Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  XƏBƏRLƏR  >>  MƏQALƏLƏR

Azərbaycançılıq ideologiyasından multikulturalizmə kimi milli mədəniyyətlərarası dialoq fəlsəfəmiz
16.06.2021 10:30
  • A-
  • A
  • A+

Azərbaycançılıq ideologiyasından multikulturalizmə kimi milli mədəniyyətlərarası dialoq fəlsəfəmiz

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru Xatirə Quliyevanın “Azər­­bay­­can­­çı­­lıq ide­o­­lo­­gi­­ya­­sın­­dan mul­­ti­­kultu­­ra­­liz­­mə ki­­mi mil­­li mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq fəl­­sə­­fə­­miz” (“Our Philosophy of National Intercultural Dialogue From the Ideology of Azerbaijanism to Multiculturalism”) adlı məqaləsi bu il Amerikada çap olunan “China-USA Business Review” jurnalında (Volume 20, Number 2, Mar.-Apr. 2021; Serial Number 195; P.99-106 (p.e.40-47); ISSN 1537-1514) işıq üzü görüb.

Alim məqaləsində azərbaycançılıq və mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­m ənənələrinin xalqımızın tarixi keçmişindən bu gününə kimi paralel inkişafı məsələsinə bu həyat fəlsəfəsinin dövlət idarəçiliyinin tərkib hissəsi kimi aspektlərinə diqqət yönəltmiş və bu sintez fenomeni  mil­­li mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq və monolit birlik fəl­­sə­­fə­­miz, etno-milli identiklik şüurumuz mahiyyətində dəyərləndirib. 

Məqaləni Azərbaycan dilində təqdim edirik:

Azər­­bay­­can xal­­qı­­nın ulu ön­­də­­ri Hey­­dər Əli­­ye­­vin ta­­ri­­xi təc­­rü­­bə­­də əsas­­lan­­dı­­ğı, si­­ya­­si idarə­­çi­­lik­­də tət­­biq et­­di­­yi azər­­bay­­can­­çı­­lıq mil­­li ide­o­­lo­­gi­­ya proq­­ra­­mı­­nı öz məz­­mu­­nu­­na gö­­rə XIX əsr Azər­­bay­­can ma­a­­rif­­çi­­lə­­ri­­nin mil­­li şü­u­­run tə­­rəq­­qi mo­­dern cə­­miy­­yət la­­yi­­hə­­si ilə mü­­qa­­yi­­sə et­­mək olar. Hət­­ta Hey­­dər Əli­­yev klas­­sik­­lə­­ri­­mi­­zin əsa­­sı­­nı qoy­­duq­­la­­rı azərbaycan­­çı­­lıq mil­­li ide­o­­lo­­gi­­ya­­sı­­nın tə­­rəq­­qi kon­­sep­­si­­ya­­sı­­nı XX əsr­­də dün­­ya səviyyəsində əmək­­daş­­lıq­­lar, mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq, ədə­­biy­­yat, mə­­də­­niy­­yət, si­­ya­­sət və da­­ha müx­­tə­­lif is­­ti­­qa­­mət­­lər­­də əla­­qə­­lər məz­­mu­­nun­­da zən­­gin­­ləş­­dir­­mək­­lə, to­­le­­rant­­lıq hadisəsi­­ni mü­a­­sir döv­­rün mü­­hün ic­­ti­­mai-si­­ya­­si ak­­kord­­la­­rı ilə in­­ki­­şaf et­­dir­­mək, mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm hiss­­lə­­ri­­ni güc­­lən­­dir­­mək­­lə öz sə­­ləf­­lə­­rin­­dən irə­­li ge­­də­­rək Azər­­bay­­can­­da ya­­şa­­yan bü­­tün xalq­­la­­rın, mil­­lət­­lə­­rin, həm­­çi­­nin et­­nik top­­lum­­la­­rın mo­­no­­lit bir­­lik-həm­­rəy­­lik döv­­lət ida­­rə­­çi­­li­­yi tə­­li­­mi­­ni ya­­rat­­mış­­dır.

Ulu ön­­dər Hey­­dər Əli­­ye­­vin bu si­­ya­­si ida­­rə­­çi­­lik prin­­si­­pi­­nin əya­­ni nə­­ti­­cə­­si­­dir ki, ölkəmiz­­də yü­­zil­­lər bo­­yu ya­­şa­­mış ləz­­gi­­lər, gür­­cü­­lər, avar­­lar, ta­­lış­­lar, yə­­hu­­di­­lər, al­­man­­lar, udin­­lər (dün­­ya­­nın et­­nik xə­­ri­­tə­­sin­­də bu xalq yal­­nız Azər­­bay­­can­­da­­dır), sa­­xur­­lar, la­­hıc­­lar, tat­­lar, kürd­­lər və di­­gər xalq­­lar öz din­­lə­­ri­­ni, dil­­lə­­ri­­ni və mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ri­­ni ya­­şat­­maq­­la bi­­zim xal­­qa qay­­na­­yıb qa­­rış­­mış, ailə­­lər ara­­sın­­da qo­­hum­­luq tel­­lə­­ri ya­­ran­­mış­­dır. Bir bay­­raq al­­tın­­da meh­­ri­­ban mü­­na­­si­­bət­­lər zə­­mi­­nin­­də ya­­şa­­yan müx­­tə­­lif mil­­lət­­lə­­rin üzv­­lə­­ri Azər­­bay­­can döv­­lə­­ti­­nin bü­­tün im­­ti­­yaz­­la­­rın­­dan fay­­da­­lan­­maq­­la ümu­­mi və­­tən me­­yar­­la­­rı­­nı da­­şı­­yır­­lar. Bu ya­­şam mü­­hi­­ti heç bir fo­­bi­­ya təh­­lü­­kə­­si ya­­rat­­mır, ək­­si­­nə xalq­­lar, mil­­lət­­lə­­ra­­ra­­sı dost­­luq, bir­­lik, ün­­siy­­yət kör­­pü­­sü­­nü möh­­kəm­­lən­­di­­rir.

Hey­­dər Əli­­ye­­vin si­­ya­­si və ey­­ni za­­man­­da hə­­qi­­qi va­­ri­­si, Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın Pre­­zi­­den­­ti cə­­nab İl­­ham Əli­­yev öz sə­­lə­­fi­­nin bu ye­­ni məz­­mun­­lu ma­a­­rif­­çi­­lik kon­­sep­­si­­ya­­sı - azər­­bay­­can­­çı­­lıq ide­o­­lo­­gi­­ya­­sı­­nı mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm, mil­­li mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq fəl­­sə­­fə­­si ki­­mi el­­mi-nə­­zə­­ri və təc­­rübi-tət­­bi­­qi ba­­xım­­dan in­­ki­­şaf edir­­mə­­yə na­­il ol­­muş­­dur ki, bu­­nun ba­­riz nə­­ti­­cə­­si öl­­kə­­mi­­zin dün­­ya­­da ən qa­­baq­­cıl mul­­ti­­kul­­tu­­ral, ey­­ni za­­man­­da to­­le­­rant bir öl­­kə ki­­mi şöh­­rət qa­­zan­­ma­­sı re­­al­­lıq­­la­­rı­­dır.

İnam­­la de­­yə bi­­lə­­rik ki, Hey­­dər Əli­­ye­­vin azər­­bay­­can­­çı­­lıq ide­o­­lo­­gi­­ya­­sın­­dan qay­­naq­­la­­nan mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm, mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq, ha­­be­­lə to­­le­­rant­­lıq ha­­di­­sə­­si cə­­nab İl­­ham Əliye­­vin hə­­ya­­ta ke­­çir­­di­­yi döv­­lət ida­­rə­­çi­­lik si­­ya­­sə­­tin­­də əsas pri­o­­ri­­tet sa­­hə, proq­­ram la­­yi­­hə - cə­­miy­­yə­­tin ya­­şam fəl­­sə­­fə­­si ma­­hiy­­yə­­tin­­də dərk edi­­lir və bu ide­o­­lo­­gi­­ya son 20 ilə ya­­xın ta­­ri­­xi mər­­hə­­lə­­də Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da dün­­yə­­vi və bə­­şə­­ri də­­yər­­lə­­rə, mil­­lət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­lo­­qa cid­­di önəm ve­­rən bə­­ra­­bər­­hü­­quq­­lu bir­­gə ya­­şa­­yış kon­­sep­­si­­ya­­sı­­na çev­­ril­­miş­­dir.

Bu­­nu ilk növ­­bə­­də et­­nik di­­nin­­dən və mən­­su­­biy­­yə­­tin­­dən ası­­lı ol­­ma­­ya­­raq, bü­­tün və­­tən­­daş­­la­­rın bə­­ra­­bər­­li­­yi­­ni tə­­min edən Azər­­bay­­can Kons­­ti­­tu­­si­­ya­­sı, həm­­çi­­nin res­­pub­­li­­ka­­mı­­zın qo­­şul­­du­­ğu hü­­qu­­qi akt­­lar - BMT-nin “İn­­san haq­­la­­rı ümu­­mi dek­­la­­ra­­si­­ya­­sı”, Av­­ro­­pa Şu­­ra­­sı­­nın “Əsas azad­­lıq­­la­­rın və hü­­quq­­la­­rın qo­­run­­ma­­sı­­na da­­ir” Kon­­ven­­si­­ya­­sı, BMT-nin “İq­­ti­­sa­­di, so­­si­­al və mə­­də­­ni hü­­quq­­lar haq­­qın­­da Bey­­nəl­­xalq Pak­­tı”, “Av­­ro­­pa­­da təh­­lü­­kə­­siz­­lik və əmək­­daş­­lıq üz­­rə İc­­la­­sın Ye­­kun Ak­­tı”, “ATƏT-in in­­san me­­yar­­la­­rı üz­­rə Konf­­ran­­sı­­nın Ko­­pen­­ha­­gen sə­­nə­­di”, Av­­ro­­pa Şu­­ra­­sı­­nın “Mil­­li az­­lıq­­la­­rın mü­­da­­fi­ə­­si üz­­rə Çər­­çi­­və Kon­­ven­­si­­ya­­sı”, Müs­­tə­­qil Döv­­lət­­lər Bir­­li­­yi­­nin üzv­­lə­­ri tə­­rə­­fin­­dən qə­­bul edil­­miş “Mil­­li az­­lıq­­la­­ra mən­­sub olan şəxs­­lə­­rin hü­­quq­­la­­rı­­nın tə­­min edil­­mə­­si üz­­rə Kon­­ven­­si­­ya­­sı”, bun­­dan baş­­qa Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın mil­­li si­­ya­­sə­­ti­­nə həsr olun­­muş döv­­lət sə­­nə­­di – “Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da ya­­şa­­yan mil­­li az­­lıq­­la­­rın, az­­say­­lı xalq­­la­­rın və et­­nik qrup­­la­­rın hü­­quq və azad­­lıq­­la­­rı­­nın qo­­run­­ma­­sı, di­­li­­nin və mə­­də­­niy­­yə­­ti­­nin in­­ki­­şa­­fı­­na döv­­lət qay­­ğı­­sı haq­­qın­­da” Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı Pre­­zi­­den­­ti­­nin Fər­­ma­­nı dol­­ğun su­­rət­­də əks et­­di­­rir.

Ar­­tıq təs­­diq­­lə­­nib qə­­bul edil­­miş hə­­qi­­qət­­dir ki, qə­­dim ta­­ri­­xə ma­­lik Azər­­bay­­can müs­­tə­­qil, hü­­qu­­qi res­­pub­­li­­ka ki­­mi 30 ilə ya­­xın in­­ki­­şaf ta­­ri­­xin­­də çox­­­mə­­­də­­­niy­­yət­­li­­li­­yə, to­­le­­rant­­lıq ənə­­nə­­lə­­ri­­nə sa­­diq qa­­la­­raq müx­­tə­­lif mil­­lət­­lə­­rin və et­­nik bir­­lik­­lə­­rin ana di­­li­­nə, di­­ni inanc­­la­­rı­­na hör­­mət­­lə ya­­naş­­ma prin­­sip­­lə­­ri­­ni uca tut­­muş, xalq­­la­­rın bir-bir­­lə­­ri­­nin adət-ənə­­nə­­si­­nə, mə­­də­­niy­­yə­­ti­­nə hör­­mət ru­­hun­­da ya­­şa­­ma­­sı­­nın qa­­ran­­tı ol­­muş­­dur.

Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın qlo­­bal de­­moq­­ra­­fi­­ya, miq­­ra­­si­­ya prob­­lem­­lə­­ri ilə üz-üzə qal­­dı­­ğı, 1 mil­­yon qaç­­qı­­nın qay­­ğı­­sı­­nı həll et­­di­­yi dö­­nəm­­də də çox­­­­mə­­­də­­­niy­­­yət­­­li­­li­­yə hör­­mət və mə­­su­­liy­­yət his­­si­­ni unut­­ma­­mış, er­­mə­­ni­­lə­­rin xal­­qı­­mı­­za yü­­zil­­lər bo­­yu qəd­­dar düş­­mən mü­­na­­si­­bət­­də ol­­ma­­sı­­na bax­­ma­­ya­­raq, er­­mə­­ni əsil­­li küt­­lə­­nin təh­­lü­­kə­­siz­­li­­yi­­ni tə­­min et­­miş, on­­la­­rın di­­ni-mə­­nə­­vi ənə­­nə­­si­­nə bağ­­lı ma­­raq­­la­­rı­­nı be­­lə diq­­qət­­də sax­­la­­mış­­dır.

Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın Pre­­zi­­den­­ti cə­­nab İl­­ham Əli­­ye­­vin mul­­ti­­­kul­­tu­­­ra­­­lizm ­i­­de­­ya­­la­­rı­­na yük­­sək qiy­­mət ve­­rə­­rək, bə­­şə­­rin qlo­­bal mə­­də­­niy­­yət prob­­lem­­lə­­ri­­nin həl­­lin­­də bu hə­­ya­­ti mə­­də­­niy­­yət proq­­ra­­mı­­na əsas­­lan­­ma­­sı və onu öz pe­­şə­­kar si­­ya­­sət­­çi, sə­­riş­­tə­­li li­­der qüd­­rəti ilə da­­ya­­naq­­lı in­­ki­­şaf mo­­de­­li­­nə çe­­vir­­mə­­si in­­di bü­­tün pla­­ne­­tə mə­­lum fakt­­dır.

Azər­­bay­­ca­­nın döv­­lət rəh­­bə­­ri cə­­nab İl­­ham Əli­­ye­­vin aşa­­ğı­­da­­kı iq­­ti­­bas­­da öz ifa­­də­­si­­ni tap­­mış də­­rin məz­­mun­­lu fi­­kir­­lə­­ri müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­li­­nin məz­­mun və ma­­hiy­­yə­­ti­­ni dol­­ğun­­luq­­la can­­lan­­dı­­rır: “Mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm Azər­­bay­­can­­da hə­­yat tər­­zi­­dir. Düz­­dür, bu ter­­min nis­­bə­­tən ye­­ni­­dir. An­­caq əsr­­lər bo­­yu Azər­­bay­­can­­da mul­­ti­­mə­­də­­niy­­yət­­li cə­­miy­­yət­­lər möv­­cud olub. Xalq­­lar ara­­sın­­da­­kı dost­­luq və həm­­rəy­­lik bu­­nun ba­­riz nü­­mu­­nə­­si­­dir. Biz bu gün də ça­­lı­­şı­­rıq ki, öz tə­­şəb­­bü­­sü­­müz­­lə re­­gi­­on­­da və dün­­ya­­da ge­­dən pro­­ses­­lə­­rə müs­­bət tə­­si­­ri­­mi­­zi gös­­tə­­rək”.

Azərbaycan ictimai-siyasi fikrində, eləcə də elmi sahələrdə multikulturalizm aktual sahə və mövzu kimi ciddi araşdırma obyektinə çevrilmişdir.

Azər­­bay­­can­­da mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm, mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq möv­­zu­­sun­­da təş­­kil olu­­nan bey­­nəl­­xalq fo­­rum­­lar, on­­la­­rın nə­­ti­­cə­­si ola­­raq öl­­kə­­mi­­zin qo­­şul­­du­­ğu kon­­ven­­si­­ya­­la­­rın müd­­də­a­­la­­rın­­dan irə­­li gə­­lən və­­zi­­fə­­lə­­rin hə­­ya­­ta ke­­çi­­ril­­mə­­si öl­­kə­­mi­­zin dün­­ya­­ya in­­teq­­ra­­si­­ya­­sı­­nı re­­al­­laş­­dır­­maq­­la bə­­ra­­bər, xal­­qı­­mı­­zın qo­­naq­­pər­­vər­­lik, qon­­şu­­luq, dost­­luq, qar­­daş­­lıq, be­­lə­­cə ümum­­bə­­şə­­ri hu­­ma­­nizm hiss­­­lə­­­ri­­nə bağ­­lı ol­­du­­ğu­­nu əya­­ni su­­rət­­də təs­­diq edir.

Cə­­nab İl­­ham Əli­­ye­­vin “Mə­­də­­niy­­yə­­ti or­­taq təh­­lü­­kə­­siz­­lik na­­mi­­nə pay­­la­­şaq” möv­­zu­­sun­­da III Ümum­­dün­­ya Mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı Di­a­­loq Fo­­ru­­mu­­nun rəs­­mi açı­­lı­­şın­­da xü­­su­­si ola­­raq vur­­ğu­­la­­dı­­ğı aşa­­ğı­­da­­kı fi­­kir­­lər də mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm ide­­ya­­la­­rı­­nı cə­­miy­­yə­­tin in­­ki­­şa­­fı­­nın ya­­şam fəl­­sə­­fə­­si ki­­mi qə­­bul et­­miş Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da bu is­­ti­­qa­­mət­­də qa­­za­­nıl­­mış ta­­ri­­xi və mü­a­­sir na­i­­liy­­yət­­lə­­ri ay­­dın ifa­­də edir: “Bu gün Azər­­bay­­can bey­­nəl­­xalq ic­­ti­­ma­­iy­­yə­­tin nü­­fuz­­lu üz­­vü­­dür, re­­gi­o­­nal müs­­tə­­vi­­də çox müs­­bət rol oy­­na­­yır. Bi­­zim tə­­şəb­­büs­­lə­­ri­­miz re­­gi­o­­nal əmək­­daş­­lı­­ğın güc­­lən­­di­­ril­­mə­­si­­nə is­­ti­­qa­­mət­­lən­­di­­ri­­lib. Ener­­ji təh­­lü­­kə­­siz­­li­­yi ilə bağ­­lı si­­ya­­si və iq­­ti­­sa­­di mə­­sə­­lə­­lər diq­­qət mər­­kə­­zin­­də­­dir. İrə­­li sür­­dü­­yü­­müz tə­­şəb­­büs və la­­yi­­hə­­lər re­­gi­o­­nun hü­­dud­­la­­rı­­nı aşıb. Bu la­­yi­­hə­­lər öl­­kə­­lə­­ri və qi­­tə­­lə­­ri bir­­ləş­­di­­rir. Ener­­ji təh­­lü­­kə­­siz­­li­­yi mə­­sə­­lə­­si­­nə nə­­zər sal­­dıq­­da ay­­dın gö­­rü­­nür ki, Azər­­bay­­can bu­­ra­­da ar­­tıq Av­­ro­­pa­­nın ener­­ji təh­­lü­­kə­­siz­­li­­yi üçün mü­­hüm rol oy­­na­­yır. Nəq­­liy­­yat inf­­rast­­ruk­­tu­­ru­­na gəl­­dik­­də, biz bu gün ta­­ri­­xi İpək Yo­­lu­­nu bər­­pa edi­­rik. Asi­­ya və Av­­ro­­pa ara­­sın­­da ye­­ni də­­mir yo­­lu əla­­qə­­si­­ni ya­­ra­­dı­­rıq. Biz tək­­cə iq­­ti­­sa­­di in­­ki­­şa­­fa və da­­ha tək­­mil nəq­­liy­­yat inf­­rast­­ruk­­tu­­ru­­na de­­yil, xalq­­la­­ra­­ra­­sı tə­­mas­­la­­ra sər­­ma­­yə ya­­tı­­rı­­rıq. Ta­­ri­­xi İpək Yo­­lu Azər­­bay­­can­­dan keç­­miş­­dir. Biz bu gün onu mü­a­­sir tex­­no­­lo­­gi­­ya­­la­­rın tət­­bi­­qi və qon­­şu döv­­lət­­lə­­rin iş­­ti­­ra­­kı ilə bər­­pa edi­­rik. İq­­ti­­sa­­di və so­­si­­al in­­ki­­şaf­­la bağ­­lı bü­­tün la­­yi­­hə­­lə­­ri­­miz re­­gi­o­­nal əmək­­daş­­lı­­ğı, xalq­­lar və öl­­kə­­lər ara­­sın­­da qar­­şı­­lıq­­lı an­­laş­­ma­­nı güc­­lən­­di­­rir”.

