Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsi

Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsi
Tel. (+994 12) 493-67-51 (12 01); 498-12-83
Faks  
Elektron poçtu huseynova_shalala@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri y.e.f.d. Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

• Neftqazlılığın proqnozlaşdırılmasının effektivliyinin artırılması məqsədi ilə çökmə hövzələrin geoloji quruluşunun, əmələgəlmə tarixinin və onlarda karbohidrogen yataqlarının yaranması prosesinin kompleks təhlili.

• Geoloji, geofiziki, geokimyəvi məlumatların kompleks interpretasiyası əsasında müxtəlif geoloji obyektlərin (neftli-qazlı hövzələrin, karbohidrogen sistemlərinin, yataqların) konseptual və rəqəmsal modellərinin qurulması.

• Neftqazəmələgəlmə prosesinin miqyasının və vaxtının müəyyən edilməsi, regional və lokal miqyasda neftqazlılıq perspektivlərinin və karbohidrogen potensialının keyfiyyəti və kəmiyyəti qiymətləndirilməsi məqsədi ilə karbohidrogenlərin generasiyası, miqrasiyası və akkumulyasiyası modellərinin tərtib edilməsi.

• Geoloji qeyri-müəyyənliklərin və risklərin analizi.

Əsas elmi nəticələri