Ramazanova Elmira Məmmədəmin qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 28.10.1934
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu (hazırkı  Azərbaycan  Dövlət  Neft və Sənaye Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

     -  ixtisas şifri

     -  ixtisasın adı 

     -  mövzunun adı01.02.05

Maye, qaz və plazma  mexanikası

Qazkondensat  sistemlərdə  qazların   separasiya   şəraitlərinin  hesablanma  metodunun işlənməsi və tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

    -  ixtisas şifri

    -  ixtisasın adı

    -  mövzunun adı05.15.06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Adaptasiya metodlarının tətbiqinə əsasən neftqaz-kondensat  yataqlarının  termodinamiki  tədqiqatları 

Müxbir üzv seçilməsi

     -   tarix

     -   ixtisasın adı

2007

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 356
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 153 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 120 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 34
Kadr hazırlığı:

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 

25

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Professor  E. E. Ramazanovanın elmi tədqiqatları  yeni  yanaşmalarla  işlənmə  göstəricilərinin  və parametrlərinin  təyin edilməsi, enerji  resurslarına  qənaət  texnologiyaları  əsasında  neftçıxarmada  alternativ  üsulların  tətbiqi  və inkişafi ilə  bağlıdır.

Elmi fəaliyyətin əsas istiqamətləri:

 • Neftqazkondensat  sistemlərin  termoqazdinamikasının  nəzəriyyə  və praktikasında  yeni  istiqamətlər yaradılmışdır.
 •  Adaptasiya-təsnifat sistemlərin tətbiqi əsasında termodinamik tədqiqatlar  üsulları təklif edilmişdir.
 • Qeyritaraz və qeyribircins neftqazkondensat sistemlərlə əlaqədar yeni qanuna uyğunluqlar və effektlər müəyyən edilmişdir.
 •  Neftli araqatlı-araqatsız qazkondensat yataqlarının sərhədlərini təyin edən, həmçinin qazkondensat axtarışı üzrə kəşfiyyat quyularında tanıtma meyarları təklif olunmuşdur.
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların, layların neft   veriminin artırılması üçün superkritik karbohidrogen qazlarından istifadə  etməklə əsaslı  metodika  yaradılmışdır.
 • Neftçıxarmada nano kompozitlərin alınması və tətbiqi
Elmi əsərlərinin adları
 1. Термокинетические особенности процессов образования газогидратных кристаллов с учётом их структуры, АNT №6, 2009.
 2. О контролировании давления в нефтепроводах при транспортировке высоковязких нефтей. Нефтепромысловое дело, №1, 2011.
 3. Новый   подход   к   исследованию   газлифтных скважин в решение устано­вивших из отборов. Нефтепромысловое дело №6, 2010.
 4. Нанометаллкомпозиты, подготовленные на краун эфирах и макроциклических соединениях. Конференция «Энергия и изменение климата», Афины, 2011.
 5. Расширение технологических возможностей автоматизированных систем управления непрерывным газлифтом. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности.
 6. Многокомпонентные композиционные составы для повышения эффективности при добыче и транспортировании асфальтосмолопарафиновых нефтей. Ухтинский Государственный Технический Университет, «Рассохинские чтения», материалы межрегионального семинара, 2012.
 7. Описание свойств и фазовых равновесий систем, содержащих сверхкритический флюид диоксида углерода и нефтяные компоненты. АНХ, №12. 2012.
 8. P –V– T   Dependences in the fluid of the carbon dioxide and calculation of oil components properties. Azerbaijan Journal of Physics, № 2, July, 2013.
 9. Сепарационная система внутритрубного исполнения. Нефте газовые технологии №6 июнь 2015.
 10. Композит нанострукторных поликристаллических порошков ВАФ-1 ВАФ-2- современная технология. Международная Научно-Техническая Конференция УФА, Ноябрь, 2016.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Təbiət Elmləri üzrə Rusiya  Akademiyasının üzvü,
 2. Beynalxalq Şərq Neft Akademiyasının üzvü   
Pedaqoji fəaliyyəti  “Neft yataqlarının işlənməsi” kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti

1. Azərbaycan Respublikasının Milli Neft Komitəsinin vitse prezidenti

2.  “Azərbaycan  Neft Təsərrüfatı  jurnalının”  redaksiya heyətinin üzvü

3.  Afina Milli  Kapodistrian  Universitetinin  “Avrasiya” jurnalının redaksiya heyətinin  üzvü

4. “Vışka“  qəzetinin  redaksiya heyətinin üzvü 

Təltif və mükafatları

“SSRİ  Neft sənayesi əlaçısı”  (1981).

2. “Şərəf nişanı” ordeni (1986). 

3. Əməkdar elm xadimi (1990).

4. “SSRİ – nin Fəxri neftçisi” (1990).

5. Vyetnamın  Neft Sənayesinin  Fəxri  Neft Xadimi” (2010).

6. İqtisadi  Əməkdaşlıq Təşkilatının  “11-ci  sammit  ECO-2010”.

7. “Şöhrət” ordeni (2014)
İş yeri və ünvanı “Neftin, Qazın  Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu;  Bakı şəh., Dilarə Əliyeva küç. 227
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 4930180/ 4932485 
Mobil tel . (+994 50)3123129
Ev tel. (+994 12) 4930134
Faks (+994 12) 4934378 
Elektron poçtu ramazan36@mail.ru