Pre­­zi­­dent İl­­ham Əli­­ye­­vin hə­­min nit­­qin­­də öl­­kə­­mi­­zin mə­­­də­­­niy­­­yət­­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq, mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm ənə­­nə­­lə­­ri­­nə hə­­lə ne­­çə il­­lər əv­­vəl baş­­la­­nıl­­­dı­­­ğı­­na və bu ta­­rix­­yük­­lü və­­zi­­fə­­nin uğur­­la da­­vam edil­­di­­yi­­nə də diq­­qət yö­­nəlt­­mək­­lə gənc müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da dün­­ya­­ya in­­teq­­ra­­si­­ya­­nın əhə­­miy­­yə­­ti­­ni önə çə­­kə­­rək gös­­tər­­miş­­dir ki, “2008-ci il­­də də “Ba­­kı pro­­se­­si” bi­­zim tə­­şəb­­bü­­sü­­müz­­lə baş­­la­­mış­­dır. Bi­­zim tə­­şəb­­bü­­sü­­müz idi ki, Av­­ro­­pa Şu­­ra­­sı­­nın mə­­də­­niy­­yət na­­zir­­lə­­ri­­nin ic­­la­­sı­­na İs­­lam Əmək­­daş­­lıq Təş­­ki­­la­­tı­­nın na­­zir­­lə­­ri də­­vət edil­­sin. Bu, ilk be­­lə hal idi. Çün­­ki Azər­­bay­­can hər iki təş­­ki­­la­­ta üzv olan az­­say­­lı öl­­kə­­lər­­dən­­dir. Da­­ha son­­ra - 2009-cu il­­də İs­­lam Əmək­­daş­­lıq Təş­­ki­­la­­tı mə­­də­­niy­­yət na­­zir­­lə­­ri­­nin ic­­la­­sı­­na Av­­ro­­pa Şu­­ra­­sı mə­­də­­niy­­yət na­­zir­­lə­­ri də­­vət edil­­di. Bun­­lar bi­­zim tə­­şəb­­büs­­lə­­ri­­miz idi və ar­­tıq bu­­na “Ba­­kı pro­­se­­si” adı ve­­ri­­lib. Bu­ gün mə­­­də­­­niy­­­yət­­­lər­­­a­­­ra­­sı və si­­vi­­li­­za­­si­­ya­­la­­ra­­ra­­sı di­a­­loq, mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­mə aid mə­­sə­­lə­­lər “Ba­­kı pro­­se­­si”nə da­­xil­­dir. Biz səy­­lə­­ri­­mi­­zi da­­vam et­­di­­rə­­cə­­yik və 100-dən ar­­tıq döv­­lət­­dən olan nü­­ma­­yən­­də­­lə­­rin Ba­­kı­­ya sə­­fər edə­­rək bu mü­­hüm mə­­sə­­lə­­lə­­ri mü­­za­­ki­­rə et­­mə­­si biz­­də məq­­səd­­lə­­ri­­mi­­zə na­­il ol­­maq­­la bağ­­lı ruh yük­­sək­­li­­yi ya­­ra­­dır. Biz dost­­luq, sülh, tə­­rəf­­daş­­lıq və mə­­də­­ni müx­­tə­­lif­­lik mə­­sə­­lə­­lə­­ri­­nə töh­­fə­­mi­­zi ver­­mə­­yə ca­­lı­­şa­­ca­­ğıq”.

Heç də tə­­sa­­dü­­fi de­­yil ki, cə­­nab İl­­ham Əli­­yev Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı Kons­­ti­­tu­­si­­ya­­sı­­nın 109-cu mad­­də­­si­­nin 32-ci bən­­di­­ni rəh­­bər tu­­ta­­raq “Azər­­bay­­can­­da mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm ənə­­nə­­lə­­ri­­nin qo­­ru­­nub sax­­lan­­ma­­sı, da­­ha da in­­ki­­şaf et­­di­­ril­­mə­­si və ge­­niş təb­­liğ olun­­ma­­sı” məq­­sə­­di ilə 2016-cı ilin “Mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm İli” elan olun­­ma­­sı haq­­qın­­da Sə­­ran­­cam im­­za­­la­­mış­­dır. Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı Pre­­zi­­den­­ti­­nin Bir­­ləş­­miş Mil­­lət­­lər Təş­­ki­­la­­tı­­nın Si­­vi­­li­­za­­si­­ya­­lar Al­­yan­­sı­­nın 7-ci Qlo­­bal Fo­­ru­­mu­­nun 2016-cı il­­də Ba­­kı şə­­hə­­rin­­də ke­­çi­­ril­­mə­­si ba­­rə­­də qə­­rar qə­­bul et­­mə­­si də bə­­şə­­ri mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq fəl­­sə­­fə­­si-mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­mə Azər­­bay­­ca­­nın xü­­su­­si önəm ver­­mə­­sin­­dən qay­­naq­­la­­nır.

