Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Folklor İnstitutu

Folklor İnstitutu

 

Veb-sayt www.folklor.az
 
Ünvan AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Tel. (+994 12) 4929248
Faks (+994 12) 4929314, 4981621
Elektron poçtu azfolklor@yahoo.com
Baş direktor Akademik Muxtar Kazım oğlu İmanov

Xidməti tel.: (+994 12) 4929314 

Mobil tel.: (+994 55) 2461577

Faks: (+994 12) 4981621 

E-poçt: muktarkazimoglu@gmail.com

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə 

Oruc Söhrab oğlu Əliyev

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 4988108

Mobil tel.: (+994 55) 7644420 

Faks: (+994 12) 4981621

Ümumi işlər üzrə

Abuzər Yavər oğlu Gülməmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 4929248, (+994 12) 4981621, əlavə (104) 

Mobil tel.:  (+994 55) 6353002, (+994 70) 6353002

Elmi katib Elçin Hüseynağa oğlu Abbasov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 4929248

Mobil tel.: (+994 55) 7017704

Faks: (+994 12) 4981621

E-poçt: elcinabbasov@yandex.ru

Yaranma tarixi  Folklor İnstitutu 1994-cü ildə AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində "Folklor sarayı" Elmi Mədəni Mərkəzi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliy­yətinin ilk illərində Mərkəz Azərbaycan folkloru, Türk xalqları folkloru, Aşıq yaradıcılığı və Kompyuter mərkəzi kimi struktur bölmələrdən ibarət olmuş, 2000-ci ildə "Kitabi Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Qorqudşünaslıq şöbəsi ilə zəngin­ləşmişdir. 2003-cü ildən isə AMEA-nın müstəqil struktur vahidinə - Folklor İnstitutuna çevrilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan folklorunun və mifoloji mətnlərinin res­publikanın bütün regionlarından və azərbay­can­lı­la­rın kompakt yaşadığı xarici ərazilərdən toplanılması, sənəd­ləşdirilməsi, elmi təsnifi, kataloqlaş­dı­rıl­ma­sı, tərtibi və nəşr edilməsi; folklor mətnlərinin variant­larının və qaynaqlarının üzə çıxarılması, Azər­bay­can folklorunun ta­rixi xro­no­loji ardı­cıllıqla inkişaf xüsu­siy­­yət­ləri­nin şərh edil­mə­­si və nəzəri prob­­lem­lərinin araş­dı­rıl­ma­­sı, Azər­baycan fol­k­lorunun lokal, re­gi­onal, et­nik, mil­li və universal xüsusiy­yətlərinin və əla­qə­lərinin tədqiqi, Azərbaycan bölgələrinin zəngin folklor antologiyalarının, folklor və mif mətnləri toplularının yaradılması, çox­cildli folklor, mifologiya və folklor­şünaslıq tarixinin hazırlanması. 
Əsas elmi nəticələr 1. İ.Abbaslı. Azərbaycan dastanlarının yayılması və təsiri məsələləri. Bakı, Nurlan, 2007;

2. M.Kazımoğlu. Folklorda obrazın ikiləşməsi. Bakı, Elm, 2011;

3. F.Bayat. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı. Bakı, Elm və təhsil, 2011;

4. Ç.Mehdizadə. Saz məktəbi. Bakı, Elm və təhsil, 2012;

5. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. Qarabağın folklor örnəkləri, 9 cilddə. Bakı, Elm və təhsil, 2012-2014;

6. Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri. Bakı, Nurlan, 2013;

7. İ.Rüstəmzadə. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi. Bakı, Nurlan, 2013;

8. T.Hacıyev. “Dədə Qorqud kitabı”: tariximizin ilk yazılı dərsliyi. Bakı, Elm və təhsil, 2013;

9. Ə.Əsgər. Oğuznamə yaradıcılığı. Bakı, Nurlan, 2013

İşçilərinin ümumi sayı 211
Struktur bölmələri Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
“Qorqud” folklor qrupu
Cənubi Azərbaycan folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Beynəlxalq və ictimai əlaqələr şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Fil.ü.e.d. Muxtar Kazım oğlu İmanov

Fil.ü.f.d. Oruc Söhrab oğlu Əliyev (sədr müavini)

Fil.ü.f.d. Elçin Hüseynağa oğlu Abbasov

Fil.ü.e.d. Ramazan Oruc oğlu Qafarlı

Fil.ü.e.d. Füzuli Xeyrulla oğlu Gözəlov

Sən.ü.e.d. Nailə Rasim qızı Rəhimbəyli

Fil.ü.e.d. Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev

Fil.ü.f.d. Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov

Fil.ü.e.d. Kamran İmran oğlu Əliyev

Fil.ü.f.d. Rza Zeynal oğlu Xəlilov

Fil.ü.f.d. Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədov

Fil.ü.f.d. Ağaverdi Sərxan oğlu Xəlilov

Fil.ü.f.d. Əziz Yusif oğlu Ələkbərli

Fil.ü.f.d. Mətanət Maşallah qızı Abbasova

Fil.ü.f.d. İlkin Fariz oğlu Rüstəmzadə

Fil.ü.f.d. Nail Məhəbbət oğlu Qurbanov

Fil.ü.f.d. Tahir Talıb oğlu Orucov

Əli Hüseyn oğlu Şamilov

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Fil.ü.f.d. Nail Qurbanov (sədr)

Fil.ü.f.d. Fidan Qasımova (müavin)

Fil.ü.f.d. Səbinə İsayeva (katib)

Fil.ü.f.d. Nigar Həsənova

Fil.ü.f.d. Ləman Süleymanova

Fil.ü.f.d. İlkin Rüstəmzadə

Fil.ü.f.d. Əpoş Vəliyev

Fil.ü.f.d. Xəyalə Ağayeva

Fil.ü.f.d. Sönməz Abbaslı

Fil.ü.f.d. Vəfa İbrahimova

Fil.ü.f.d. Zümrüd Səmədova

Aynurə Səfərova

Gülnar Osmanova

Hikmət Quliyev

Səfa Qarayev

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Fil.ü.e.d. Muxtar Kazım oğlu İmanov

Fil.ü.e.d. Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzayev

Fil.ü.f.d. Afaq Xürrəm qızı Ramazanova

Fil.ü.f.d. Füzuli Xeyrulla oğlu Gözəlov

Fil.ü.e.d. Seyfəddin Həmzə oğlu Qəniyev

Fil.ü.f.d. Kamran İmran oğlu Əliyev

Fil.ü.e.d. Cəlal Mirzağa oğlu Məmmədov

Fil.ü.e.d. Ramazan Oruc oğlu Qafarlı

Fil.ü.e.d. Xatirə Bədrəddin qızı Bəşirli

Fil.ü.e.d. Kamil Hüseyn oğlu Allahyarov

Fil.ü.e.d. Maarifə Hüseyn qızı Hacıyeva

Sən.ü.e.d. Nailə Rasim qızı Rəhimbəyli

Fil.ü.e.d. Səhər Hidayət qızı Orucova

Fil.ü.f.d. Əfzələddin Dağbəyi oğlu Əsgərov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Tahir Talıb oğlu Orucov

Gülnaz Əliyeva

Vüsalə Kərimova

Afaq Ramazanova

Tacir Qurbanov

Ağaverdi Xəlilov

Nailə Rəhumbəyli

Rza Xəlilov

Sönməz Abbaslı

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Sönməz İsrafil qızı Abbaslı
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları