Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsi

Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsi
Tel.

(+994 12) 493-67-51 (1200)

Faks  
Elektron poçtu adalathasanov@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri f.- r.e.d. Həsənov Ədalət Bədəl oğlu
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1.Neftqazlılığın proqnozlaşdırılmasının effektivliyinin artırılması məqsədi ilə çökmə hövzələrin geoloji quruluşunun, əmələgəlmə tarixinin və onlarda karbohidrogen yataqlarının yaranması prosesinin kompleks təhlili.

2.Geoloji, geofiziki, geokimyəvi məlumatların kompleks interpretasiyası əsasında müxtəlif geoloji obyektlərin (neftli-qazlı hövzələrin, karbohidrogen sistemlərinin, yataqların) konseptual və rəqəmsal modellərinin qurulması.

3.Neftqazəmələgəlmə prosesinin miqyasının və vaxtının müəyyən edilməsi, regional və lokal miqyasda neftqazlılıq perspektivlərinin və karbohidrogen potensialının keyfiyyəti və kəmiyyəti qiymətləndirilməsi məqsədi ilə karbohidrogenlərin generasiyası, miqrasiyası və akkumulyasiyası modellərinin tərtib edilməsi.

4.Geoloji qeyri-müəyyənliklərin və risklərin analizi.

Əsas elmi nəticələri