Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 04.03.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-    ixtisas şifri

-    ixtisasın adı

-    mövzunun adı


02.00.04 (2307.01)

Fiziki kimya

Etilbenzolun stirola əlaqəli dehidrogenləşməsi reaksiyalarının tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


02.00.13 (yeni 2314.01)

Neft kimyası və neft kimya sintezi

Bir sıra praktik əhəmiyyətli karbohidrogenlərin və onların törəmələrinin əlaqəli dehidrogenləşməsi və hidrogenolizi reaksiyalarının kinetikası və mexanizminin tədqiqi

Müxbir üzv seçilməsi:

-   tarix

-   ixtisasın adı

1989

Fiziki kimya 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-    tarix

-    ixtisasın adı

2001

kimya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
550

 

260

 

460

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 33 müəlliflik şəhadətnaməsi, 12 patent
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

-     elmlər doktorlarının sayı

24

2

Əsas elmi nailiyyətləri Koherent sinxronlaşmış kimyəvi və biokimyəvi reaksiyaların makrokinetik nəzəriyyəsinin müəllifidir. O, kimyəvi interferensiyanın tərifini vermiş, fəzada və zamanda koherent sinxronlaşmış reaksiyalar üçün determinant tənliyini və koherentlik nisbətini təklif etmişdir. Bu nəzəriyyə birmənalı şəkildə təcrübədə təsdiq olunmuşdur. Monooksigenaz, peroksidaz və katalaz reaksiyalar sahəsində yeni – biomimetik kataliz elmi istiqamətinin əsasları inkişaf etdirilmiş və bu istiqamətin biotexnologiyada tətbiqi nəticəsində yeni biomimetik sensorlar işlənib hazırlanmışdır. Son illərin elmi tədqiqatları biomimetik kataliz ilə bağlıdır; alkan və alkenlərin hidroksidləşməsi və epoksidləşməsi üçün yüksək effektli, oksidləşdirici təsirə və yüksək temperaturlara davamlı olan katalitik bioimitatorlar işlənib hazırlanmışdır. T.M.Nağıyevin fundamental elmi nailiyyətləri sırasında onun təklif etdiyi yeni  - asılı müvafiq kinetik parametrli elementar reaksiyalar mühüm yer tutur. Hidrogen-peroksidlə induksiya olunmuş yeni sərbəst radikallı reaksiyalar – atmosfer azotunun oksidləşdirici fiksasiyası, alkan və alkenlərin əlaqəli dehidrogenləşməsi, epoksidləşməsi, hidroksidləşməsi və metanın metanola, folmaldehidə və hidrogentərkibli qaza oksidləşməsi reaksiyaları geniş tanınır. Kimyəvi və bioloji sistemlərdə enerjinin akkumulyasiyası prinsipinin işlənib hazırlanması yönündə əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Hazırda onun rəhbərliyi altında yeni analitik sistemlər olan biomimetik sensorların yaradılmasının elmi prinsipləri uğurla işlənib hazırlanır. Molekulyar azotun hidrogen peroksidlə fiksasiyasının mexanizmi üzrə xaricdə aparılmış kvant-kimyəvi tədqiqatlar nəticəsində azot 1-oksidin alınması və dayanıqlı HOO–N=N–OOH intermediatının mövcudluğu nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış, bununla T.M.Nağıyevin uzun illər bundan əvvəl apardığı elmi tədqiqatların nəticələri təsdiq edilmiş və bu proses "Nağıyev Effekti" adlandırılmışdır. T.M.Nağıyevin elmi maraq dairəsi: fiziki kimya, sərbəst-radikallı oksidləşmə reaksiyaları kimyası, heterogen və bioimitasiya katalizi, koherent-sinxron reaksiyaların kinetikası və mexanizmi, tətbiqi biokimya və biotexnologiya.
Elmi əsərlərinin adları

1.M.F.Nagiev and T.M.Nagiev "The Conjugate Dehydrogenation of Hydrocarbons", Book: Advances in Chemistry-133, Editor Hugh M. Hulbert, 1974. pp. 137-147, USA.

2.Т.М.Нагиев "Химическое сопряжение". Monoqrafiya. М: Наука, 1989, с. 216.

