Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babaşlı Məmmədəli Allahverdi oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonu Faxralı kəndi
Təvəllüdü 06.08.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti (indiki BDU), Şərqşünaslıq fakültəsi, ərəb filologiyası şöbəsi
Elmi dərəcəsi İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


09.00.06

Din tarixi və nəzəriyyəsi (islamşünaslıq)

Şafii məzhəbi tarixində Yusif  Ərdəbili və onun “əl-Ənvar li əməlil-əbrar” əsəri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54

 

5

 

 

8
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qloballaşma problemlərinin həllində  Şərq-Qərb əməkdaşlığı: zərurət və perspektivlər mövzusunun tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları

I. Respublika konfransları:

1.İslamdan öncə və sonra ərəblərdə əxlaq norma-ları//BDU-nun prof. Vasim Məmmədəliyevin yubileyi münasibətilə təşkil etdiyi “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2002, s. 68-72;

2.İslam əxlaqı və onun başlıca mənbələri // “Şərq-şünaslığın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2003, s.133-135;

3.İslamın dini dözümlülük anlayışı və qloballaşan dünya// Azərbaycan MEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnistitutunun “Qloballaşma və islam” mövzusunda təşkil etdiyi  elmi konfransın materialları, Bakı,12-13 may 2004, s. 27-31;

4.İslam əxlaqı  elminin  mahiyyəti və  digər  elm-lərlə  əlaqəsi// Azərbaycan MEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun təşkil etdiyi “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda  elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı,23-24 sentyabr 2004, s.227-233;

5.Məqsədyönlü islamofobiya kampaniyaları və dialoq zərurət// Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyi ilə əlaqədar Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi  elmi konfransın materialları, Bakı, 14-15 noyabr 2012, s.359-360

II Beynəlxalq konfranslar:

1. ”Mahelli  Küreselleşme  Sürecinde  Azerbay-can” 1. Uluslararası  Asya  Felsefe  Derneğinin “Asya Toplumlarının  Feraseti”  konulu  Sempozyumunda  Sunulan  Tebliğ, İstanbul,  29 Eylül-1 Ekim 2005, sah.386-387

2. “Küreselleşme Sürecinde Azerbaycan ve Milli Değerler”, 1. Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı, Türkiye-Kocaeli,  25-27 Kasim 2005, sah. 87-91;

3. Globalization and Azeri Language// The Rise of Asian Community and the New Dialogue bet-ween Past and Future of the World, Republic of Korea, Pusan,  2006, 26-29 October,  pg 427-431;

4.”Qloballaşma prosesi və Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri”  Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə 3-4 aprel 2007-ci il tarixində keçirilmiş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və pers-pektivlər” mövzusunda  beynəlxalq konfransın materialları s.179-184;

5. “Çarlık Rusya”sı Döneminden Günümüze Azerbaycan”da Din-Devlet İlişkileri”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Türkiye- Isparta, 31 Mayıs- 1 Haziran 2007, sah. 217-227;

6. “Divani- lüğətit–türk”də və Azərbaycan folk-lorunda işlənən ortaq atalar sözləri", Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşğarlı Mahmud Sempozyumu. 17-19 Ekim 2008, Türkiyə-Rizə, s 556-564

7.“Qlobal problemlərin həllində Şərq-Qərb əmək-daşlığının əhəmiyyəti” “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri”mövzusundabeynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 1-2 iyun 2011, s.25-26

8. “İslamda xeyriyyəçilik anlayışı və onun sosial-psixoloji aspektləri” akademik V.Məmmədəliyevin 70 illiyi münasibətilə AMEA akademik Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda keçirililmiş beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 27-28 iyun 2013, s. 769-771;

III Elmi məqalələr:

 1. “Oloballaşan dünyanın əxlaqi prinsipləri”,  “Dövlət və din” toplusu, Bakı, noyabr 2006, səh. 122-128;

2. “Küreselleşme Süreçi ve Azerbaycan”, Journal of Qafqaz  University, №18, 2006, səh.15-22;

3. “İslamda insansevərlik anlayışının mahiyyəti və mədəniyyətlərarası dialoq”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi Araşdırmaları”(elmi-nəzəri məqalələr toplusu), IX buraxılış, Bakı-2012 s. 500-506

4. “Axund Mir Məhəmməd Kərim Ağa Mircəfər-zadə əl-Bakuvi”, İçərişəhər milli-mədəni varlığımızı qoruyub yaşadan tarixi məkan toplusu, İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nəşri, Bakı-2012, səh. 246-251;

IV. Kitab (tərtibi, nəşrə hazırlanması və tərcü-məsi)

1.Axund Mirzə Əbu Turab Axundzadənin “İsla-mın təfriqəsi səbəbləri” kitabının   transliterasiyası, sadələşdirilmiş variantın, lüğətin hazırlanması və ön sözün yazılması, Azərnəşr, Bakı-1993;

2. İmam Nəvəvinin “Riyazus-Salehin” müxtəsər kitabına yazılmış ön söz, şərhlər və sözlüyün tərtibi,  “Xəzər” nəşriyyatı, Bakı -2011, 575 səh;

3.İmam Qəzalinin “Qəlblərin kəşfi” əsərinin Azər-baycan dilinə tərcüməsi və lüğətin tərtibi, Fəlsəfi incilər seriyası, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, Bakı -2011, 600 səh.;

4.“Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət: siyasi, hərbi terminlər lüğəti və beynəlxalq təşkilat adları”, həmmüəllif, Qafqaz Universitetinin nəşri, Bakı, 2012, 280 səh.

5. ət-Tariq iləl-Arabiyyə (qeyri-ərəblərə ərəb dilinin tədrisi), həmmüəllif, I hissə, Qafqaz Universitetinin nəşri. Bakı, 2016, 132 səh. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

2002-ci ildən etibarən dəfələrlə AMEA M. Fü-zuli adına Əlyazmalar İnstitutu nəzdində yaradıl-mış 7213.01-“Dinşünaslıq”, 09.00.13 –“Dinşü-naslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi” ixtisas kodları üzrə Birdəfəlik İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasının üzvü  

Pedaqoji fəaliyyəti 1996-сı ildən başlayaraq Qafqaz Universitetinin bakalavr pilləsində  ərəb dili (Qrammatika), tərcümə nəzəriyyəsi və təcrübəsi, magistratura pilləsində tərcümə metodları, leksikologiya, 1999-cı ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində  Quran tarixi mənbə kimi, islamşünaslıq və islam əxlaqı  fənlərinin tədrisi ilə məşğul olur. 
Digər fəaliyyəti 

I. Elmi fəaliyyət:

“Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi”  (Türkiyə),ISSN: 2146-5606, redaksiya heyətinin üzvü

II.İctimai fəaliyyət:

“Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək”  İctimai Birliyinin sədri (2010-2015)

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi  Şərq-Qərb şöbəsinin  müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7466360 
Ev tel. (+994 12) 5142572
Faks (+994 12) 4392351
Elektron poçtu mbabasov@yahoo.com