Azər­­bay­­ca­­nın sis­­tem­­li ya­­şam fəl­­sə­­fə­­si-mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­lin­­də dün­­ya­­nın qlo­­bal an­­ti-eti­­ka və be­­lə­­cə an­­ti-mə­­də­­niy­­yət prob­­le­­mi­­nə çev­­ril­­miş is­­la­­mo­­fo­­bi­­ya­­ya qar­­şı ide­­ya­­lar­­dan çı­­xış edən Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı Pre­­zi­­den­­ti cə­­nab İl­­ham Əli­­ye­­v “İs­­lam həm­­rəy­­li­­yi­­nin bər­­qə­­rar ol­­ma­­sın­­da Azər­­bay­­ca­­nın özü­­nə­­məx­­sus möv­­qe­­yi­­nin möh­­kəm­­lən­­di­­ril­­mə­­si­­ni tə­­min et­­mək məq­­sə­­di ilə” 2017-ci ilin Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da “İs­­lam həm­­rəy­­li­­yi İli” elan edil­­mə­­si haq­­qın­­da Qə­­rar qə­­bul et­­miş­­dir. Hə­­min il pay­­tax­­tı­­mız Ba­­kı şə­­hə­­rin­­də ke­­çi­­ril­­miş IV İs­­lam Həm­­rəy­­li­­yi Oyun­­la­­rı, 2018-ci ilin ta­­ri­­xi re­­gi­o­­nu­­muz Nax­­çı­­van şə­­hər­­i­­nin İs­­lam mə­­də­­niy­­yə­­ti­­nin pay­­tax­­tı elan olun­­ma­­sı rəs­­mi Azər­­bay­­ca­­nın İs­­lam həm­­rəy­­li­­yi­­nə bağ­­lı­­lı­­ğı­­nı təs­­diq edir.

El­­mi sa­­hə­­də İs­­lam həm­­rəy­­li­­yi möv­­zu­­su uzun il­­lər əv­­vəl­­dən fun­­da­­men­­tal el­­mi təd­­qi­­qat­­la­­ra yol aç­­mış­­dır. Ha­­zır­­da hu­­ma­­ni­­tar sa­­hə­­nin, xü­­su­­sən də ic­­ti­­mai elm­­lər sa­­hə­­lə­­ri­­nin alim­­lə­­ri Azər­­bay­­can­­da ta­­ri­­xi mi­­nil­­lə­­rə söy­­kə­­nən İs­­lam mə­­də­­niy­­yə­­ti­­nin çox müx­­tə­­lif möv­­zu­­la­­rı­­nı təd­­qiq-təh­­lil et­­mək­­də­­dir­­lər.

Mə­­sə­­lən, İs­­lam həm­­rəy­­li­­yi­­nin mə­­də­­niy­­yət­­lə­­rara­­sı di­a­­loq­­da, mul­­ti­­kul­­tu­­ral­­izm ide­­ya­­la­­rı­­nın in­­ki­­şa­­fın­­da ro­­lu və əhə­­miy­­yə­­ti­­ni əha­­tə edən möv­­zu­­la­­rın fəl­­sə­­fi kon­­­teks­t­­də iş­­lən­­mə­­si ic­­ti­­mai-hu­­ma­­ni­­tar el­­mi fik­­rin da­i­­rə­­si­­ni ge­­niş­­lən­­dir­­mək­­də­­dir. Res­­pub­­li­­ka­­da Mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm Mər­­kə­­zi döv­­lət qu­­ru­­mu­­nun ya­­ra­­dıl­­ma­­sı, AMEA-nın Fəl­­sə­­fə və Sosiologiya İns­­ti­­tu­­tun­­da Mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm və to­­le­­rant­­lıq fəl­­sə­­fə­­si şö­­bə­­si­­nin fə­a­­liy­­yə­­tə baş­­la­­ma­­sı, öl­­kə bo­­yu ge­­nişmiq­­yas­­lı mə­­də­­ni, el­­mi-küt­­lə­­vi təd­­bir­­lə­­rin ke­­çi­­ril­­mə­­si də ye­­ri­­di­­lən döv­­lət si­­ya­­sə­­tin­­də çox­­mə­­də­­niy­­yət­­li­­lik-mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­li­­nin di­­na­­mik­­li­­yin­­dən xə­­bər ve­­rir.

Azər­­bay­­can və­­tən­­daş­­la­­rı­­nın məhz İs­­lam di­­ni, İs­­lam əx­­la­­qı və mə­­də­­niy­­yə­­ti­­nə güc­­lü sa­­hib­­lik his­­si uzun əsr­­lər bo­­yu qon­­şu­­luq, di­­gər xalq­­la­­rın, mil­­lət­­lə­­rin, et­­nik qrup­­la­­rın və­­tən­­daş hü­­quq­­la­­rı­­na, mə­­nə­­vi hiss­­lə­­ri­­nə, adət-ənə­­nə­­lə­­ri­­nə qar­­şı­­lıq­­lı hör­­mət şə­­ra­i­­tin­­də ya­­şa­­ma­­sı­­na şə­­ra­­it ya­­rat­­mış­­dır. Bu ba­­xım­­dan İs­­lam di­­ni­­nin təl­­qin et­­di­­yi həm­­rəy­­lik, bir­­lik, sülh, sev­­gi, dost­­luq ki­­mi əx­­la­­qi də­­yər­­lər Azər­­­bay­­­can­­­da ha­­kim hiss­­lər ki­­mi şü­­ur­­lar­­da da­i­­mi ye­­rə ma­­lik ol­­duq­­la­­rın­­dan ha­­zır­­ki qlo­­bal­­laş­­ma mər­­hə­­lə­­sin­­də, ənə­­nə­­vi də­­yər­­lə­­rin qey­­ri-ənə­­nə­­vi də­­yər­­lər­­lə əvəz­­­lən­­­mə­­­si şə­­ra­i­­tin­­də mə­­də­­ni müx­­tə­­lif­­lik prob­­le­­mi­­nin həl­­li is­­ti­­qa­­mə­­tin­­də heç bir an­­la­­şıl­­­maz­­­lıq, gər­­gin­­lik mü­­şa­­hi­­də olun­­mur.

Bun­­dan baş­­qa, müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı İs­­lam Əmək­­daş­­lıq Təş­­ki­­la­­tı­­nın, İSES­­CO-nun, həm­­çi­­nin mü­­səl­­man öl­­kə­­lə­­ri­­ni bir­­ləş­­di­­rən di­­gər mö­­tə­­­bər qu­­rum­­la­­rın üz­­vü se­­çil­­miş­­dir. Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın pay­­tax­­tı Ba­­kı şə­­hə­­ri­­nin 2009-cu il­­­də İs­­lam mə­­də­­niy­­yə­­ti­­nin pay­­tax­­tı elan olun­­ma­­sı ha­­di­­sə­­si İs­­lam həm­­rəy­­li­­yi­­nin ba­­riz nü­­mu­­nə­­si­­dir.

Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın bi­­rin­­ci vit­­se-pre­­zi­­den­­ti, U­­NES­­CO və ISES­­CO-nun xoş­­mə­­ram­­lı sə­­fi­­ri, Hey­­dər Əli­­yev Fon­­du­­nun pre­­zi­­den­­ti Meh­­ri­­ban xa­­nım Əli­­ye­­va­­nın da mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq-mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­min ink­­şa­­fı­­na dəs­­tə­­yi tək­­cə öl­­kə­­miz­­də de­­yil, bü­­tün dün­­ya miq­­ya­­sın­­da yük­­sək də­­yər­­lən­­di­­ri­­lir.

Meh­­ri­­ban xa­­nım Əli­­ye­­va üzv ol­­du­­ğu bu ali rəs­­mi qu­­rum­­la­­rın mə­­ra­­mın­­dan irə­­li gə­­lən mü­­hüm və­­zi­­fə­­lə­­ri eh­­ti­­va edən ge­­niş plan­­lı təd­­bir­­lə­­rin tə­­şəb­­büs­­ka­­rı ki­­mi çı­­xış edir və ey­­ni za­­man­­da əmə­­li fə­a­­liy­­yə­­ti ilə əbə­­di bə­­şə­­ri di­a­­lo­­qun möh­­kəm­­­lən­­­mə­­­si­­nə öz bö­­yük töh­­fə­­si­­ni ve­­rir .

Tə­­sa­­dü­­fi de­­yil ki, Meh­­ri­­ban xa­­nım Əli­­ye­­va­­nın mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq və mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm is­­ti­­qa­­mə­­tin­­də Azər­­bay­­can mu­­ğa­­mı­­nın, aşıq ya­­ra­­dı­­cı­­lı­­ğı­­nın, kə­­la­­ğa­­yı­­mı­­zın, La­­hıc mis­­gər­­lik mək­­tə­­bi­­nin, xal­­ça­­çı­­lıq sə­­nə­­ti­­nin və s. ha­­be­­lə, Nov­­ruz bay­­ra­­mı­­nın U­­NES­­CO-nun Qey­­ri-mad­­di mə­­də­­ni irs si­­ya­­hı­­sı­­na da­­xil edil­­­mə­­­sin­­­də əvəz­­siz ro­­lu tək­­cə öl­­kə­­miz­­də de­­yil, ən qa­­baq­­cıl döv­­lət­­lə­­rin diq­­qət mər­­kə­­­zin­­­də­­­dir və öl­­kə­­mi­­zin bi­­rin­­ci vit­­se-pre­­zi­­den­­ti Meh­­ri­­ban Əli­­ye­­va bu sa­­hə­­də xid­­­­mət­­lə­­ri­­nə gö­­rə də­­fə­­lər­­lə nü­­fuz­­lu or­­den və me­­dal­­la­­ra la­­yiq gö­­rül­­müş­­dür.

U­­NES­­CO və ISES­­CO-nun xoş­­mə­­ram­­lı sə­­fi­­ri Meh­­ri­­ban xa­­nım Əli­­ye­­va­­nın tə­­şəb­­bü­­sü, təş­­ki­­lat­­çı­­lı­­ğı və rəh­­bər­­li­­yi ilə Azər­­bay­­can­­da və elə­­cə də dün­­ya­­nın müx­­tə­­lif öl­­kə­­lə­­rin­­də ke­­çi­­ri­­lən mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ra­­ra­­sı di­a­­loq və mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm təd­­bir­­lə­­ri xal­­qı­­mı­­zın hə­­ya­­tın­­da bu bə­­şə­­ri ami­­lin mü­­hüm və əhə­­miy­­yət­­li ro­­lu­­nun ta­­ri­­xi­­ni yaz­­maq­­da­­dır.

Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın bi­­rin­­ci vit­­se-pre­­zi­­den­­ti Meh­­ri­­ban Əli­­ye­­va hə­­lə 2006-ci il­­də Hey­­dər Əli­­yev Fon­­dun­­da “Azər­­bay­­can: si­­vi­­li­­za­­si­­ya­­la­­ra­­ra­­sı di­a­­lo­­qun keç­­mi­­şi və bu gü­­nü” möv­­zu­­sun­­da ke­­çi­­ril­­miş bey­­nəl­­xalq konf­­rans­­da ge­­niş məz­­mun­­lu çı­­xış edə­­rək Azər­­bay­­ca­­nın mə­­də­­niy­­yət­­lə­­ta­­ra­­sı di­a­­loq-mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm si­­ya­­sə­­ti­­ni uzaq­­gö­­rən­­lik­­lə be­­lə şərh et­­miş­­dir: “Mə­­lum­­dur ki, bu gün bə­­şə­­riy­­yət çox mü­­rək­­kəb bir di­­lem­­ma qar­­şı­­sın­­da­­dır. Bu, həm si­­ya­­si, həm də el­­mi müs­­tə­­vi­­də olan prob­­lem­­dir. Mü­a­­sir alim­­lə­­rin bir qis­­mi si­­vi­­li­­za­­si­­ya­­la­­rın toq­­quş­­ma­­sın­­dan söh­­bət açır və bu­­nu el­­mi cə­­­hət­­­dən əsas­­lan­­dır­­ma­­ğa ça­­lı­­şır­­lar. Di­­gər möv­­qe­­də olan in­­san­­lar isə he­­sab edir­­lər ki, bi­­zim zən­­gin müx­­tə­­lif­­li­­yi­­miz bə­­şə­­riy­­yə­­tin ən bö­­yük sər­­və­­ti­­dir. On­­lar di­a­­lo­­qun tə­­rəf­­da­­rı­­dır­­lar və biz bu in­­san­­lar­­la həm­­fi­­ki­­rik. Be­­lə bir di­a­­lo­­qun re­­al­­laş­­ma­­sı üçün hər bir öl­­kə­­də konk­­ret iş­­lər gö­­rül­­mə­­li­­dir. Biz çox yax­­şı bi­­li­­rik ki, cə­­miy­­yət­­də olan mü­­hit, for­­ma­­la­­şan ənə­­nə­­lər in­­san­­la­­rı bir-bi­­ri­­nə qar­­şı ya düş­­mən, ya da dost et­­mə­­yə qa­­dir­­dir. Bu is­­ti­­qa­­mət­­də ən va­­cib amil­­lər­­dən olan təh­­sil və mə­­də­­niy­­yə­­ti xü­­su­­si qeyd et­­mək is­­tər­­dim. Bu gün biz elə bir təh­­sil sis­­te­­mi qur­­ma­­ğa ça­­lış­­ma­­lı­­yıq ki, mü­a­­sir dün­­ya­­da la­­yiq­­li ya­­şa­­ma­­ğa qa­­dir olan, hu­­ma­­nizm və sülh ide­­ya­­la­­rı­­na sa­­diq olan və­­tən­­daş tər­­bi­­yə edə bi­­lək”.