3.T.M.Nağıyev. «Взаимосвязанные реакции и химическая интерференция». Журнал физической химии. (М) № 3,1994 .s..456–460

4.T.M.Nağıyev. «Проблемы селективности сопряженных реакций». Журнал физической химии. (М) № 4,1994 .s. 733–736

5.T.M.Nağıyev. «О сопряженных химических реакциях». Журнал физической химии. (М) № 11, 2000. s.2034–2042

6.T.M.Нагиев. «Взаимодействие синхронных реакций в химии и биологии». Monoqrafiya. Баку. Элм. 2001. 403 c.

7.Tofik M. Nagiev. Coherent Synchronized Oxidation reactions by Hydrogen Peroxide. Monoqrafiya. Elsevier. Amsterdam. 2007, p.340.

8.T.M.Nağıyev “Sinxron reaksiyalara koherent baxış”. Monoqrafiya. “Şərq-Qərb”. Bakı, 2018, 216 s.

9.T.M.Nagiev. Chapter. "Physicochemical Peculiarities of Iron Porphyrin-Containing Electrodes in Catalase and Peroxidase Type Biomimetic Sensor". Book "Biomimetic Based Applications", Preface IX, Chapter4, 2011, p.105-123 under the editorship of Anne George, Croatia.

10.N.I.Ali-zadeh,N.N.Malikova,T.M.Nagiev. Catalase biomimetic sensor on base of electrochemical electrode TPhPFe(III)/Al2O3/Pb and TPhPFe(III)/Al2O3/Si. Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), №1, 2015, p.67-70

11.T.M.Nağıyev. The Theory of Coherent Synchronized Reactions: Chemical Inter-ference Logics. // Materials Sciences and Applications, 2015, 6, 152-170. USA

12.S.Aghamammadova, I.Nagieva, L.Gasanova, T.Nagiev, Кinetics and Mechanism of the Reaction of Coherently Synchronized Oxidation and Dehydrogenation of Cyclohexane by Hydrogen Peroxide. // Matec Web of Conferences ; 49,01002 (2016). p.1-5

13.U.V.Mammadova, I.T.Nagieva, L.M.Gasanova, T.M.Nagiev “Macrokinetic coherence of gas-phase ethylene monooxidation reaction by hydrogen peroxide.” International journal of engineering sciences & research technology. 2016. December et al., 5(12). pp. 185-193.

14.Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized Oxidation of Pyridine with Nitrous Oxide to 2,2- and 2,3-dipyridil. //Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA). 2016. №10. p. 99-102.

15.Dr.Tofik M.Nagıyev. The Macroscopic Coherence in Synchronized Chemical and Biochemical Oxidations on Heterogeneons Biomimetic Catalysts-The Way to the Self-Organization. BITʼs 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016, March 4-6, 2016, Singapure. “Smart Biomaterials ”  məruzə.

16.Nagiev T, Gasanova L, Nagieva I. Aghamammadova S. The mechanism of Oxidative conversion of cyclohexane on heterogeneous biomimetic catalyst. CHISA 2016, 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2016, Prague, Czech Republic. P3.38 . Serial Number: 0881

17.Tofik Nagiev, Latifa Gasanova, Sariya Aghamammadova, Gulshan Nahmadova. Hydrogen peroxide dissociation on sustainable biomimetik catalysts. //6th EuCheMS Chemistry Congress. 11-15 September 2016. Seville.Spain. (Oral) Abstract 723

18.Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Semiconductor biomimetic electrode –TPhPFe(III)/Al2O3/Si, for catalase and peroxi-dase types. //22-n International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016. 19th Conferens on Prosess Integration. Modelling and Optimization for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. 27-31August. 2016. Prague. Chech. Republic. Serial Number: 0821. P.1.109.

19.Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Gas-phase oxydation pyridine with nitrous oxide. //6th EuCheMS Chemistry Congress. 11-15 September 2016. Seville. Spain. Topic-83. P 696. p.157.

20.Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. “Green” Oxidation of Pyridine by Nitrous Oxide (I). // 6th International IUPAC Conference On Green Chemistry 4-8 September, 2016, Venezia, Italy. p.292.

21.Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Research biomimetic sensor-TPhFe(III)/ Al2O3/Si. 3rd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials, October 16-19, 2016 Nice, France.

22.S.Aghamammadova, I. Nagieva, L.Gasanova, T. Nagiev. Кinetics and Mechanism of the Reaction of Coherently Synchronized Oxidation and Dehydrogenation of Cyclohexane by Hydrogen Peroxide. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Volume 7, Issue 2, February 2017.

23.Akademik Tofiq Nağıyev haqqında “A coherent look at synchronized reactions“ J.Research” Londonç Features 2017, İssue 108, pp. 46-49

24.С.А.Агамамедова, И.Т.Нагиева, Л.М.Гасанова, Т.М.Нагиев. Kогерентно-синхронизированное биомиметическое монооксидирование циклогексана пероксидом водорода. // Журнал физической химии. 2018, том 92, №12, c.1935-1943

25.Нагиев Т.М., Али-заде Н.И.,Гасанова Л.М., Нагиева И.Т., Мустафаева Ч.А., Меликова Н.Н., Абдуллаева А.А., Бахрамов Э.С. Пилотная установка с секционной подачей жидких реагентов для процесса окислительной фиксации молекулярного азота. / Журнал ”Химические проблемы”. 2018. №2. с.271-274.

26.Меликова Н.Н., Али-заде Н.И., Нагиев Т.М. Исследование каталазной активности биомиметичкских сенсоров. /Химические Проблемы 2018, №3. c.271-274.

27.Nagiev T.M., Ali-zadeh N.I., Gasanova LM., Nagieva I.T., Mustafaeva Ch.A., Malikova N.N., Abdullaeva A.A., Bakhramov E.S. Nitrogen fixation at conjugated oxidation. /Аз. Хим. Журн. 2018. №2. pp.6-10.

28.T.M Nagiev, New Approaches to Simulation of Enzymatic Reactions: Mimetic Catalysis.//Journal of Chemistry: Education Research and Practice. 25 July 2019. Volume 3. Issue 2. 1of 2.

29.Sariyya Aghamammadovva, Inara Nagieva, Latifa Gasanova & Tofik Nagiev, Catalytic monooxidation of cyclohexane by hydrogen peroxide in the gas phase// Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. Vol. 109, №2 (2019)

30.T.M.Nağıyev. Сопряженные реакции в контексте современных идей.  (“Qoşulma reaksiyaları müasir ideyalar kontektində", monoqrafiya) Б., 2020, 208 s.

31.T.M.Nağıyev. “Conjugated reactions in chemistry and  biology in the context of modern ideas” , monoqrafiya .(B.Britaniya, Hindistan), 2021.

32.“A discussion on the Theory of  Conjugate Reactions in the Context of Modern Ideas” (“Qoşulma reaksiyaları nəzəriyyəsi: müasir ideyalar kontekstində diskussiya”), IV fəsil.(“Current Perspectives Chemical Sciences” - “Современные перспективы химических наук” (“Kimya elminin müasir perspektivləri”). Malayziya , 2021

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. AR Prezidenti yanında AAK kimya üzrə ekspert komissiyasının sədri

2. AR Prezidenti yanında AAK RH üzvü

3. Nyu York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

4. Rusiya EA Kimya Elmi və Materialları üzrə Bölmənin Kataliz üzrə Elmi Şuranın xarici üzvü

5. “Simurq” AMA-nın qeyri-maddi və mədəniyyət irsi üzrə vitse-prezidenti

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, fiziki-kimya kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;

2. Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda şöbə müdiri;

3. "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru

Təltif və mükafatları 1. "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı - 1970;

2. Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi LKGİ-nin Fəxri fərmanı - 1974;

3. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibəti ilə Sov. İKP MK, SSRİ Nazirlər Kabinetinin, SPB ÜM və MK LKGİ tərəfindən verilmiş Fəxri fərman - 1987;

4. Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri fərmanı – 1996;

5. 60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri fərmanı;

6. Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2004;

7. Elm üzrə Dövlət mükafatı laureatı – 2014; 

8. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı - 2019

9. Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" ordeni - 2021

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30

AMEA Akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 29,

"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, Azərbaycan, Bakı, H.Cavid pr. Akademiya Şəhərciyi

Vəzifəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;
Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda şöbə müdiri; 
"Azər­bay­­can Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru
Xidməti tel. (+994 12) 4926647
Mobil tel. (+994 50) 2026062
Ev tel. (+994 12) 4924878
Faks (+994 12) 5384767
Elektron poçtu tnagiev@azeurotel.com