Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Əliyev Telman Abbas oğlu
Veb-sayt www.telmanaliev.az
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göranboy rayonu 
Təvəllüdü 02.05.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı




Hesablama texnikası

Neft emalının tipik proseslərinin korrelyasion analizi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı




Texniki kibernetika və informasiyanın nəzəriyyəsi

Real zaman miqyasında çoxölçülü təsadüfi proseslərin korrelyasiya analizi və kodlaşdırılması

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1983

Kosmik cihazlar və sistemlər
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

İnformatika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 586
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 382
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı Springer nəşriyyatında 3 monoqrafiya nəşr edilmişdir: «Robust Techology with Analysis of Interference in Signal Processing», Kluver, Academic Plenum Publishers, New York, 2003, «Digital Noise Monitoring of Defect Origin», Series Springer-Verlag, London, 2007 və «Noise Control of the Beginning and Development Dynamics of Accidents» Published by in Springer, 2019.
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 109
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


37

12

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Küylə qarışıq siqnalların robast korrelyasiya və robast spektral analizi texnologiyaları yaradılmışdır.

2. Korrelyasiya matrislərinin elementlərinin xətalarını aradan qaldırmaqla riyazi modellərin adekvatlığını yaxşılaşdırmağa imkan verən üsulların və texnologiyaların nəzəri əsasları yaradılmışdır.

3. Texnoloji parametrlərin küylərinin faydalı informasiya daşıyıcıları kimi analizinə imkan verən noise texnologiyalarının nəzəri əsasları təklif edilmişdir.

4. Sənaye obyektlərinin qəza vəziyyətlərinə keçməsinin gizli dövrünün robast noise monitorinq texnologiyaları və sistemləri təklif edilmişdir.

5. Tsiklik rejimdə işləyən istehsalat obyektlərinin qəza vəziyyətlərinə keçmələrinin gizli dövrünün onlardan alınan siqnalların mövqeli-binar analizi əsasında monitorinqini təmin edən texnologiyalar təklif edilmişdir.

6. Stasionarlıq, normal paylanma qanunu və b. klassik şərtlər ödənməyən sənaye obyektləri üçün intellektual hibrid paylanmış nəzarət və idarəetmə sistemləri yaratmağa imkan verən robast noise monitorinq, diaqnostika, identifikasiya, proqnozlaşdırma alqoritmləri təklif edilmiş və onların nəzəri əsasları verilmişdir.

7. Texnoloji proseslərin istismarı zamanı baş verən qüsurların təsiri nəticəsində yaranan küylərdəki informasiyanı aşkar etməyə və ənənəvi üsullar vasitəsi ilə riyazi modelləşdirmə, identifikasiya, proqramlaşdırma və b. məsələlərin həllində olan çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verən robast noise analiz texnologiyaları yaradılmışdır.

8. Qaz kompressor stansiyalarında qəzaların gizli dövrünü aşkar etməyə imkan verən robast noise monitorinq və nəzarət sistemi təklif edilmişdir.

9. Neftçıxarmada, energetikada, tikintidə, seysmikada, aviasiyada və s. sahələrdə qəzalara səbəb ola biləcək qüsurların noise monitorinq texnologiyaları verilmiş, onun əsasında noise monitorinq, nəzarət, diaqnostika, identifikasiya sistemlərinin işləmə prinsipləri təklif edilmişdir.

10. Çoxölçülü siqnalların paralel analoq-kod çevirmələrini təmin etməyə imkan verən çoxkanallı sinxron minikod-delta modulyasiya və sıxılma funksiyasını yerinə yetirən qurğunun işləmə prinsipləri təklif edilmişdir.

11. Seysmik regionlarda yerləşən böyük şəhərlər üçün hündür binaların, sosial və dövlət əhəmiyyətli obyektlərin seysmodayanıqlığının monitorinqi üçün robast noise informasiya texnologiyaları və sistemləri təklif edilmişdir

12. Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının dinomaqramlarının və vattmetroqramlarının analizi vasitəsi ilə texniki vəziyyətinə nəzarət və diaqnostika sistemləri işlənmişdir.

13. Obyektlərin qəza vəziyyətinə keçmələrinin gizli dövründə texnoloji parametrlərin faydalı siqnalları ilə küyləri arasında qarşılıqlı korrelyasiya funksiyasını, korrelyasiya əmsalını və korrelyasiya indikatorunu hesablamağa imkan verən alqoritmlər və texnologiyalar təklif olunmuşdur.

14. Neftçıxarma obyektləri üçün yeni nəsil intellektual robast noise monitorinq, nəzarət və diaqnostika sistemləri yaradılmış, H.Əliyev adına Neftayırma zavodunun kompressor stansiyasında, Şirvan OİL şirkətinin 190 quyusunda, Qarasu əməliyyat şirkətinin 10 quyusunda, Bibiheybət Neftin 25 quyusunda və Balaxanı neftqazçıxarma idarəsinin iki quyusunda tətbiq olunmuşdur. Hər bir quyuda 50 faizə qədər elektrik enerjisinə qənaət və təmir arası vaxtın xeyli artması hesabına həmin obyektlərdə rentabelliyi 2 dəfəyə qədər yaxşılaşdırmaq mümkün olmuşdur.

