Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Мehdiyeva Lalə Veysəl qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1980-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ali 
Elmi dərəcəsi Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad12.00.08

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza icra hüququ

Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığı ilə mübarizənin kriminoloji problemləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1.     «Yetkinlik çatmayanların mühitində zorakı cinayətkarlığa qarşı ümumisosial və kriminoloji mübarizə tədbirləri”.

«Очерки политологии и права». Сборник научного творчества аспирантов и диссертантов НАНА ИПЧ Баку, 2007

2.Cinayətkarlığın səbəbləri anlayışı

Право и политология Периодический научный журнал, Тбилиси, Июнь, 2008, №2(3)

3.Yetkinlik yaşına çatmayanların zorakı davranışı kriminal zorakılığın ilkin şərti kimi Dirçəliş XXI əsr, 122-128/2008

4.Yetkinlik yaşına çatmayanların qrup cinayətkarlığının bəzi səbəbləri məsələsinə dair «Qanun», №5(169) elmi hüquq jurnalı, Bakı 2008

5. 

Milli və dini ənənələrin yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətlərinin qarşısının alınmasındakı rolu «Qanun», №11(175) elmi hüquq jurnalı, Bakı 2008

6.Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının qarşısının alınması problemləri. «Qanun», № 12 (176) elmi hüquq jurnalı, Bakı 2008

7. Yetkinlik yaşına çatmayanların zorakı cinayətkarlığının qarşısının alınması problemləri. «Qanun», № 02 (178) elmi hüquq jurnalı, Bakı 2009

8. Yetkinlik yaşına çatmayanların qruplarının cinayətkarlığının təsnifatı (по материалам Азербайджанской Республики). Журнал, «Современное право», № 12, Москва 2014

9.Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının problemləri. Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин ад эцнцня вя Азярбайъан Республикасынын дювлятчилийинин бярпасынын 20 иллийиня щяср олунмуш «Щцгуг елминин вя тящсилинин мцасир проблемляри вя щялли йолары» адлы бейнялхалг конфрансын материаллары. ЫЫ щисся, Бакы, 2011.

10. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət­karlığının neqativ problemlərinin qarşısının alınması və profilaktikası. Материалы между­народной научно-практической кон­ференции «Актуальные проблемы юридической науки», Махачкала, 2011.

11. Yetkinlik yaşına çatmayanların cnayət­arlığının qarşısının alınmasının milli-tarixi ənənələri Dirçəliş XXI əsr, 162-163/2011

12. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığı ilə hüquqi mübarizənin problemləri Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və pedaqoji xəbərəlri, humanitar elmlər seriyası, № 32, Bakı 2011

13. Yetkinlik yaşına çatmayanların tipologiyası “Nəqliyyat hüququ”, elmi-nəzəri təcrübi jurnal, Azərbaycan, Bakı, 2011, №4

14. Azərbaycan Respublikasında yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkarlığının dinamikası və strukturu

Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, № 2(17), Bakı 2011

15. Azərbyacanın cinayət qanunvericiliyinə görə yetkinlik yaşına çatmayanların məsuliyyəti. Материалы международной научно-практи­ческой конференции и Актуальные проблемы мировой и региональной экономики и юриспруденции на современном этапе, Махачкала, 2012

16. Yuvenal ədliyyə anlayışı və əhəmiyyəti. Актуальные проблемы мировой и региональной экономики и юриспруденции на современном этапе, Москва, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutuH.Cavid. 31 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2865757 
Ev tel. (+994 12) 5386528; (+994 12) 4937666 
Faks  
Elektron poçtu lala.mekhtiyeva@mail.ru