Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İctimai Elmlər Bölməsinin fəlsəfə doktorları

Mənsimova Zümrüd İbrahim qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu  
Təvəllüdü 19.02.1980  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, filologiya  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5719.01

Folklorşünaslıq

Zaqatala aşıq mühiti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Zaqatala aşıq mühiti ilə bağlı araşdırmalar  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Zaqatala aşıq mühiti. Bakı, 2014-cü il, 216 s (monoqrafiya)
 2. Aşıq  mühitinin çağ­daş nüma­yən­dəsi Aşıq Mə­dət. Azər­baycan filoloji fikrinin aktual problemləri. Gənc tədqiqat­çıla­rın elmi kon­fran­­­sı­nın məqalə və tezisləri) III ki­tab.Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, səh-10-14;
 3. Zaqatalada Novruz adətldəri. Elmi axtarışlar XI toplu (Filologiya məsələlərinin xüsusi buraxılışı), Bakı: Nurlan, 2004, 205-208
 4. Zaqatalalı Aşıq Dalğının ya­radı­cılığına dair. Dədə Qorqud,Elmi-ədəbi toplu, III. Bakı: Səda, 2006, 117-128
 5. Zaqatalalı Aşıq Mədətin yara­dı­cılığında ictimai-siyasi əx­laqi və dini-ürfani görüşlər.AMEA Folklor İnstitutu «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» IV uluslararası folklor konfransı,Bakı: Səda, 2006, 487-493
 6. Zaqatala aşıqları və qaçaqçılıq hərəkatı (Aşıq Bəkir və Aşıq Hüseynin həyat və yaradıcılığı əsasında), Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, IV. Bakı:Nurlan, 2007, 69-78
 7. Zaqatalalı el şairi Ramazanın sənətkarlıq irsi. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, (iyirmi üçüncü kitab), Bakı, Nurlan, 2007, 90-98
 8. Azərbaycanda Yunus ve Tap­tuk­ Emre Mezarlarının Kita­be­le­ri ve bölgede Mevlit törenlerin­de okunan şiirleri. Uluslararası Yunus Emre Sem­po­z­yu­mu. 8-10 ekim 2008, AksarayUniversitesiAksaray- Türkiye, Səh-5
 9. Zaqatala aşıq mühitində saz-tənbur ifaçılıq əlaqələri. Xəbərlər (Humanitarelmlər seriyası,1-2),Bakı: Elm-2009,170-179
 10. Zaqatala folklor mühitində tən­b­la deyilən haylalar. Xəbərlər (Humanitar elmlər seriyası,3-4), Bakı: Elm-2009, 155-162
 11. Общественно-политические мо­ти­вы и тема патриотизма в твор­честве ашугов Зака­тал­ъ­с­ко­го ре­гио­на Азер­бай­д­жана. Хабаршы вестник. (Серия филологическая), Алма­ты: №1-2, 2010. 252-257
 12. Aşıq Abdüləzim Zaqatala aşıq mühitinin nümayəndəsi kimi. Elmi axtarışlar.( Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə,tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri), Bakı: 2010. 290-298
 13. Aşıq Əzim. Aşıqsansa söz de­mə­yə haqlısan  (tərtibçi və ön sözün müəllifi Zümrüd Səmə­do­va), Bakı: Nurlan, 2010 ( tərtib kitabı)
 14. Aşıq Valeh poeziyasında və­tən­­pər­vər­lik və təbiət (Zaqa­ta­la aşıq mü­hi­tinin nüma­yən­dəsi ki­mi). Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu I, Bakı: Nurlan, 2011, 96-104
 15. Aşıq Valeh. Könlüm ayrılmayır Göyçə gölündən (redaktor və ön sözün müəllifi Zümrüd Səmədova­dır). Redaktor və ön sözün müəllifi. Bakı: Elm və təhsil nəşriyyatı, 2012, 231 səh.
 16. Zaqatala folklor mühitində Qara­bağ mövzusu.Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivər mövzusunda Respublika elmi konfransın mateialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 190-200.
 17. Muğanlılı Aşıq Sabir yada­cılı­ğına bir nəzər (Za­qа­tala aşıq mühütünün nümayəndəsi kimi). Folklorşünaslıq məsələləri (Elmi-nəzəri və ədəbi-bə­dii jurnal) № 1, Elm və tənsil, Bakı-2012, 120-128
 18. Aşıq Mədət və Bəhrinaz das­ta­nı. Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi­ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı, Nurlan, 2013. 363-373
 19. Azərbaycan məişət-mərasim folklorunda azərbaycançiliq və multikultural dəyərlər (Zaqatala folklor materiallari əsasinda). Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransın MATERİALLAR TOPLUSU, Bakı-2016, səh-213-221
 20. Azərbaycan  folklorunda   xalq oyunlarının yeri və rolu  (Zaqatala folklor örnəkləri əsasında). İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq eli konfransın materialları, Bakı, Elm və təhsil 2016, 305
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Folklor İnstitutunun Gənc alimlər və mütəxəssilər şurasının üzvü  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İctimai Elmlər Bölməsi, AZ1001, Bakı ş, İstiqlaliyyət küç., 30

Vəzifəsi Elmi katib  
Xidməti tel. (+994 12) 4925385 
Mobil tel. (+994 55) 5765235 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

zumrudibrahimqızi@gmail.com