Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

 

Veb-sayt www.orientalstudies.az         
Ünvan AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Tel.

(+994 12) 5388755

Faks (+994 12) 5109721 
Elektron poçtu sharq@lan.ab.az
Baş direktor Akademik Gövhər Baxşəli qızı Baxşəliyeva

Xidməti tel.: (+994 12) 5388755, 

(+994 12) 5109721

Mobil tel.: (+994 50) 3379010

Faks: (+994 12) 5109721

E-poçt: bahsheli@mail.ru

İcraçı direktor

Cümşüdlü Ruhəngiz Aydın qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Mobil tel.: (+994 50) 5861336

E-poçt: rufacumwudlu@hotmail.com

Elmi katib Səbinə Arif qızı Səlimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, docent

Xidməti tel.: (+994 12) 5392363

Mobil tel.: (+994 50) 4566303

E-poçt: sabina.salimova.77@mail.ru

Yaranma tarixi  AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu 1958-ci ildə Az.SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə EA-nın digər institutlarında fəaliyyət göstərən müvafiq şöbə və qrupların əsasında yaranmışdır. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Şərq ölkələrinin ictimai, iqtisadi, mədəni-tarixi inkişafı və Azərbaycanla əlaqələri 
Əsas elmi nəticələr İnstitut mövcud olduğu illər ərzində Şərq ölkələrinini tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı və ictimai fikrinin tədqiqi sahəsində böyük uğurlar əldə etmişdir. İnstitutun istiqamətinə uyğun olaraq, bir çox mühüm elmi problemlər tədqiq edilmiş, nüfuzlu beynəlxalq konfranslar keçirilmiş, fundamental monoqrafiya və kitablar çap olunmuşdur. Indiyədək institut əməkdaşlarının 600-dən artıq elmi kitabı və yeddi mindən çox elmi məqaləsi çap edilmişdir.Bu kitabların ən mühümləri aşağıdakılardır:Əbdül-Kərim Əlizadə “Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani. Dastur əl-katib fi tayin əl-məratib”. II cild, M., Nauka, I cild, 1964, I cild, II hissə, 1971, II cild, 1976. Araslı H.M. “Xaqani Şirvani (Şairin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında). Bakı, 1982. Araslı H.M. “İmadəddin Nəsimi. Həyat və yaradıcılığı”. Bakı, Azərnəşr, 1972.Məhərrəmov T.Ə. – “Əmir Xosrov Dəhləvi. Məcnun və Leyli. Bakı, Elm, 1970.Məhərrəmov T.Ə. – “Əşrəf Marağayi. Həyat və yaradıcılığı”. – Bakı, Elm, 2000.İmanquliyeva A.N. “Qələmlər birliyi və Mixail Nuayme” M., Nauka, 1975. İmanquliyeva A.N. “Cubran Xəlil Cubran”. Bakı, Elm, 1975. İmanquliyeva A.N. "Yeni ərəb ədəbiyyatının korifeyləri". "Elm",1991. Əliyev R.M. “Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. Bakı, Elm, 1983. Şihabəddin an-Nesəvi. Cəlal əd-Din Mankburnunun həyat yolu. Ərəbcədən tərcümə, ön söz, qeydlər və şərhlər akad. Z.M.Bünyadovundur. Bakı Elm, 1973.Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, Azərnəşr, 1989. Bünyadov Z.M. Azərbaycan Atabəylər dövləti. Bakı, Elm, 1985. Əbdi bəy Şirazi. Təkmilət-ül-əkbar. Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlər Ə.Rəhimovundur. Bakı, Elm, 1970.G.B.Baxşəliyeva. Əbül-Fərəc əl-İsfahaninin "Nəğmələr kitabı" və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı.G.B.Baxşəliyeva. Müasir Suriya hekayəsi”.İslam. Ensiklopedik lüğət. Tərtib edənlər: G.B.Baxşəliyeva, Ə.Abbasov. Bakı, Elm, 2013.Mustafayev Ş.M. “Səlcuqilərdən Osmanlılara: XI-XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etno-siyasi proseslər”. Bakı, Elm, 2011.Əsədov F.M. “Erkən orta əsrlərdə türklər haqqında ərəb mənbələri”. Bakı, Elm, 1993.E.Həsənova. Türkiyə Respublikasında dünyəvilik və İslam. Bakı, Elm, 2002.Mürsəlov R.Ə. Müasir islamdaxili proseslər. Bakı, Elm, 2010.Məhəmmədi M.Ə.. Güney Azərbaycan məsələləri. Bakı, "Bakı Çap Evi" nəşriyyatı, 2012,Əlibəyli Ş.Ə.. Füzulinin farsca divanı: linqvo-poetik özəlliklər. Bakı, “Nafta-press”, 2008,Kazımov M.D. “Camal Təbrizinin poetik irsi”. Bakı, Elm, 1998.Bije Ə.R. “Seyid Cəfər Pişəvəri”. Bakı, 2009.AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun beynəlxalq elmi əlaqələri genişdir. Son illər İnstitut Rumıniyanın Babeş-Bolyai Universitetinin Türkologiya İnstitutu (2010), İtaliya Neapol Şərqşünaslıq İnstitutu (2013), Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu (2014) və s. ilə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamışdır.
İşçilərinin ümumi sayı 157
Struktur bölmələri İran filologiyası şöbəsi
Türk filologiyası şöbəsi
Din və ictimai fikir tarixi şöbəsi
Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri şöbəsi
Şərq-Qərb şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Mərkəzi Asiya ölkələri şöbəsi
Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
Ərəb ölkələrinin tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
Ərəb filologiyası şöbəsi
Asiya-Sakit Okean ölkələri regionu şöbəsi
Nəşriyyat və elmi informasiya təminatı şöbəsi
Şərqşünaslıq elminin nəzəriyyəsi şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Baxşəliyeva G.B 

Səlimova S.A. 

Mustafayev Ş.M. 

Mirzəzadə S.Q.

Kazımov M.D.

Bayramzadə S.Z. 

Rüstəmova-Tohidi S.Ə. 

Abıyev A.M.

Məhəmmədi M.Ə. 

Abbasov R.İ. 

Əsədov F.M. 

Həsənova E.Y.

Quliyeva-Qafqazlı X.C. 

Mustafayev V.K.

Əlimuradov İ.Ə.

Rəhimova Z.T. 

Məmmədov V.İ.

Cümşüdlü R.A. 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       müavin

-       katib

-       üzvləri

 

Ağayev P.E.

Məlikova L.F. 

Əlimuradov İ.Ə. 

Səlimova S.A. 

Mirzəyeva C.A. 

Kazımov Q.Ə.

Səmədova Ü.M.

Abdullayeva X.F.

Mirzəyeva A.A.

Tağıyeva G.X.

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Baxşəliyeva G.B. 

Kazımov M.D.

Şıxalibəyli Z.Ə. 

Quliyev E.H.

Xəlilov P.İ.

Nağısoylu M.Z.

Rüstəmova T.Z.

Cümşüdlü R.A. 

Şərifov K.K.

Quliyeva-Qafqazlı X.C.

Məhəmmədi M.Ə. 

Osmanova B.R. 

Rəhimova Z.T.

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Əlimuradov İ.Ə.

Babaşlı M.A. 

Məcidova N.A.

Mirzəzadə S.Q.

Məlikova L.F.

Qafqazlı G.Ə.

Sadıqov T.Q.

Məmmədov V.İ. 

Rüstəmov R.N.

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs

Məmmədov V.İ. – f.ü.f.d.

Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları