Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Vəfat etmiş müxbir üzvlər

Mustafayev Həmid Veysəl oğlu

H. Mustafayev 1932-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Moskva Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsini bitirmişdir. Moskvada Mineralogiya, Geokimya, Nadir Elementlərin Kristallokimyası İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur.

H. Mustafayev 1965-ci ildə fəlsəfə doktoru, 1975-ci ildə isə geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini, 2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) müxbir üzvü seçilmişdir.

H. Mustafayev 1956-1960-cı illərdə keçmiş SSRİ Geologiya Nazirliyinin Qırğızıstan və Azərbaycandakı istehsalat təşkilatlarında işləmişdir. 1963-cü ildə AEA-nın Geologiya İnstitutunda (indiki Geologiya və Geofizika İnstitutu) işləməyə başlamışdır. H. Mustafayev metallogeniya, geokimya və petrologiya sahələrində görkəmli mütəxəssis olmuşdur. O, maqmatik formasiyaların petrologiyası və metallogeniyası məsələlərini həll etmək üçün statistik-mineraloji-geo­kimyəvi istiqamətli tədqiqatları inkişaf etdirmiş, mezozoy qranitoid kompleksi üzrə fundamental tədqiqatları yerinə yetirmişdir. Onun elmi proqnozu Kiçik Qaf­qazın şimal-şərq hissəsində sənaye əhəmiyyətli yeni mis-porfir filizləşməsinin kəşf olunması ilə təcrübədə təsdiq olunmuşdur. O, Azərbaycanın maqmatik formasiyalarının müasir təsnifatının, yeni metodika ilə tərtib olunmuş və 1979-cu ildə nəşr olunmuş “Azərbaycanın maqmatizm və metamorfizm xəritələri”nin və respublikanın maqmatik süxurlarının yeni təsnifatının müəlliflərindəndir. H. Mustafayev Azərbaycan ərazisinin filiz rayonlarının yeni təsnifatını tərtib etmiş, yataqların axtarışının mineraloji-geokimyəvi kriterilərini hazırlamış, ölkənin müxtəlif metallogenik zonalarında mis, qalay və bir sıra başqa metalların miqdarının proqnozlaşdırılması və resurslarının açılması imkanlarının nəzəri əsaslandırılması üzrə işlər aparmışdır. Həmkarları ilə birlikdə mis-kolçedan, kolçedan-polimetal, kolçedan-qızıl filizi yataqlarının geoloji-genetik modelləşdirilməsini, onların formasion analizini aparmış, ilk dəfə olaraq onların geoloji-mineraloji-geokimyəvi parametrlərinin informasiya dərəcəsini müəyyən etmişdir.

 H. Mustafayevin 120-dən çox elmi əsəri, o cümlədən 6 monoqrafiyası (3-ü həmmüəlliflərlə) nəşr olunmuşdur. O, AMEA-nın Geologiya İnstitutunun Metallogeniya şöbəsinə başçılıq etmişdir.

H. Mustafayevə 1991-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar geoloqu adı verilmişdir. 1992-ci ildə "Professor” elmi adını aldı.

Həmid Mustafayev geologiya elminə verdiyi böyük töhfəyə görə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülüb. O, həm də “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib. Həmid Mustafayev BDU-da gənc mütəxəssislərin hazırlanması ilə məşğul olub, həm də DİK-nın (Dövlət İmtahan Komissiyası) sədri olub. O, Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin elmi-texniki şurasının üzvü, Qafqaz-Krım-Karpat üzrə regional petroqrafik şuranın üzvü olmuş, dəfələrlə Ümumittifaq və Beynəlxalq görüşlər və simpoziumlar üzrə Təşkilat Komitəsinin üzvü seçilmişdir.

AMEA-nın müxbir üzvü Həmid Mustafayev 2011-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

(1932-2011)