Azerbaijan National Academy of Science

The first website of Azerbaijan (1995)

HOME PAGE  >>  PhDs of the Sheki RSC

Aliyev Qazenfer Musa oglu
Veb-site     
Place of birth

Oguz region, Mukhas village

Date of birth

19.07.1945

Education

Azerbaijan Agriculture University

Scientific degree

Philosophy doctor on biology

Title

Leading scientific worker

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


2409.01

Genetics

Combination capacity of autumnal soft wheat and its influence to trans gressive changeability.

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

31

 

1      

 
Number of patents and certificates of authorship

Staff training:     

-         number of  PhD

 
Basic scientific achievements Defining combination capacity of autumnal soft wheat U  “Agali”  wheat sort 
Names of scientific works
  1. İntensiv sortlar yaratmaq məqsədilə Şəki – Balakən bölgəsi üçün payızlıq yumşaq buğdaların dəmyə şəraitində öyrənilməsi. AETƏİ elmi əsərlər məcmuəsi  XXI cild,      Bakı–2005
  2. Şəki – Balakən bölgəsinin dəmyə şəraiti üçün payızlıq yumşaq buğda sortları yaratmaq məqsədilə öyrənilmiş kolleksiya nümunələrinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri. AETƏİ elmi əsərlər məcmuəsi. XXI cild, Bakı2005
  3. Mineral qida elementlərinin bitkiçilikdə ekoloji əhəmiyyyəti Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı.Bakı2005
  4. Coğrafi mühit və onun dəyişdirilməsinin ekoloji problemləri. AMİ Xəbərlər elmi – metodiki jurnal. Bakı2005
  5. Coğrafi təbəqənin bütövlüyü və kontrastlığının ekoloji xüsusiyyətləri. AMİ Xəbərlər elmi-metodiki jurnal.Bakı2005
  6. Şəki rayonu Baş Şabalıd ərazisində təbii biogeosenozun biomüxtəlifliyi və onların mühafizəsi Bolqarıstan Plovdiv Aqrar Universiteti. Plovdiv 2015
Membership with international and foreign scientific organizations  
Pedagogical activity ASPU Sheki branch 
Other activities  
Awards and prizes  
Main place of work and its address ANAS SRSC,   AZ5500, Azerbaijan, Sheki,   L. Abdullayev str., 24
Position Head of the section 
Office phone  
Mobile (+994 51) 5158501 
Home phone (+994 21) 52636 
Fax  
E-mail