Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası laboratoriyası
Tel. (+994 70) 2321119
Faks  
Elektron poçtu

kubra.valiyeva@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Kübra Sabir qızı Vəliyeva

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Qədim əlyazma və əski çap kitablarına gigiyenik xidmət göstərilmiş və əksəriyyəti bərpa edilmişdir. Bu prossesdən sonar onların elmi cəhətdən öyrənilməsinə əlverişli imkan yaranmışdır.

Fondda qorunan 150-dən çox çap kitabı cildlənmiş, bəzi kitabların pərakəndə düşən vərəqləri qaydaya salınmış, üzərinə kitabın adı, müəllifi, dili və yazıldığı tarix haqqında məlumatlar yerləşdirilmişdir.

Naxçıvan ərazisindən toplanılan bəzi əlyazma və əski çap kitabları tədqiqata cəlb edilmiş, onların bəzilərinin mətnləri transliterasiya edilərək çap etdirilmişdir.

2017-ci ildən fəaliyyətə başlayan şöbədə (2020-ci ilin aprel ayından laboratoriyaya çevrilmişdir) tədqiqat işlərinin nəticələri ardıcıl olaraq kitab, elmi jurnal və konfrans materiallarında çap olunmuşdur.

Kitablar:

1.Fərman Xəlilov.Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. I kitab. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 248 s.

2. Fərman Xəlilov.Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 264 s. 3. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu. Naxçıvan: Tusi, 2018, 120 s. tərtibçi (Fərman Xəlilov və Fəxrəddin Eylazov)

4. Fərman Xəlilov.Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. İkinci kitab. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, 200 s.

5. Fərman Xəlilov.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, 64 s. 

6. Türkdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, 104 s. tərtibçi (Fərman Xəlilov)

Məqalələr:

1. Fərman Xəlilov.Məmmədhüseyn Təhmasibin bir əlyazmasının izi ilə / Məmmədhüseyn Təhmasib: taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, s. 47-55.

2. Fərman Xəlilov.Qiymətli əlyazmalar // Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. Dördüncü kitab. Bakı: “Ulu” İKF, 2017, s. 50-59.

3.Kübra Vəliyeva. Məhəmmədəli Tərbiyətin “Danişməndani Azərbaycan” təzkirəsində naxçıvanlı alimlər // İslam ölkələrinin mədəniyyəti, ədəbiyyatı və tarixinə dair əlyazma abidələrinin tədqiqinə həsr olunmuş Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. 29 noyabr 2017-ci il, s. 68-69.

4. Fərman Xəlilov.Qulam Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan möcüzşünası Məmmədəli Niqabiyə məktubları // Əlyazmalar yanmır. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi məqalələr toplusu. 2018, № 1, s. 42-48.

5. Fərman Xəlilov.AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda qorunan fars dilli əlyazmalar və çap kitabları// AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Əlyazmalar yanmır (elmi məqalələr toplusu). 2018, №2, s. 139-143

6. Kübra Vəliyeva. Kərbəlayi Kazım İbn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi və onun “Sərfi-Mir” əlyazması haqqında ilk söz // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Axtarışları (İncəsənət, Dil və ədəbiyyat seriyası). 2018, cild 8, № 1, s. 61-64.

7. Kübra Vəliyeva. “Sərfi-Mir” əlyazmasının tərtib xüsusiyyətləri haqqında // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Axtarışları (İncəsənət, Dil və ədəbiyyat seriyası). 2018, cild 8, № 2, s. 67-69.

8. Kübra Vəliyeva. Ərəb yazısı qədim paleoqrafiyanın əsası kimi // “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərlər (İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat), 2018, № 2, s. 113-116.

9. Kübra Vəliyeva, Nicabət İslamova. Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyatı və yaradıcılığı haqqında bəzi qeydlər // “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərlər (İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat), 2018, № 3, s. 140-145.

10.Fərman Xəlilov. Seyid Səbrinin Şəxsi arxivi // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Elmi əsərlər. 2019, № 2, s. 145-151.

11.Fərman Xəlilov. Elm və mədəniyyətin, tarix və ədəbiyyatın əvəzsiz qaynaqları / Türkdilli əlyazma və çap kitabları kataloqu. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, s. 3-12.

12. Kübra Vəliyeva. Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Sərfi-Mir” əlyazmasının “Təsrif” bölməsi haqqında bəzi qeydlər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). 2019, cild 15, № 1, s. 201-205.

13. Kübra Vəliyeva. Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Sərfi-Mir” əlyazması haqqında // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Əsərləri. 2018, cild 7, № 2, s. 46-53.

14.Kübra  Vəliyeva. Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Avamil” əlyazmasının paleoqrafik xüsusiyyətləri və elmi əhəmiyyəti //  AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). 2020, cild 16, № 1, s. 174-178. 

Əsas elmi nəticələri