Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Folklor İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qurbanov Nail Məhəbbət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri Image result for Qurbanov Nail Məhəbbət oğlu
Təvəllüdü 24.11.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

1 kitab, 17 məqalə

 

1 məqalə
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfə mi­fo­loji-kos­­moqonik təsəv­vür­lər sistemi və onun folklo­ru­muza transformasiyasının nəzəri əsasları ilə bağ­lı ay­rıca, geniş araş­dırmanın aparılması. Aparılan təd­qi­qatlar nəticəsində Azərbaycan folklo­runun epik mətnlərində təsadüf olunan qəh­rə­manın mö­­­cü­­zəli şəkildə doğuluşu motivinin mi­fo­loji-kos­mo­qonik təsəvvürlərdə möv­cud olan ilk əcdad və ya mədəni qəhrə­ma­nın törəyişindən qaynaqlan­ma­sı­nın aş­­kar edil­məsi.
Elmi əsərlərinin adları Kitab:

Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər. Bakı,  2011, 155 səh.

 Məqalələr:

1. Novruz mərasimlərinin mifoloji-kosmoqonik ma­­hiy­yətinə dair. Azərbaycan şifahi xalq ədə­biy­ya­­tına dair tədqiqlər, XX cild, Bakı, «Səda», 2006, s.143-152

2. О мифологической сущности мотива «чу­десного происхождения героя» в эпических текстах Азербайджанского фольклора. Куль­тура народов Причерноморья. Язык и культура тюркских и восточных народов. 2010, №179, s. 70-73

3. Arxaik türk dastanlarının mi­foloji-kosmoqonik mahiy­yə­ti­nə dair. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» VI Uluslararası Folklor Kon­fran­sı materialları, Bakı, «Səda», 25-26 noyabr 2010, s. 351-355

4. Mi­foloji-kosmoqonik görüşlərin Azərbaycan fol­klorunda təzahürü məsələlərinə ümumi baxış. «Dədə   Qorqud». Elmi-ədəbi toplu. Bakı, «Səda», 2011, № 2 (39), s. 72-81

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü, “Gənc alim və mütəxəssislər” şurasının sədri, Elmi Seminarının katibi
Pedaqoji fəaliyyəti Sumqayıt Dövlət Universitetində müəllim
Digər fəaliyyəti  TQDK-da imtahan rəhbəri (müqavilə əsasında)
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4981621
Mobil tel. (+994 55) 8796496
Ev tel. (+994 18) 6567010
Faks  
Elektron poçtu nail.qurbanov.79@mail.ru