Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Vəfat etmiş müxbir üzvlər

Əmənzadə Yusif Əmən oğlu

Əmənzadə Yusif Əmən oğlu 1914-cü il­fevralın 18-də Bakı şəhərində anadan olmuş­dur. Azərbay­can Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Neft-mədən fakül­təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərə­cəsini (1959), professor elmi adını (1961) almış, 1968-ci ildə AEA-nın mux­­­­bir üzvu secilmisdir.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin  Nəzə­ri mexanika kafedrasının mü­diri, AEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elastikliyyət nəzəriyyəsi söbəsinin rəhbəri vəzifələrində calışmışdır.      

Elmi fəaliyyəti əsasən hissə-hissə bircins elastiki mühitdə gərginlik de­for­masiya vəziyyətinin və elastiklik nəzəriyyəsinin kontakt məsələlərinin təd­qiqinə həsr olunmuşdur. Elastiklik nəzəriyyəsinin müstəvi məsələlərinin həl­lində yaranan sonsuz xətti cəbri tənliklər sistemlərinin kvazirequlyarlığını sübut etmiş, boşluğa malik prizmatik tirin əyilmə mərkəzinin koordinatlarını bir burulma funksiyası vasitəsi ilə təyin edən düstur vermişdir. Çoxrabitəli və qarışıq yarımmüstəviyə sərt ştampın təsiri məsələsi və bu kimi məsə­lələrin həlli üsulunu vermiş, sonlu mühitdə çat məsələsinin analitik həll üsu­lunu inkişaf etdirmişdir. Çoxrabitəli oblastlar üçün elektromodelləşdirmə üsu­lu ilə Dirixle məsələlərinin həlli üçün yeni orijinal metodika təklif etmiş­dir. Neft-mədən me­xa­nikasinda bir sıra mühüm statik və dinamik məsələ­lərin həlli ona məxsusdur. Elastiki örtüklərin variasiya üsulu ilə həllini təd­qiq etmiş və bu məsələlərin ədədi həllini verimişdir.

Y.Əmənzadə 150-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi altın­da     40-dan çox fəlsəfə doktoru və 5 elmlər doktoru yetişmişdir.

AMEA-nın müxbir üzvü Yusif Əmənzadə 1982-ci ildə Bakı şəhə­rində vəfat etmişdir.

(1914-1982)