Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Şərq-Qərb şöbəsi

Şərq-Qərb şöbəsi
Tel. (+994 12) 4081160; (+994 50) 6775042  
Faks  
Elektron poçtu mbabasov@yahoo.com  
Struktur bölmənin rəhbəri

Babaşlı Məmmədəli Allahverdi oğlu

Ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru  

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

-Şərq-Qərb sivilizasiyalararası münasibətləri və Azər-baycan

- Şərq-Qərb münasibətlərinin geosiyasi və kulturoloji aspektləri 

- Şərq və Qərb sivilizasiyalarının ayrı-ayrı cəhətlərinin müqayisəli və çoxtərəfli təhlili;

 -Qərb dəyərlərinin, qloballaşmanın Şərqdə gedən siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial proseslərə təsirinin araşdırılması;

- Şərqin zəngin irsinin Qərb ölkələrində gedən mədəni, iqtisadi, sosial və siyasi proseslərə təsirinin təhlili;

- Qərb mədəniyyətinin Şərq ölkələri tərəfindən sintez edilərək qavranılmasının, Şərq və Qərb ölkələri arasında münasibətlərin tarixi gedişi və təcrübəsinin təhlili;

- Beynəlxalq əlaqələrin Şərq-Qərb arasındakı qarşılıqlı münasibətlər prizmasından  tədqiqi;

-Müasir dövdə Şərqdə gedən proseslərin Şərq-Qərb müna-sibətləri prizmasından tədqiqi.

Əsas elmi nəticələri

1. A. Əzimov. İşraqiyyə və müasir qərb fəlsəfəsinin genezisi. Bakı, “Yeni nəsil” nəşriyyatı, 2003, 230 s.

2.D.Vəliyev. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteq-rasiyası. Monoqrafiya,  Bakı,  “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2008, 428 səh.

3.D.Vəliyev. Beynəlxalq iqtisadiyyat, Bakı, “Elm” nəşriy-yatı, 2012, 400 səh.

4. D.Vəliyev. Türk dünyası qlobal iqtisadi inkişaf yol-larında.(məqalələr toplusu), Bakı, “Zərdabi” nəşriyyatı, 2015, 504 səh.

5.M.Babaşlı. Qəlblərin kəşfi. İmam Qəzali. Tərcümə, Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2011, 600 səh. 

6.M.Babaşlı (həmmüəllif), Ərəbcə-Azərbaycanca lüğət: siyasi, hərbi terminlər lüğəti və beynəlxalq təşkilat adları, Qafqaz Universitetinin nəşri, Bakı, 2012, 280 səh.

7.M.Babaşlı (həmmüəllif), ət-Tariq iləl-Arabiyyə (qeyri-ərəblərə ərəb dilinin tədrisi). I hissə, Qafqaz Universitetinin nəşri. Bakı, 2016, 132 səh.

8.M.Həmidov. Kipriklərin pıçıltısı. Mixail Nuaymə. Tər-cümə. Bakı, 2014, “Elm və təhsil” nəşriyyatı,  236 səh.

9.M.Həmidov. Xəzərin nəğmələri (şeirlər toplusu).  Həsən Hami (Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfiri, yazıçı) Ərəb dilindən tərcümə. “Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı 2016, 152 səh.