Bü­­tün bun­­lar de­­mə­­yə əsas ve­­rir ki, bir ümu­­mi sə­­ma al­­tın­­da bir­­lə­­şən mil­­lət­­lər və xalq­­la­­rın çox­­mə­­də­­niy­­yət­­li­­lik ha­­di­­sə­­si - mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm Azər­­bay­­can Res­­­pub­­­li­­­ka­­­­sın­­da döv­­lət si­­ya­­sə­­ti­­nin pri­o­­ri­­tet kon­­sep­­si­­ya­­sı ki­­mi qə­­bul edil­­mək­­lə da­­vam­­lı ya­­şam fəl­­sə­­fə­­si məz­­mu­­nun­­da irə­­li­­yə doğ­­ru inam­­la ad­­dım­­la­­maq­­da­­dır ki, bu ger­­çək­­lik Azər­­bay­­can mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­li­­nin tən­­tə­­nə­­si ki­­mi ta­­rix və mü­a­­sir­­lik ba­­xı­­mın­­dan mü­­hüm əhə­­miy­­yət kəsb edir.

Ey­­ni za­­man­­da Azər­­bay­­can mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­li cə­­miy­­yə­­tin tə­­­rəq­­­qi mə­­sə­­lə­­si­­ni həll et­­mək­­lə bə­­ra­­bər, həm də el­­mi fi­­kir, me­­to­­do­­lo­­gi­­ya ola­­raq gün-gün­­dən in­­ki­­şaf et­­di­­ril­­mək­­də­­dir. Bu isə dün­­ya ic­­ti­­mai fik­­ri­­nin ide­o­­lo­­ji cə­­hət­­dən ma­­raq çə­­kən, dün­­ya ni­­za­­mı­­nı şərt­­lən­­di­­rən mul­­ti­­kul­­­tu­­­ra­­­lizm­­ fəl­­sə­­fə­­si­­nin, fəl­­sə­­fi-eti­­ka­­sı­­nın elm ki­­mi də­­yər­­lən­­mə­­si­­nin tə­­sa­­dü­­fi ol­­­ma­­­dı­­ğı­­nı təs­­diq­­lə­­yir, həm­­çi­­nin də dün­­ya “Di­a­­loq fəl­­sə­­fə­­si”nin qa­­pı­­la­­rı­­nı bu ak­­tu­­al və fən­­lə­­ra­­ra­­sı kon­­tekst­­də cid­­di ma­­raq do­­ğu­­ran el­­mi sa­­hə təd­­qi­­qat­­la­­rı­­na inam­­la açır.

Bu ba­­xım­­dan AMEA-nın hə­­qi­­qi üz­­vü Ka­­mal Ab­­dul­­la­­yevin, professor Eti­­bar Nə­­cə­­fov və di­­gər alim­­lə­­ri­­mi­­zin Azər­­bay­­can mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­mi­­nin elm ki­­mi in­­ki­­şa­­fı­­na bö­­yük tə­­kan ve­­rən mə­­ru­­zə və çı­­xış­­la­­rı ak­­tu­­al­­lıq kəsb edir.

Ka­­mal Ab­­dul­­la­­yevin aşa­­ğı­­da­­kı iq­­ti­­bas­­da cəm­­lən­­miş fi­­kir­­lə­­ri mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­min Azər­­ba­­yan mo­­de­­li­­nin ma­­hiy­­yə­­ti­­ni və öl­­kə­­mi­­zin bu mə­­də­­niy­­yət proq­­ra­­mı­­nın hə­­ya­­ta ke­­çi­­ril­­mə­­sin­­də sa­­bit möv­­qe­­yi­­ni ifa­­də edir: “Azər­­bay­­can ədə­­bi-bə­­dii, el­­mi-fəl­­sə­­fi, pub­­li­­sis­­tik tə­­fək­­kü­­rü­­nün ta­­rix bo­­yu or­­ta­­ya qoy­­du­­ğu nü­­mu­­nə­­lər dün­­ya to­­le­­rant­­lıq və mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm xə­­zi­­nə­­si­­nə əsl töh­­fə­­dir. Bu­­nu ha­­mı­­nın bil­­mə­­sin­­də fay­­da var. Ey­­ni za­­man­­da ta­­rix bo­­yu si­­ya­­si sü­­la­­lə­­lər, döv­­lət­­lər bir-bi­­ri­­ni əvəz et­­dik­­cə Azər­­bay­­can si­­ya­­si müs­­tə­­vi­­sin­­də baş ve­­rən mul­­ti­­kul­­tu­­ral ref­­leks­­lər bu də­­yər­­lə­­ri la­­yi­­qin­­cə qiy­­mət­­lən­­di­­rib öy­­rən­­mək üçün mün­­bit şə­­ra­­it ya­­ra­­dır. Əsa­­sən, pə­­ra­­kən­­də şə­­kil­­də bu gü­­nü­­mü­­zə gə­­lib çı­­xan mul­­ti­­kul­­tu­­ral si­­ya­­si də­­yər­­lə­­rin möv­­cud­­lu­­ğu za­­man-za­­man on­­la­­rın sis­­tem­­li və bü­­töv ol­­ma­­sı ide­­ya­­sı­­nın re­­al­­laş­­ma­­sı­­nı da qa­­çıl­­maz edir”.

