Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktorları

Abdullabəyova Gülər Həsən qızı
Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 16.12.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti,
Varşava Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01; 5718.01

Azərbaycan ədəbiyyatı; Dünya ədəbiyyatı (Polyak)

Azərbaycan-polyak ədəbi əlaqələri. 1920-1985-ci il

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


10.01.03; 10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı; Dünya ədəbiyyatı (Polyak) 

Azərbaycan - Polyak ədəbi əlaqələri XIX-XX əsrin əvvəllərində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

115, kitab-12

 

43


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

1) Adam Mitskeviç. Krım sonetləri – ön söz, tərcümə orijinaldan. Bakı, Yazıçı, 1985.

2) Перекличка друзей. Азербайджанско-польские литературные связи (1945-1985). Баку, Язычи, 1986. Научная монография.

3) Станислава Плясковицка-Рымкевич.

Му­хаммед Сулейманоглу Физули. Исследо­вания жизни и твор­чества. Вступительная статья, перевод с польского на русский. Баку, Издательство «Озан», 1996.

4) Темы и инспирации Азербайджана в польской литературе XIX века. Ба­ку «Озан», 1999. Научная монография.

5) Современная польская литература. Учебное пособие. Баку, БСУ, 2010

6) Müasir polyak ədəbiyyatı. Dərslik, Bakı, Alatoran, 2012

7) Азербайджанско-польские литературные связи. XIX-XXI век. Учеб­ное пособие. Бакинский Славянский Университет, Баку, 2012.

8)Просветительство в Азербайджане и Европе. (Польша,Украина,Белоруссия). Учебное пособие. Б.Мутарджим, 2016

9) История польской литературы. Программ ( bakalavr pilləsi üçün), Б, Mütərcim, 2005 (Polyak dilində)

Elmi əsərlərinin adları

1. Азербайджанско-польские литературные связи в XIX веке. Metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, 2009.

2. Польские поэты-лауреаты Нобел­ев­ской премии. Вислава Шим­бор­ска. Məqalə. Elmi xəbərlər. Azərbaycan Dillər Univer­siteti. Research Papers. Bakı, 2009, №1.

3. Azərbaycan Slavistikasının yeni uğuru. Məqalə

Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Jurnal.BDU, 2009, №1, (67)

4. Восток в литературных памятниках Европы. Məqalə Frankfurt am Main. Berlin. Bern. Bruxelles. New York. Oxford. Wien, 2010

5 К проблеме творческого восприя­тия Р.Рза в Польше. məqalə. Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri, №3, 2010

6. Насими   в польском востоковеде­нии. məqalə

Resears Papers, Azərb. Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri , 2010, №1

7. М.Мушфиг в польских исследо­ваниях и переводах. В сборнике: «ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri». Məqalə.. АМЕА Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, M.Müşviqin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur. Bakı. “Elm”,2010

 

8. Polyak ədəbiyyatı tarixi. Proqram Azərb. Resp. Təhsil Nairliyi, Azərb. Resp.Təhsil Problemləri İnstitutu, BSU, B., 2010.

 

9. К истории зарождения и развития азербайджановедения в Польше XIX-ХХ века. Məqalə. I Международная конференция  «Актуаль­ные проблемы азербайдж­а­но­ведения». БСУ, 3-8 мая, 2010. Bakı-Naxçıvan-Gəncə

10. Азербайджанско-польские лите­ра­тур­ные связи. (конец ХХ века). Məqalə. Beynəlxalq elmi konfrans 4-7 may, BSU, 2011. Bakı-Gəncə.