15. İstismarı dayandırılmış neft quyularının polad lülələrindən istifadə etməklə, yerin dərin qatlarındakı seysmik proseslərin təsirindən alınan akustik küyün noise analiz texnologiyası əsasında işləməklə, zəlzələlərdən xeyli əvvəl onları yaradan anomal seysmik prosesləri monitorinq etməyə imkan verən seysmokaustik robast noise monitorinq stansiyasının qurulma və işləmə prinsipi təklif edilmiş, onun eksperimental variantı müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir.

16. Ramanı, Balaxanı neft mədənlərində, Türkmənistanda Aşqabaddan 100 km məsafədə Kopet dağının ətəyində və Qazax rayonunun II Şıxlı kəndində 200 m-ə qədər dərinliyi olan quyular üzərində quraşdırılmış seysmoakustik noise monitorinq stansiyalarında aparılan eksperimentlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, monitorinqin radiusu ilə quyuların dərinliyi arasında korrelyasiya mövcuddur və neft quyusu olmayan seysmoaktiv ölkələrdə də belə stansiyalar düzəltməklə zəlzələlərdən xeyli əvvəl onları yaradan anomal seysmik proseslərin monitorinqini həyata keçirməyə və onların yerini müəyyənləşdirməyə imkan verən seysmoakustik noise monitorinq stansiyalar şəbəkəsi yaratmaq mümkündür.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Алиев Т. А., Нусратов О.К., Рзаев А.Г., Гулуев Г.А. Гибридная система распознавания неисправностей глубинно-насосных установок нефтяных скважин. Труды X межд. Симпоз., “Интеллектуальные системы” (İNTELS’2012), М., 2012, с. 502-505.
 2. Алиев Т. А., Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev. Technology and System of Robust Noise Monitoring of Anomalous Seismic Processes. IV intern. Conf. “Problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, Vol.2, pp. 3-19
 3. Алиев Т. А., Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Ulkar Sattarova. Technologies and Systems for Minimization of Damage from destructive earthquakes. IV intern. Conf. “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), 12-14.09.2012, Baku, Vol.2 pp. 20-35
 4. Алиев Т. А., Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Adalat Pashayev, Elkhan Sabziev, Ulkar Sattarova. Technology for Determining Time of Origin and Coordinates of Anomalous Seismic Processes. IV international conference “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, Vol.2, pp. 36-51
 5. Алиев Т. А., Tofig Babayev, Tahir Alizada, Ulkar Sattarova. Technologies of Robust Noise Monitoring of the Latent Period of Change in Seismic Stability of Offshore Stationary Platforms and Piers. IV international conference “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, Vol.2, pp. 127-134
 6. Алиев Т. А., Tofig Babayev, Elkhan Sabziev, Adalat Pashayev, Tahir Alizada. Monitoring of Condition of the Cardiovascular System by Means of Mobile Phones Using ECG Noise Variance IV international conference “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, vol.1, pp. 147-150
 7. Алиев Т. А., Gambar Guluyev, Asif Rzayev, Fahrad Pashayev, Rauf Gadimov, Iltizam Yusifov, Ismat Sattarov. Noise Technology and System for Determining of Flow Rate of Oil Wells. IV international conference “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, vol.1, pp. 151-153
 8. Алиев Т. А., Abbas Rzayev, Gambar Guluyev. Rang Correlation of Spirmen that Uses for Determining Oil Well Interaction. IV international conference “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, vol.3,pp. 11-12
 9. Алиев Т. А., Abbas Rzayev, Gambar Guluyev, Iltizam Yusifov. To the Problem of Mathematical Modeling of the Oil Deposit Processes. IV international conference “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, vol.3, pp. 13-15
 10. Алиев Т. А., Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes”. LAP, Lambert Academic Publishing, 2012
 11. Алиев Т. А., Помехотехнологии минимализации ущерба от землетрясений. Lambert Academic Publishing 2012
 12. Алиев Т. А., Guluyev G.A., Pashayev F.H, Sadygov A,B. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state”. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier (Amsterdam), 2012, vol.27, p.755-762 (SCİ)
 13. Алиев Т. А., А.М.Аббасов, Г.Г.Мамедова, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев. Технологии и система робастного Noise мониторинга аномальных сейсми-ческих процессов Сейсмические приборы, 2012, т. 48, №2, c.28-53
 14. Алиев Т. А., Система робастного noise мониторинга сейсмостойкости строительных объектов и зарождения аномальных сейсмических процессов. Beynəlxalq sərgi və elmi konfrans «Наука, техника и инновационные технологии в счастливой эпохе могуче-го государства», Aşxabad, 12-14.06.2012, s. (Plenar)
 15. Алиев Т. А., N.E.Rzayeva, T.A.Alizada. Noise Control of heart by Means of a Mobile Phone. LAP. (Lambert Academic Publishing), 2012
 16. Алиев Т. А., Гулуев Г.А., Алиев Э.Р., Ализаде Т.А, Саттарова У.Э. Tехнологии robust-noise мониторинга скрытого периода изменения сейсмо¬стойкости морских стационарных платформ и эстакад "Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar" II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 6-7.09.2012, s. 307-309
