Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 04.03.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-    ixtisas şifri

-    ixtisasın adı

-    mövzunun adı


02.00.04 (2307.01)

Fiziki kimya

Etilbenzolun stirola əlaqəli dehidrogenləşməsi reaksiyalarının tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


02.00.13 (yeni 2314.01)

Neft kimyası və neft kimya sintezi

Bir sıra praktik əhəmiyyətli karbohidrogenlərin və onların törəmələrinin əlaqəli dehidrogenləşməsi və hidrogenolizi reaksiyalarının kinetikası və mexanizminin tədqiqi

Müxbir üzv seçilməsi:

-   tarix

-   ixtisasın adı

1989

Fiziki kimya 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-    tarix

-    ixtisasın adı

2001

Kimya 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
550

 

260

 

460

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 33 müəlliflik şəhadətnaməsi, 12 patent
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

-     elmlər doktorlarının sayı

24

1

Əsas elmi nailiyyətləri Koherent sinxronlaşmış kimyəvi və biokimyəvi reaksiyaların makrokinetik nəzəriyyəsinin müəllifidir. O, kimyəvi interferensiyanın tərifini vermiş, fəzada və zamanda koherent sinxronlaşmış reaksiyalar üçün determinant tənliyini və koherentlik nisbətini təklif etmişdir. Bu nəzəriyyə birmənalı şəkildə təcrübədə təsdiq olunmuşdur. Monooksigenaz, peroksidaz və katalaz reaksiyalar sahəsində yeni – biomimetik kataliz elmi istiqamətinin əsasları inkişaf etdirilmiş və bu istiqamətin biotexnologiyada tətbiqi nəticəsində yeni biomimetik sensorlar işlənib hazırlanmışdır. Son illərin elmi tədqiqatları biomimetik kataliz ilə bağlıdır; alkan və alkenlərin hidroksidləşməsi və epoksidləşməsi üçün yüksək effektli, oksidləşdirici təsirə və yüksək temperaturlara davamlı olan katalitik bioimitatorlar işlənib hazırlanmışdır. T.M.Nağıyevin fundamental elmi nailiyyətləri sırasında onun təklif etdiyi yeni  - asılı müvafiq kinetik parametrli elementar reaksiyalar mühüm yer tutur. Hidrogen-peroksidlə induksiya olunmuş yeni sərbəst radikallı reaksiyalar – atmosfer azotunun oksidləşdirici fiksasiyası, alkan və alkenlərin əlaqəli dehidrogenləşməsi, epoksidləşməsi, hidroksidləşməsi və metanın metanola, folmaldehidə və hidrogentərkibli qaza oksidləşməsi reaksiyaları geniş tanınır. Kimyəvi və bioloji sistemlərdə enerjinin akkumulyasiyası prinsipinin işlənib hazırlanması yönündə əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Hazırda onun rəhbərliyi altında yeni analitik sistemlər olan biomimetik sensorların yaradılmasının elmi prinsipləri uğurla işlənib hazırlanır. Molekulyar azotun hidrogen peroksidlə fiksasiyasının mexanizmi üzrə xaricdə aparılmış kvant-kimyəvi tədqiqatlar nəticəsində azot 1-oksidin alınması və dayanıqlı HOO–N=N–OOH intermediatının mövcudluğu nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış, bununla T.M.Nağıyevin uzun illər bundan əvvəl apardığı elmi tədqiqatların nəticələri təsdiq edilmiş və bu proses "Nağıyev Effekti" adlandırılmışdır. T.M.Nağıyevin elmi maraq dairəsi: fiziki kimya, sərbəst-radikallı oksidləşmə reaksiyaları kimyası, heterogen və bioimitasiya katalizi, koherent-sinxron reaksiyaların kinetikası və mexanizmi, tətbiqi biokimya və biotexnologiya.
Elmi əsərlərinin adları

1. Nagiev M.F. and Nagiev T.M. The Conjugate Dehydrogenation of Hydrocarbons. Book: Advances in Chemistry-133. Edited by Hugh M. Hulbert. USA, 1974, pp. 137-147.

2. Нагиев Т.М. Химическое сопряжение. Монография. Москва, “Наука”, 1989, 216 с.

3. Нагиев Т.М. Взаимосвязанные реакции и химическая интерференция // Журнал физической химии (Москва), № 3, 1994, с. 456–460.

4. Нагиев Т.М. Проблемы селективности сопряженных реакций // Журнал физической химии (Москва), № 4, 1994, с. 733–736.

5. Нагиев Т.М. О сопряженных химических реакциях // Журнал физической химии (Москва), № 11, 2000, с. 2034–2042.

6. Нагиев T.M. Взаимодействие синхронных реакций в химии и биологии. Монография. Баку, “Элм”, 2001, 403 с.

7. Nagiev T.M. Coherent Synchronized Oxidation reactions by Hydrogen Peroxide. Monograph. Elsevier. Amsterdam, 2007, p. 340.

8. Nagiev T.M. Physicochemical Peculiarities of Iron Porphyrin-Containing Electrodes in Catalase and Peroxidase Type Biomimetic Sensor. In: Biomimetic Based Applications. Edited by Anne George. Preface IX, Chapter 4, Croatia, 2011, pp. 105-122.

9. Ali-zadeh N.I., Malikova N.N., Nagiev T.M. Catalase biomimetic sensor on base of electrochemical electrode TPhPFe(III)/Al2O3/Pb and TPhPFe (III)/Al2O3/Si. Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), №1, 2015, pp. 67-70.

10. Nagiev T.M. The Theory of Coherent Synchronized Reactions: Chemical Interference Logics // Materials Sciences and Applications (USA), 2015, Vol. 6, pp. 152-170.

11. Aghamammadova S., Nagieva I., Gasanova L., Nagiev T.M. Kinetics and Mechanism of the Reaction of Coherently Synchronized Oxidation and Dehydrogenation of Cyclohexane by Hydrogen Peroxide // MATEC Web of Conferences 49, 01002. 2016, pp. 1-5.

12. Mammadova U.V., Nagieva I T., Gasanova L.M., Nagiev T.M. Macrokinetic coherence of gas-phase ethylene monooxidation reaction by hydrogen peroxide // International journal of engineering sciences & research technology. 2016. 5(12). December 5, 2016, pp. 185-193.

13. Nagieva I.T. Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized Oxidation of Pyridine with Nitrous Oxide to 2,2- and 2,3-dipyridil // Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), 2016, №10, pp. 99-102.

14. Dr. Nagiev T.M. The Macroscopic Coherence in Synchronized Chemical and Biochemical Oxidations on Heterogeneous Biomimetic Catalysts-The Way to the Self-Organization. BITʼs 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016, March 4-6, 2016, Singapore, pp. 406-411. “Smart Biomaterials”. Lecture.

15. Nagiev T.M., Gasanova L., Nagieva I., Aghamammadova S. The mechanism of Oxidative conversion of cyclohexane on heterogeneous biomimetic catalyst. CHISA 2016, 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2016, Prague, Czech Republic. P3.38. Serial Number: 0881.

16. Nagiev T.M., Gasanova L., Aghamammadova S., Nahmadova G. Hydrogen peroxide dissociation on sustainable biomimetik catalysts // 6th EuChemS Chemistry Congress. 11-15 September 2016, Seville, Spain. Lecture. Abstract 723.

17. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Semiconductor biomimetic electrode – TPhPFe(III)/Al2O3/Si, for catalase and peroxidase types // 22th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016. 19th Conferees on Process Integration. Modeling and Optimization for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. 27-31 August 2016. Prague, Czech Republic. Serial Number: 0821. P.1.109.

18. Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Gas-phase oxidation pyridine with nitrous oxide // 6th EuChemS Chemistry Congress. 11-15 September 2016, Seville, Spain. Topic-83. P696, p. 157.

19. Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. “Green” Oxidation of Pyridine by Nitrous Oxide (I) // 6th International IUPAC Conference On Green Chemistry. 4-8 September 2016, Venice, Italy, p. 292.

20. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Research biomimetic sensor-TPhFe(III)/Al2O3/Si. 3rd International Conference on Bio inspired and Bio based Chemistry & Materials. 16-19 October 2016, Nice, France.

21. Aghamammadova S., Nagieva I., Gasanova L., Nagiev T.M. Кinetics and Mechanism of the Reaction of Coherently Synchronized Oxidation and Dehydrogenation of Cyclohexane by Hydrogen Peroxide. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). February 2017, Vol. 7, Issue 2.

22. About Academician T.M. Nagiev “A coherent look at synchronized reactions” // “Research Features”, 2017, London, İssue 108, pp. 46-49.

23. Агамамедова С.А., Нагиева И.Т., Гасанова Л.М., Нагиев Т.М. Когерентно-синхронизированное биомиметическое монооксидирование циклогексана пероксидом водорода // Журнал физической химии. 2018, том 92, №12, c. 1935-1943.

24. Нагиев Т.М., Али-заде Н.И., Гасанова Л.М., Нагиева И.Т., Мустафаева Ч.А., Меликова Н.Н., Абдуллаева А.А., Бахрамов Э.С. Пилотная установка с секционной подачей жидких реагентов для процесса окислительной фиксации молекулярного азота // Химические проблемы, 2018, №2, с. 271-274.

25. Меликова Н.Н., Али-заде Н.И., Нагиев Т.М. Исследование каталазной активности биомиметических сенсоров // Химические Проблемы, 2018, №3, c. 271-274.

26. Nagiev T.M., Ali-zadeh N.I., Gasanova LM., Nagieva I.T., Mustafaeva Ch.A., Malikova N.N., Abdullaeva A.A., Bakhramov E.S. Nitrogen fixation at conjugated oxidation // Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2018, №2, pp. 6-10.

27. Nağıyev T.M. Sinxron reaksiyalara koherent baxış. Monoqrafiya. “Şərq-Qərb”. Bakı, 2018, 216 s.

28. Nagiev T.M. New Approaches to Simulation of Enzymatic Reactions: Mimetic Catalysis // Journal of Chemistry: Education Research and Practice. 25 July 2019, Vol. 3, Issue 2, 1of 2.

29. Aghamammadova S., Nagieva I., Gasanova L., Nagiev T. Catalytic monooxidation of cyclohexane by hydrogen peroxide in the gas phase // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. Vol. 109, №2, 2019.

30. Нагиев Т.М. Сопряженные реакции в контексте современных идей. Монография. Баку, 2020, 208 с.

31. Nagiev T.M. The theory of conjugate reactions in the context of modern ideas // Advances in Chemical Engineering and Science. 2020, № 10, pp. 52-68

32. Nagiev T.M. Conjugated reactions in chemistry and  biology in the context of modern ideas. Monograph. Generis Publishing. 2021, p. 165.

33. Nagiev T.M. A discussion on the Theory of  Conjugate Reactions in the Context of Modern Ideas. Chapter 4, Current Perspectives Chemical Sciences. Malaysia, 2021, pp. 39-75.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AR Prezidenti yanında AAK RH üzvü

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri”, «Azərbaycan kimya jurnalı», «Химические проблемы»  jurnalları və “Elm”–“Наука” qəzeti redaksiya heyətlərinin üzvü

Rusiya Elmlər Akademiyası Sibir Bölməsinin “Химия в интересах устойчивого развития” beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki-kimya kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;

2. Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda şöbə müdiri;

3. "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru

Təltif və mükafatları 1. "Rəşadətli əməyə görə" yubiley medalı - 1970;

2. Azərbaycan LKGİ Mərkəzi Komitəsinin Fəxri fərmanı – 1974;

3. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibəti ilə Sov. İKP MK, SSRİ Nazirlər Sovetinin Fəxri fərmanı - 1987;

4. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı – 1996;

5. AMEA-nın 60 illik yubileyi münasibəti ilə Fəxri fərman – 2004;

6. Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2004;

7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı, elm üzrə – 2014; 

8. AMEA-nın Fəxri fərmanı – 2016;

9. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı - 2019;

10. Azərbaycan Respublikasının "Şərəf" ordeni - 2021;

11. AMEA-nın Fəxri fərmanı – 2021.

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30

AMEA Akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 29,

"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, Azərbaycan, Bakı, H.Cavid pr. Akademiya Şəhərciyi

Vəzifəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti;
Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda şöbə müdiri; 
"Azər­bay­­can Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru.
Xidməti tel. (+994 12) 4926647
Mobil tel. (+994 50) 2026062
Ev tel. (+994 12) 4924878
Faks (+994 12) 5384767
Elektron poçtu tnagiev@azeurotel.com