Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mikologiya laboratoriyası

Mikologiya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5024330  
Faks (+994 12) 4970994  
Elektron poçtu dilzara_aghayeva@botany.az 
Struktur bölmənin rəhbəri Dilzarə Nadir qızı Ağayeva

Biologiya elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Respublikada klassik və eksperimental miko­loji tədqiqatların inkişaf tendensiyası göbələk müxtəlifliyinin öyrənilməsi, göbələklərin ya­yılması üzrə məlumatların toplanması, elek­tron məlumat bazasının yaradılması, respub­lika ərazisində coğrafi bölgələr və taksono­mik qruplar nəzərə alınmaqla göbələklərin məlumat siyahılarının hazır­lanması, çətin tə­yin edilən növlərin molekulyar bioloji yanaş­­malardan istifadə etməklə taksonomik statu­sunun müəy­yənləş­dirilməsi, xəstəlik törədi­cilərinin aşkar edilməsi və biolo­gi­ya­sının öyrə­nilməsi, nadir və təhlükə altında olan növ­lərin müəyyən edilməsi, qorunmasına  dair təkliflərin işlənilməsi məsələlərini əhatə edir. 
Əsas elmi nəticələri Şöbə fəaliyyətə başladığı müddətdən bəri mi­ko­loqlar  tərə­findən aparılan işlər Pero­nos­po­ra­les, Puccinales, Ustilaginales sırala­rı və hifal göbələklər haqqında məlumatları əhatə edən “Azərbay­can miko­florası” çoxcildliyinin 5 cildində (6 kitab), “Zaqafqaziyanın aiarikal göbələkləri”, “Azərbaycanın ye­mə­li və zəhərli göbələkləri” adlı monoqra­fiyalarda və 500-dən çox məqalədə öz əksini tapmışdır.