Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Vəfat etmiş müxbir üzvlər

Rüstəmov Paşa Həbib oğlu
Rüstəmov Paşa Həbib oğlu 1920-ci il mayın 20-də Şuşa şəhərində anadan ol­muşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya fakül­tə­sini bitirmişdir (1941).

1957-ci ildə kimya üzrə fəlsəfə dok­to­ru, 1967-ci ildə kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini, 1968-ci ildə isə professor el­mi adını almış, 1983-cü ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü seçil­mişdir.

1959-1983-cü illərdə Azərbaycan SSR EA Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnsti­tu­­tun­da laboratoriya müdiri, 1983-cü ildən ömrünün axırına kimi Azər­baycan Dövlət Universi­tetin­də (indiki BDU) kafedra müdiri olmuşdur.

P.Rüstəmov respublikada fiziki-kimyəvi analizin və yarım­keçiricilər kimya­sının əsasını qoyan­­lardan biri olmuşdur. O, ikili, üçlü və daha mürək­kəb sistem­lərin hal dia­qramını öyrənmiş, yarımkeçirici mate­rialların sintezi və tədqiqində diqqətəlayiq nəticələr əldə etmişdir. Onun rəhbərliyi və bila­vasitə iştirakı ilə yüksək temperaturda da­vamsız kükürdlü birləşmələrin sintez şə­raiti təkmilləş­dirilmiş və material­şünas­lıqda istifadə üçün tövsiyə edilmişdir.

P.Rüstəmovun elmi məqalə və ixtiralarında xalkogenid birləşmə və bərk məh­lullar əsasında onun ya­ratdığı yüksək effektli fotoçeviricilər, ter­mo­elektrik materiallar və radiasiya fazasını təyin etmək üçün qamma-detek­tor­larının ha­zırlanma texno­lo­giyaları öz əksini tapmışdır.

P.Rüstəmov 600-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 51 mü­əl­liflik şəhadət­na­məsi və 14 monoqrafiyanın müəllifidir.

P.Rüstəmovun rəhbərliyi ilə 10 elmlər dokto­ru, 50 fəlsəfə doktoru ha­zır­lanmışdır. O, I dərəcəli “Vətən müharibəsi” ordeninə, Akademik Kurnakov adı­na medala və Ümumittifaq Xalq Təsər­rüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc meda­lına layiq görülmüşdür.

AMEA-nın müxbir üzvü Paşa Rüstəmov 1997-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

 (1920-1997)