11.К проблеме тюркских заимствований  в польском языке. Məqalə

Актуальнi проблемu  менталингвистiкu. Збiрник статей за матерiалами науковоi  конференцii. Iтститут мовознавствагт О.Потебнi НАН Украïну Черкаський Нац. Унив. im В.Хмельницького Miньский державный  лингвiстичний унiверситет Рязаньский державний университет imeni С.Есенiна. Черкаси, 2011

12. Физули в европейском востоковедении . Məqalə. Beynəlxalq elmi konfrans. Müasir şərqşünaslığın aktual prob­lem­ləri. 01-02 iyun, 2011. Bakı, AMEA-nın Z,Bünyadov ad. Şərq­şünaslıq İnstitutu – Babeş Bolyai Uni­versitetinin Türkologiya və Mər­kəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutu, Rumı­niya.

13. «Мясума-ханум Караева» – выпускница Тагиевской женской школы. Məqalə

Beynəlxalq Elmi Simpozium. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı, 6-7 oktyabr, 2011 Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız mək­­­tə­binin yaradılmasının 110 illi­yi­nə həsr olunub. 

14. Поэзия Расула Рзы в польских переводах и рецепциях. Məqalə. Rəsul Rza. Ömrünün birinci yüzilliyi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011.

15. Пьеса Самеда Вургуна «Фархад и Ширин» на польском языке. Məqalə. НАНА Институт Литературы им. Низами. Ədəbi əlaqələr  məcmuəsi, V toplu. Bakı, 2011

16. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi (polyak dili) adlı bakalavr kursu üzrə. Proqram BSU, 2012

17. Физули в польском востоковедении. Ədəbi əlaqələr toplusu AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, “Xarici ölkələr ədəbiyyatı və Ədəbi əlaqələr şöbəsi” Toplu VI, Bakı “Qartal” – 2012

18. М.А.Сабир в польском литературоведении. Ədəbi əlaqələr toplusu AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, “Xarici ölkələr ədəbiyyatı və Ədəbi əlaqələr şöbəsi” Toplu VII, Bakı “Qartal” – 2013.

19. Rozwój azerbejdzańsko-polskich stosunków literackich. Warsaw university, Warsaw, 2013

20. Боснийская литература в Азербайджане. . Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Beynəlxalq konfransın materialları,Bakı,2013.

 

21. К этимологии слова «Krakow»в польском языке. Материалы межд.народной конференции, Варшава, 2014.

22. Боснийская литература в исследованиях и переводах азербайджанских ученых.

Ədəbi əlaqələr toplusu AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, “Xarici ölkələr ədəbiyyatı və Ədəbi əlaqələr şöbəsi” Toplu VIII, Bakı “Qartal” – 2014.

23. Nigar Rəfibəyli və Adam Mitskeviç. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2014. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. SSRİ Yazıçılar ittifaqının üzvü (1989)

2. Azərbaycan Pen-Club-un üzvü (2010)

3. Azərbaycan-Polşa beynəlxalq elmi-mədəni cəmiyyətin sədri (1990)

4. Beynəlxalq Qadın Cəmiyyətinin üzvü (1998)

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Slavyan Universiteti – professor, polonist, polyak dili və ədəbiyyatı müəllimi
Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü (1991)

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunun Elmi Şurasının üzvü

Nizami adına Ədəb. İnstitunun “Ədəbi əlaqələr” toplusunun baş redaktorun müavini

Təltif və mükafatları

1. A.Bakıxanov adına diplom, 2001

2. H.Əliyev təqaüdü, (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı) 2011

3. Fədakar alim, (AMEA Nizami ad. ədəbiyyat institutu) 2012

4. AMEA-nın Rəyasət Heyyətinin “Natəvan”fəxri diplomu, (AMEA Nizami ad. ədəbiyyat institutunun 80 illik yubileyi münasibətilə) 2014

5. “Doğru yol” QHT mükafatı (2015)

6. Ümumdünya polonistlər Cəmiyyətinin üzvlüyünə seçilib (2016)

Əsas iş yeri və ünvanı

Nizami Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394527
Mobil tel. (+994 50) 5589144
Ev tel. (+994 12) 4401569
Faks  
Elektron poçtu abdullayeva46@mail.ru