electrode.  Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Conference Science and Practice: Implementation to Modern Society. 26-28 april 2023. Manchester, Great Britain. №152. p.348-350

43. Mammadova U.V.,  Gasanova L.M., Nagiev T.M. Study of Kinetics and Mechanism of Ethylene Oxidation Reaction to Ethyl Alcohol and Acetaldehyde by Hydrogen Peroxide on the Biomimetic per-FTPhPFe3+OH/Al2O3 Catalyst. // Journal of Chemical  Problems. 2023. N 4, pp. 331-342.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AR Prezidenti yanında AAK RH üzvü

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri”, «Azərbaycan kimya jurnalı», «Химические проблемы»  jurnalları və “Elm”–“Наука” qəzeti redaksiya heyətlərinin üzvü

Rusiya Elmlər Akademiyası Sibir Bölməsinin “Химия в интересах устойчивого развития” beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki-kimya kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;

2. Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda şöbə müdiri;

3. "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru

Təltif və mükafatları 1. "Rəşadətli əməyə görə" yubiley medalı - 1970;

2. Azərbaycan LKGİ Mərkəzi Komitəsinin Fəxri fərmanı – 1974;

3. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibəti ilə Sov. İKP MK, SSRİ Nazirlər Sovetinin Fəxri fərmanı - 1987;

4. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı – 1996;

5. AMEA-nın 60 illik yubileyi münasibəti ilə Fəxri fərman – 2004;

6. Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2004;

7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı, elm üzrə – 2014; 

8. AMEA-nın Fəxri fərmanı – 2016;

9. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı - 2019;

10. Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" ordeni - 2021;

11. AMEA-nın Fəxri fərmanı – 2021.

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30

AMEA Akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 29,

"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, Azərbaycan, Bakı, H.Cavid pr. Akademiya Şəhərciyi

Vəzifəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;
Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda şöbə müdiri; 
"Azər­bay­­can Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru.
Xidməti tel. (+994 12) 4926647
Mobil tel. (+994 50) 2026062
Ev tel. (+994 12) 4924878
Faks (+994 12) 5384767
Elektron poçtu tnagiev@azeurotel.com