Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Qeyri harmonik analiz şöbəsi

Qeyri harmonik analiz şöbəsi
Tel. (+994 12) 5387250 
Faks  
Elektron poçtu bilal.bilalov@imm.azbilalov.bilal@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.e.d., professor Bilalov Bilal Telman oğlu
İşçilərin ümumi sayı 24
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Qeyri harmonik Furye sıraları; xətti topoloji  fəzalarda bazis məsələləri; üstlü sistemlərin funksional fəzalarda bazislik xassələri; adi diskret diferensial operatorların spektral xassələri; freym nəzəriyyəsi-veyvlet analiz və tətbiqləri; maliyyə (risk və ya aktuar)  riyaziyyatı, obrazların tanınması. 
Əsas elmi nəticələri
 • Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsində məlum Kostyuçenko məsələsi tam həll olunmuşdur;
 • Bazis haqqında klassik Peli-Viner və Bari teoremlərinin elementlər sistemləri və ya altfəzalar sistemləri üçün müxtəlif ümumiləşmələri alınmışdır;
 • Müəyyən asimptotikaya malik triqonometrik sistemlərin Lebeq fəzalarında bazis (Hilbert halında Riss bazisi) olmaları üçün meyar alınmışdır;
 • Müəyyən şərtləri ödəyən bixətti inikasın vasitəsi ilə klassik Şauder bazisinin “b- bazis” ümumiləşməsi verilmiş və “ b-bazis”-lər üçün klassik bazis nəzəriyyəsinin mühüm teoremlərinin doğruluğu isbat olunmuşdur;
 • Sonsuz defektli sistemlərin Banax fəzasının müəyyən altfəzalarında bazis olmaları üçün mühüm nəticələr alınmış, klassik Laks-Milqram teoreminin Banax analoqları verilmişdir;
 • Məşhur Stoun-Veyerştrass teoreminin mühüm kompleks analoqları alınmış və bu nəticələr hissə-hissə kəsilməz funksiyalar fəzası halına köçürülmüşdür;
 • Xətti fazaya malik triqonometrik sistemlərin dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında bazislik xassələri öyrənilmişdir;
 • Diferensial operatorların məxsusi və qoşma sistemlərinin bazislik, birgəyığılma, müntəzəm və mütləq yığılma məsələləri üzrə mühüm nəticələr alınmışdır;
 • Çəkili Sobolev fəzalarında kəsilən əmsallı abstrakt diferensial tənliklərin həllərinin təsnifatı verilmiş, onların varlığı və yeganəliyi öyrənilmişdir;
 • Kəsilən diferensial operatorlar üçün sərhəd şərtlərinin requlyarlığı anlayışı daxil edilmiş, requlyar sərhəd məsələlərinin məxsusi və qoşma funksiyalar sisteminin fəzasında bazisliyi haqqında teoremlər isbat edilmişdir;
 • Kəsilən diferensial operatorların kəsr dərəcələrinin təsviri haqqında nəticələr almışdır, sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan spektral məsələlərin Lp+Cm və Lp fəzalarında bazisliyini tədqiq etmək üçün abstrakt teoremlər isbat edilmiş və onların bir sıra tətbiqlərini göstərmişdir;
 • Banax fəzalarının düz cəmində bazis olmağın yeni üsulu və onların tətbiqləri verilmişdir;
 • Çoxhədli tipli həyəcanlanmaya malik triqonometrik sistemlərin fəzalarında bazis olmaları üçün meyar tapılmışdır.;
 • Triqonometrik tip sistemlərin кəsilən funksiyaların Banax fəzalarında bazislik xassələri öyrənilmişdir;
 • Riman sərhəd məsələsinin bir abstrakt analoquna baxılmış, onun nöterliyi öyrənilmiş və alınan nəticələr bazislik məsələlərinə tətbiq edilmişdir;
 • Müəyyən kəsilən adi diferensial operatorların məxsusi və qoşma elementlərinin Lebeq fəzalarında bazisliyi öyrənilmişdir; “Kadets” teoreminin kosinus, sinis və müəyyən abstrakt analoqları alınmışdır;
 • Klassik eksponent, kosinus və sinus sistemlərinin abstrakt analoqları daxil edilmiş, Banax fəzalarında onların bazislik xassələri arasında əlaqə tapılmışdır;
 • Cırlaşmayan sistemlərin doğurduğu əmsallar fəzası müxtəlif riyazi strukturlara köçürülmüş, nilpotent və idempotent operatorların doğurduğu analitik funksiyalar nəzəriyyəsinin ümumiləşmələri verilmiş və uyğun bazis anlayışları daxil edilmişdir;
 • Karleson əyrisi üzərində kompleks əmsallı ümumiləşmiş Faber çoxhədlilərindən ibarət ikiqat sistemlərin Lebeq fəzalarında bazislik xassələri öyrənilmişdir;
 • Hilbert və Banax freymlərinin nöter həyəcanlanmaları öyrənilmiş, Hilbert tenzor hasilinin doğurduğu t-freym anlayışı daxil edilmiş və onların nöter həyəcanlanmaları öyrənilmişdir;
 • Klassik eksponent sisteminin Morri tip fəzalarda bazisliyi isbat edilmiş; həyəcanlanmıış triqonometrik sistemlərin çəkili ümumiləşmiş Lebeq fəzalarında bazislik xassələri öyrənilmişdir;
 • Statistik yığılma anlayışı müxtəlif riyazi strukturlara köçürülmüş, ölçülən fəzada nöqtədə -statistik yığılma və -statistik fundamentallıq anlayışı daxil edilmiş və onların ekvivalentliyi isbat edilmişdir;
 • Sonsuzluqda -statistik limit, -statistik doluluq, -statistik fundamentallıq, funksiyaların sonsuzluqda - statistik ekvivalentliyi, -statistik kəsilməzlik anayışları daxil edilmiş və müəyyən xassələri öyrənilmişdir;
 • Həyəcanlanmış triqonometrik sistemlərin ümumiləşmiş və çəkili ümumiləşmiş Lebeq fəzalarında bazislik xassələri öyrənilmişdir;
 • Günəş radiasiya siqnalları (cəm, səpələnən və əks olunan) veyvlet analiz üsulu ilə emal olunmuşdur.