Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası laboratoriyası

Nizamsız bərk cisimlərin radiasiya fizikası laboratoriyası
Tel. (99412) 539 33 91
Faks (+994 12) 5398318 
Elektron poçtu o.samedov@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü Səmədov Oqtay Əbil oğlu

İşçilərin ümumi sayı 15 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  TlInS2 və TlGaSe2 kimi kristalların və bərk məhlulların dielektrik və elektrik relaksasiyası, impedans  spektri və faza keçidlərinə ionlaşdırıcı radiasiyanın təsirinin tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri

1. Müəyyən olunmuşdur ki, TlGaSe2 kristalında 300K-dən yuxarı temperaturlarda (paraelektrik fazada) dielektrik nüfuzluğunun və itki bucağının tangensinin temperaturdan asılılıqlarında anomaliyalar mövcuddur. (T=415K və T=532K)

2. TlGaSe2 kristalının (Z٭(f)) kompleks impedans və kompleks dielektrik spektri 100-550 K temperatur və 102−106 Hs tezlik intervalında tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, 415K÷532K temperatur intervalında TlGaSe2 kristalı ion keçiriciliyinə malik olur. Ekvivalent sxem əvəzləmələri üsulundan istifadə etməklə (Z″−Z′) kompleks müstəvi diaqramları analiz olunmuşdur və tezlik oblastının sərhəddi hər bir temperatur üçün təyin olunmuşdur.

3. Müəyуən olunmuşdur ki, 20Mrad dozada γ- kvantlarla şüalanmış TlGaSe2 kristalının (Z″−Z′) kompleks müstəvi diaqramlarında yüksək tezlikli oblastının sərhəddi tezliyin azalması istiqamətinə doğru sürüşür və (Z″−Z′) kompleks müstəvi diaqramlarında iki qadoqramma müşahidə olunur. Həm şüalanmış həmdə şüalanmamış TlGaSe2 kristalında keçiriciliyin mexanizmi təyin olunmuşdur ( elektron və   yuxarı temperaturlarda isə ion). Polyarizasiyanın tipi: elektron və ion–relaksasiya polyarizasiyasıdır.