 17. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Quluyev, F.H.Paşhayev, U.E.Sattarova. İnteliqent robust distributed system for monitoring and control ofseismic stabiıity of hign-rise buildings and monitoring of origin of anomalous seismic processes “2nd World Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.303-310 (plenar)
 18. Алиев Т. А., G.A.Quluyev, A.H.Rzayev, F.H.Paşhayev, R.M.Qadimov, İ.R.Sattarov. Robust technology for determining of flow rate of Oil Wells “2nd World Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.431-433
 19. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, E.R.Aliyev, U.E.Sattarova, R.M.Qadimov, N.E.Sattarova. System for monitoring of seismic stabylity of complexes of building structures “2nd World Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.434-440
 20. АлиевТ.А., Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев, И.Р.Саттаров, Н.Г.Казымов. Комплекс измерения, мониторинга, диагностики и управления для нефтяных скважин, эксплуатирующихся штанговыми глубинными насосами. “Azərbaycan neft təsərrü-fatı”, №1, 2012, s. 54-59
 21. Алиев Т. А., Алиев Э.Р., Ализаде Т.А. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление, М., №12, 2012, с.15-26
 22. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Quluyev, F.H.Pashayev, U.E.Sattarova. Technologies and systems for minimization of damage from destructive earthguakes. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələr (Seismoforecasting Researches Carried out in the Azerbaijan Territory), AMEA Respublika seysmoloji xidmət mərkəzi Bakı, 2012, s. 449-464
 23. Алиев Т. А., Q.A.Quluyev, E.R.Əliyev, T.A.Əlizadə, Ü.E.Səttarova. Stasionar dəniz platforma və estakadalarının seysmoloji davamlığının dəyişməsinin gizli müddətinin monitorinqi üçün robust-noise texnologiyası. Proceedings, SOCAR, “Neftqazelmi tədqiqat layihə” Institutu (“OilGasScientific ResearchProject” İnstitute, №4, 2012, s.68-75
 24. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes (SCİ). Soil Dynamics and Earthquake Engineereing, 2013, №1, vol.45, p. 1-15
 25. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, Ü.E.Sattarova. The Technology of Forming the Normalized Correlation Matrices of the Matrix Equations of Multidimen sional Stochastic Objects Journal of Automation and Information Sciences, №1, vol.45, 2013, p. 1-15
 26. Алиев Т. А., Г.Гулуев, Ф.Пашаев, Т.Бабаев. Система комбинированного noise мониторинга аномальных сейсмических процессов и сейсмостойкости строительных объектов . Труды межд.конф. «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья, ч.1, Aшхабад, 12-14 июнь 2013, с. 54-56
 27. Алиев Т. А., G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, A.M.Abbasov, U.E.Sattarova Noise Technologies for Minimization of Damage from Destructive Earthquakes. SE-50EEE Intern. Conf. on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013, Scopje.
 28. Алиев Т. А., Т.А.Ализаде, Н.Э.Рзаева. Noise контроль сердца мобильным телефоном. Технологии робастной Noise идентификации шума сердца и легких для мониторинга начала скрытого периода их заболеваний. Almaniya, Palmarium academic publishing, 2013.
 29. Алиев Т. А., Пашаев Ф.Г., Гулуев Г.А., Рзаев Аs.Г. Способ мониторинга технического состояния компрессорного агрегата. Avrasiya patenti №018522 30.08.2013
 30. Алиев Т. А., N.F.Musayeva, Ü.E.Səttarova. Технология формирования нормированных корреляционных матриц матричных уравнений многомерных стохастических объектов. Проблемы управления и информатики, №1, 2013, с.56-69
 31. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluev F.H.Pashayev. Technologies for Noise Monitoring of Abnormal Seismic Processes Seismic Instruments, 2013, Vol 49, №1, p. 64-80
 32. Алиев Т. А., A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes (SCİ)Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, №1, vol.53, Begell House, New-York, p.11-26 Elsevier
 33. Алиев Т. А., Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления Евразийский патент 28.02..2014 № 019274
 34. Алиев Т. А., Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления. Евразийский патент. 30.04.2014, №019586
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. 1994-ci ildən UNESCO-nun informatika üzrə ekspertlər sırasına daxil edilmişdir.

2. “Мехатроника, aвтоматизация, управление” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrasının müdiri
Digər fəaliyyəti 1. Ali Attestasiya Komissiyasının rəyasət heyətinin üzvü;

2. Respublika Veteranlar şurasının bürosunun üzvü;

3. Respublika Ağsaqqallar şurasının üzvü.

Təltif və mükafatları 1. 1991-ci ildə Keldış adına medal ilə təltif olunub.

2. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.

3. 2009-cu ildə Əməkdar elm xadimi 

4. 2015-ci ildə N.Tusi adına mükafata layiq görülmüşdür. 

İş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5414455 
Ev tel. (+994 12) 5372322 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu telmancyber@rambler.ru