Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Vidadi Kamal oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikasi, Marneuli rayonu 
Təvəllüdü 12.10.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5502.01

Ümumi tarix

XX əsrin I yarısında Cənubi (İran) Azərbaycanda demokratik hərəkat və milli şüurun formalaşması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 31 elmi,  20 elmi - publisistik əsər

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Cənubi Azərbaycan, Milli şüur  (XX əsrin I yarısı). Bakı, 1998.

2. İran İslam Respublikasında hakimiyyətdaxili münasibətlər (mühafizəkar – islahatçı qarşıdurması). 1979-2005-ci illər. Bakı, 2010. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Cənubi Azərbaycan, Milli şüur  (XX əsrin I yarısı). Bakı, 1998, 160s.

Ərəb qrafikası ilə, Almaniya, Köln, 2000.

2.Cənubi Azərbaycan məsələsinin öyrənilməsi (XX əsrin 90-cı illərinə qədər). Bakı, 2002, 114s.

3.İran İslam Respublikasında hakimiyyətdaxili münasibətlər (mühafizəkar – islahatçı qarşıdurması). 1979-2005-ci illər. Bakı, 2010, 248 s.

4.Понятие “нация” в южноазербайджанской просветительской литературе. Тезисы  конференции аспирантов и молодых научных сотрудников, Т. 1. История, Литературоведение, Языкознание. Часть 1. Москва, “Наука”, 1985, c.109-111.

5.Некоторые особенности формирования южноазербайджанцев в нацию  (конец XIX-начало XX в.) Четвертая всесоюзная школа молодых востоковедов. Тезисы. Т.1 (История,  источниковедение, историография). M. “Наука”, 1986, с.58-60.

6.К вопросу о формировании национального самосознания азербайджанцев Ирана. Материалы VI  научной конференции молодых востоковедов. Баку, “Элм”  1987, c.26-28.

7. Газета  “Азербайджан” и национальное  самосознание  южноазербайджанцев –Труды конференции молoдых ученых Академии наук. “Великий Октябрь и современность: актуальные проблемы обществоведения”. Баку, “Элм”, 1988, c.145-146.

8.Некоторые аспекты национальной политики Иранского государства в Южном  Азербайджане (1925-1941гг). Материалы 1-й научной  конференции молодых востоковедов Закавказья. Баку, 29-31 мая 1989 г. “Актуальные проблемы истории и культуры стран Ближнего и Среднего Востока”. Баку, 1990, с.18-19.

9.Tanınmış şərqşünas. Bakı, “Elm” qəzeti. 11.06.1986 (S.Bayramzadə ilə birlikdə).

10.Участие азербайджанцев в системе управления Ирана во второй половине XIX  вв. Доклады АН ССР. Т. XILV.  Баку, "Элм", 1988, №1, с.65-68.

11.Некоторые особенности концепции нации в иранской общественной мысли (конец XIX - I половина XX вв.). Известия АН Азерб. ССР Cерия истории, философии и права. 1989, №2, с.18-24.

12.O tayda bir kənd var. “Elm və həyat” jurnalı. Bakı, №5, 1989  (S.Bayramzadə ilə birlikdə).

13.Cənubi azərbaycanlıların milli şüuru haqqında bəzi qeydlər. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri, Bakı, “Elm”, 1989, s.175-194.

14.Güney Azərbaycan türklərində milli şüurün oyanması. “Azərbaycan türkləri” jurnalı. İstanbul, №2, 1989, s.38-44.

15.İranda Azərbaycan dili: dövlət siyasəti və ona qarşı müqavimət. “Azərbaycan dili xaricdə” toplusu. Bakı, 1990. (N.Nəsibzadə ilə birlikdə)

16. “Azərbaycan” qəzeti (1941-1942-ci illər) və azərbaycanlıların milli şüuru. Azərbaycan EA xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. №1, 1990, s.72-76.

17.Dilimizlə bağlı problemlər. “Elm” qəzeti. 10.03.1990 (S.Bayramzadə ilə birlikdə).

18. “Güney  Azərbaycan” (yeni nəşrlər). Rəy. “Elm” qəzeti, 7 iyul 2001-ci il. 

 19. Nəsirəddin Tusinin Azərbaycan dilində əsəri. “Elm” qəzeti, 7 iyul 2001-ci il.

20. İranda milli məsələnin “həlli”nin yeni perspektivləri. Rəy. “Elm” qəzeti, 4 dekabr 2002-ci il.

21.“Daneşname-ye iraniyan-e erməni” kitabı haqqında (İranlı ermənilər ensiklopediyası. Görkəmli iranlı ermənilər. Tərtib edəni Janet D.Lazaryan. Tehran, 2003, 531 s.). “Elm” qəzeti, 25 fevral 2004-cü il.

22.Təbriz Əncüməni, Məşrutə inqilabı - 100. Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 8-9 iyun 2005). Bakı, 2005, s. 41-59.

23.İran ictimai fikrində Azərbaycan məsələsi (1947-1978). “Güney Azərbaycan” jurn., 2005, №3, s. 50-60.

24.1958-1978-ci illərdə İran elmi fikrində Azərbaycan dili məsələsi (Təbriz Universiteti Ədəbiyyat fakültəsinin jurnalı əsasında). “Bakı - Təbriz” jurn., 2006, №3, s. 43-48.