Azər­­bay­­can mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­mi mə­­sə­­lə­­lə­­ri­­ni da­i­­mi ola­­raq təd­­qiq-təh­­lil edən alim­­lə­­ri­­miz­­dən, pro­­fes­­sor Eti­­bar Nə­­cə­­fo­­vun aşa­­ğı­­da­­kı iq­­ti­­bas­­da cəm­­lən­­miş dü­­şün­­cə­­lə­­ri də öl­­kə­­miz­­də bu sa­­hə­­nin çox­­say­­lı el­­mi təd­­qi­­qat is­­ti­­qa­­mət­­lə­­ri, mə­­sə­­lən, fəl­­sə­­fə, ta­­rix, hü­­quq, iq­­ti­­sa­­diy­­yat, et­­noq­­ra­­fi­­ya, mə­­də­­niy­­yət və in­­cə­­sə­­nət və s. üz­­rə pe­­rs­­pek­­tiv­­lə­­ri­­ni ay­­dın işıq­­lan­­dı­­rır: “So­­si­­al ha­­di­­sə ki­­mi for­­ma­­la­­şan mul­­­ti­­­kul­­­tu­­­ra­­­li­zm­­­ di­­gər so­­si­­al ha­­di­­sə­­lə­­rə (si­­ya­­sə­­tə, iq­­ti­­sa­­diy­­ya­­ta, mə­­də­­niy­­yə­­tə, mə­­nə­­viy­­ya­­ta, ic­­­ti­­­ma­­i­ şü­u­­run müx­­tə­­lif for­­ma­­la­­rı­­na və s.) tə­­sir gös­­tə­­rir, on­­lar­­la qar­­şı­­lıq­­lı mü­­­na­­­si­­­bət­­­də olur. Bun­­dan baş­­qa, mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm bir so­­si­­al ha­­di­­sə ki­­mi öz əhə­­miy­­yə­­ti­­nə gö­­rə so­­si­­al əda­­lət, im­­kan­­la­­rın bə­­ra­­bər­­li­­yi, de­­mok­­ra­­ti­­ya ki­­mi an­­­la­­­yış­­­la­­­rın sı­­ra­­sı­­na da­­xil­­dir. Be­­lə ki, hər bir et­­nik, ir­­qi, di­­ni və mə­­də­­ni qru­­pun hü­­quq və azad­­lıq­­la­­rı­­nın qo­­run­­ma­­sı, on­­la­­rın qa­­nun qar­­şı­­sın­­da bə­­ra­­bər ol­­ma­­la­­rı­­nın tə­­min edil­­mə­­si həm so­­si­­al əda­­lə­­tin tə­­ləb­­lə­­ri­­nə, həm də de­­mok­­ra­­tik cə­­miy­­yə­­tin nor­­ma­­la­­rı­­na uy­­ğun gə­­lir”.

Mə­­sə­­lə­­yə bu as­­pekt­­dən ya­­na­­şıl­­dıq­­da əmin­­lik­­lə de­­yə bi­­lə­­rik ki, mə­­də­­ni müx­­tə­­lif­­lə­­rin din, dil, adət-ənə­­nə­­lər ba­­xı­­mın­­dan bü­­tün prob­­lem­­lə­­ri­­ni dü­­şü­­nən və bu­­nun həl­­li üçün cid­­di prin­­sip­­lə­­rə çı­­xış edən mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm el­­mi sis­­tem ki­­mi bö­­yük əhə­­miy­­yət kəsb edir və dün­­ya miq­­ya­­sın­­da və bü­­tün qa­­baq­­cıl öl­­kə­­lər­­lər­­lə mü­­qa­­yi­­sə­­də yal­­nız müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­min si­­ya­­si, so­­si­­al ba­­xım­­dan ol­­du­­ğu ki­­mi, el­­mi ma­­hiy­­yət nöq­­te­­yi-nə­­zər­­dən də ak­­tu­­al­­lı­­ğı re­­al fakt­­lar­­la təs­­diq­­lə­­nir.

Mə­­qa­­lə­­ni ye­­kun­­laş­­dı­­rar­­kən bir mə­­sə­­lə­­ni də diq­­qə­­tə çat­­dır­­ma­­ğı zə­­ru­­ri he­­sab edi­­rik. Be­­lə ki, müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın Pre­­zi­­den­­ti cə­­nab İl­­ham Əli­­ye­­v ötən müd­­dət ərzin­­də azər­­bay­­can­­çı­­lıq ide­­ya­­sı­­nı mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm ide­­ya­­sı ilə sin­­tez­­də tət­­biq et­­mək­­lə, dün­­ya si­­ya­­si are­­na­­sın­­da mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­min Azər­­bay­­can mo­­de­­li­­nin ta­­nı­­nıb dəs­­tək­­lən­­mə­­si­­nə na­­il ol­­muş­­dur və öl­­kə­­miz­­də bu sa­­hə­­də apa­­rı­­lan sis­­tem­­li iş­­lər və həm­­çi­­nin ha­­zır­­da dün­­ya­­nın 19 döv­­lə­­tin­­də Azər­­bay­­can mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­liz­­mi mo­­de­­li­­nin təd­­ris olun­­ma­­sı re­­al­­lı­­ğı da öz növ­­bə­­sin­­də öl­­kə­­mi­­zin və xal­­qı­­mı­­zın ge­­niş an­­lam­­da “Di­a­­loq fəl­­sə­­si” el­­mi­­nə töhfə­­lər ver­­di­­yi­­nin əya­­ni nə­­ti­­cə­­si­­dir.

Bü­­tün bun­­lar isə qlo­­bal dün­­ya ha­­kim­­lə­­ri­­nin Xə­­zər-Qa­­ra də­­niz höv­­zə­­si və Cə­­nu­­bi Qaf­­qaz re­­gi­o­­nun­­da əhə­­miy­­yət­­li gü­­cə ma­­lik öl­­kə­­lər sı­­ra­­sın­­da xü­­su­­si önəm ver­­dik­­lə­­ri müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­li­­nin bə­­şə­­ri di­a­­loq, hu­­ma­­nizm, to­­le­­rant­­lıq ənə­­nə­­lə­­rin­­dən qay­­naq­­lan­­dı­­ğı­­nı təs­­diq edir. Ey­­ni za­­man­­da Azər­­bay­­ca­­nın mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­de­­li­­nin əsa­­sın­­da ilk növ­­bə­­də xal­­qı­­mı­­zın ulu ön­­də­­ri Hey­­dər Əli­­ye­­vin si­­ya­­si ida­­rə­­çi­­lik­­də əsas­­lan­­dı­­ğı və tət­­biq et­­di­­yi azər­­bay­­can­­çı­­lıq ide­a­­lo­­gi­­ya­­sı da­­ya­­nır. Bun­­lar­­dan han­­sı əv­­vəl gə­­lir: Azər­­bay­­can­­çı­­lıq ide­a­­lo­­gi­­ya­­sı, yox­­sa Azər­­bay­­ca­­nın mul­­ti­­kul­­tu­­ra­­lizm mo­­­de­­­li­­­? Fik­­ri­­miz­­cə, on­­lar ara­­sın­­da bi­­rin­­ci, ikin­­ci­­lik tap­­maq müm­­kün de­­yil. Çün­­ki bu hər iki fe­­no­­men müs­­tə­­qil Azər­­bay­­can Res­­pub­­li­­ka­­sın­­da sin­­tez ha­­lın­­da hə­­yat tər­­zi ki­­mi da­­vam­­lı in­­ki­­şaf­­da­­dır.

Xatirə QULİYEVA, AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.science.gov.az saytına istinad zəruridir.

  • Paylaş: