Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Rizayev Ramiz Həsən Qulu oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri    
Təvəllüdü 02.11.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

02.00.13  (2314.01)

Neft kimyası

Bəzi alkiləvəzli tsikloheksanların oksidləşdirici ammonoliz reaksiyalarının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


02.00.13

Neft kimyası və neft kimyası sintezi

Bəzi aromatik karbohidrogenlərin oksidləşdirici ammonoliz proseslərinin öyrənilməsi

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1983
kimya 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
kimya 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 280 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 71 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 50 müəlliflik şəhadətnaməsi  və 30 patent  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


26

Əsas elmi nailiyyətləri Heterogen kataliz sahəsində parafin, olefin və aromatik karbohidrogenlərin və onların funksional törəmələrinin yumşaq və qoşulmuş oksidləşməsi reaksiyalarının təcrübi və nəzəri aspektləri işlənib hazırlanmışdır. Aromatik karbohidrogenlərin oksidləşdirici ammonolir prosesləri üçün patenttəmizlikli yüksək effektli katalitik sistemlər yaradılmışdır və onların əsasında bir sıra aromatik nitrillərin yeni, praktiki olaraq, tullantısız alınma prosesləri işlənib hazırlanmışdır. Olefin və aromatik birləşmələrinin oksidehidroqoşulma və parafin karbohidrogenlərin bir mərhələli oksidləşdirici dehidroləşmə prosesləri tədqiq olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Some fundamental and practical aspects of the ammooxidation of alkil-benzenes. Applied Catalysis A. General, 83, 1992.

2. Bi-Mn aksid katalizatorun üzərində oksidləşdirici dehidrodimerizasiyanın mexanizmi. Kinetika və kataliz, 1993, t.34.

3. Ризаев Р.Г., Шейнин В.Е., Сардарлы А.М. Реакционная способность функциональнозамещенных алкилароматических углеводородов в гетерогеннокаталитическом окислительном аммонолизе. Сборник статьей II Международная конф. "Техническая химия. От теории к практики", г.Пермь, 2010, т.1, стр. 436-439

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1.Kimya sənayesində əməkdaşlıq üzrə keçmiş Sovet-Niderland İşçi qrupunun üzvü
2.Keçmiş SSRİ EA-nın "Kataliz" Elmi Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1.Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı 
2."Əmək rəşadətinə görə" medalı
3.60 illik yubileyi münasibətilə AMEA Fəxri fərmanı
 
İş yeri və ünvanı AMEA Akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Hüseyn Cavid pr., 113 
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5389765
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az