Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Vəfat etmiş müxbir üzvlər

Şirinov Nəriman Mikayıl oğlu
Nəriman Şirinov 1929-cü il noyabrın 7-də Tovuz şəhərində anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Azər­baycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1950-ci ildə Moskva Baytarlıq Akademiyasına köçürülərək təhsilini 1954-cü ildə başa vurmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1954-cü ildə Balakən rayonunda MTS-də böyük baytar həkimi kimi başlamışdır. Elmə olan həvəs onu tezliklə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutuna gətirmişdir. 1955-ci ildən laborant, sonra isə Hel­min­tologiya laboratoriyasında kiçik elmi işçi kimi çalışmışdır. 1970-ci ildən Azər­bay­can Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutuna direktor vəzifəsinə təyin olu­naraq ömrünün sonunadək burada çalışmış, mütəxəssislərin yetişdirilməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Rəhbərliyi dövründə institutda 11 elmlər doktoru, 62 elmlər namizədi hazırlanmış, 5000-dən çox elmi əsər, monoqrafiyalar çap edilmiş­dir. 1962-ci ildə namizədlik, 1970-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1974-cü ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür.

Nəriman Şirinov 1981-ci ildə "Şərəf nişanı" ordeninə, 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatına layiq görülmüş, fəxri diplom və medallarla təltif edilmişdir.

2001-ci ildə AMEA-nın və Rusiya KTEA-nın müxbir üzvi seçilmişdir. Elmin inki­şafında yüksək xidmətlərinə görə Ümumiittifaq KTEA-nın akademikləri K.J.Skryabin və N.S.Vişlevskinin 100 illiklərinə həsr edilmiş xatirə medalları ilə təltif edilmişdir.

1957-1960-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında suda üzən quşların helmint və helmintozlarını öyrənərək helmintologiya elmini yeni tədqiqatlarla zənginləş­dir­mişdir. Azərbaycanda, o cümlədən keçmiş Sovetlər Birliyində yeni helmint növ­lərini qeydə almış və onlara qarşı müalicə-profilaktika tədbirlərini işləyib hazırla­mış­dır. SSRİ-də ilk dəfə olaraq neft tullantıları və neft-kimya sintezi məhsullarının baytarlıq­da və heyvandarlıqda istifadə etməklə yeni bir məktəb yaratmışdır. 1962-ci ildə Azər­baycan SSR Nazirlər Sovetinin Qərarı ilə Az.ETBİ-də Neft tullantıları, neft-kimya sin­tezi məhsullarından baytarlıqda istifadə etmək üçün yeni müalicə-profilaktika vasi­tələri axtaran laboratoriyanın təməlini qoyaraq ona uzun müddət rəhbərlik etmişdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində "Efiran-3", "Efiran-777", "Efiran-197", "N-12", "B" və bioloji stimulyator "Azolyat-A" preparatları dövlət qeydiyyatından keçərək müəl­liflik şəhadətnaməsi almışdır.

Nəriman Şirinov 6 müəlliflik şəhadətnaməsi, 200 elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 3 kitabın, 4 kitabçanın müəllifidir. Əsərləri bir çox xarici ölkə nəşriyyatlarında (Polşa, Bolqarıstan, Macarıstan, Sovetler Birliyi ölkələrində) dərc edilmişdir. Bir çox bey­nəlxalq konqreslərdə, elmi konfranslarda, simpozium və sessiyalarda Azərbay­canı təmsil etmişdir.

1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsində kollegiyanın, elmi-texniki şuranın üzvü, 2000-2004-cü illər­də Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində texniki şura­nın, "Aqrar elm" jurnalının redaksiya heyətinin, AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun nəz­dində namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmək üçün ixtisaslaş­dırılmış şuranın üzvü olmuşdur.

AMEA-nın müxbir üzvü Nəriman Şirinov 2006-cı il iyul ayının 26-da Bakıda vəfat etmişdir.

 (1929-2006)