25.İranda etnomilli şərait. “Bakı - Təbriz” jurn., 2006, №1, s.11-17.

26.Cənubi azərbaycanlıların milli hərəkatı. I Tələbə hərəkatı. “Bakı - Təbriz” jurn., 2007. №8, s. 27-36.

27. Güney Azərbaycan tarixi haqqında yeni əsər (Dr. Tohid Məlikzadə Dilməqani, “Salmas və Azərbaycanın qərbinin on minillik tarixi” (fars dilində). Təbriz, “Eldar”, 1384 (2005, II nəşri, 706 s.). “Elm” qəz., 18 iyul 2007-ci il.

28.Cənubi azərbaycanlıların milli hərəkatı. II Milli siyasi təşkilatlar. “Bakı - Təbriz” jurn., 2007. №9, s.21-29.

29.İranda fars - Azərbaycan (türk) ideoloji münasibətləri. “Bakı - Təbriz” jurn., 2007. №10, s.11-21.

2008. №11, s.14-24.

30. Cənubi azərbaycanlıların İranın modernləşməsində rolu (XIX-XX əsrin əvvəlləri). Şərqşünaslıq İnstitutu – 50. Elmi araşdırmalar. Bakı, 2008, s.347-358.

31.Qacar sülaləsinin antroponimləri və ya milli kimlik şüurunun son parıltıları. “Elmi araşdırmalar” (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). IX buraxılış. Bakı, 2012, s.335-341.

Elmi-publisistik yazılar:

1.Mühacirlər. “İki sahil”  qəz., 29 oktyabr, 13 noyabr, 20noyabr 1991-ci il.

2.İran (Azərbaycan) ordusu (XIX əsr). “İki sahil” qəz., 19 mart 1992-ci il.

3.Borçalı. “İki sahil” qəz., 24 sentyabr,  1 oktyabr 1992-ci il.

4.Fars şovinistləri və azəri manqurtları. “And”  qəz., 9,  16,  23 iyul 1993-cü il.

5.Azərbaycanlı fenomeni.  “Azərbaycan” qəz., 4 avqust 1993-cü il.

6.İranın yeni prezidenti və Azərbaycan məsələsi. “Səhənd” jurn., Stokholm,  sentyabr-oktyabr 1998  s.7-8.

7.Mühafizəkarlar və islahatçılar. “21 Azər” jurn., 2000\1379, №4-5, s.26-28.

8.İslahatlar və Əsas  Qanun. “21 Azər” jurn., 2000\1379, №6 , s.14-16.

9.Milli hərəkat vüsət alır?!. “21 Azər” jurn., 2001/1380, №11, s.16-18.

10.İmam Xomeyni İran  İslam inqilabının lideri. “İşığa doğru” - İİR Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət mərkəzi.  İran islam inqilabının 24-cü ildönümünə həsr edilmiş xüsusi buraxılış. 2003, s.10-17.

11.İran islam inqilabının Rəhbəri. “Qoşa bayram” - İİR Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət mərkəzi,   İran İslam inqilabının 25-ci ildönümünə həsr edilmiş xüsusi buraxılış.  2004, s.12-16.

12.İslahatçı prezident. “Qoşa bayram” – İİR-nın Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət mərkəzi,   İran İslam inqilabının 25-ci ildönümünə həsr edilmiş xüsusi buraxılış, 2004, s.31-36.

13.O gün mütləq gələcək. Rəy.  “Bakı - Təbriz” jurn., 2006, №2 s.45-48.

14.Türklər və farslar, yoxsa, səlcuqlar və taciklər. Polemika. “Bakı - Təbriz” jurn.,  2006,  №4 s.38-42.

15.[V.Kamal], Qacarlar və  azərbaycanlılar. “Bakı - Təbriz” jurn.,  2009, №12 s.22-25.

16.[V.Kamal], Farslar  etnogenetik  baxımdan  kimdir?. “Bakı - Təbriz”  jurn., 2009,  №13 s. 8-21

İnternet saytlarında:

1.Что  происходит  в  Иране?.  2009. 

www.centerasia.ru

2.Иллюзия, придуманная  персидскими  шовинистами, 2010. 

www.ethnoglobus.az

3.Борьба ведущая… (Национально освободительное движение в Южном Азербайджане). 2010. 

www.ethnoglobus.az

4.Запоздалый идеолог “единой  иранской нации”.  2013, 2014. www.ethnoglobus.az

Elmi tərcümə və tərtibat:

1.Rəzəvi, Müdərris.  Nəsrəddin Tusinin həyatı və əsərləri, Bakı, “Nurlan”, 2002, 212s. 20,  Fars dilindən tərcümə (M.Məhəmmədi ilə birlikdə).

2.Həsənov, Həsən  Məmməd oğlu. Cənubi Azərbaycanda Milli demokratik-hərəkat (1941-1946-cı illər). Bakı, “Elm”, 2004,  203s.

Rus dilindən tərcümə, çapa hazırlama və müqəddimə.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 3012564
Ev tel. (+994 18) 6481516
Faks  
Elektron poçtu vidadi51@yahoo.com