Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Əzizbəyov rayonu, Kotanlı kəndi 
Təvəllüdü 01.11.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedoqoji İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


07.00.02

SSRİ-tarixi 

XIX əsrin 70-90-cı illərində Azərbaycanda Aqrar münasibətlər və kəndlilərin vəziyyəti, (Şərur-Dərələyəz qəzalarının materialları əsasında)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


07.00.02

Vətən tarixi

XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda siyasi vəziyyət, bölgənin sosial-iqtisadi  və mədəni inkişafı
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Tarix

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-        beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
72

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri XIX-XX əsrlərin tədqiqatı 
Elmi əsərlərinin adları

1. Naxçıvan Muxtar Respub­likası 1991-2001-ci illərdə  (monoqrafiya)

2. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində (proqram)

3. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində (monoqrafiya)

4. Азербайджанская деревня в последней трети  XIX в. По материалом Нахичеванского и Шаруро Даралагезского уездов (monoqrafiya)

5. Dərələyəz  taleyi şəhidlər və döyüşçülər (monoqrafiya) I cild

6. Dərələyəz  taleyi şəhidlər və döyüşçülər (monoqrafiya) II cild

7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf (2001-2012-ci illər )(Dərs vəsaiti)

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası Müstəqillik illərində (proqram, bakalavr hazırlığı üçün)

9. Naxçıvan tarixi (XIX əsr və XX əsrin əvvələri) (Dərslik) 

10. Mənalı ömrün səhifələri

Elmi məqalələr

1. XIX əsrin II yarısında kəndlilərin vəziyyəti və Qaçaq Nəbi hərəkatı

2. XIX əsrin II yarısında Naxçıvanda aqrar münasibətlərə dair

3. XIX əsrin II yarısında Naxçıvanda pambıqçılıq və ipəkçilikdə əmtəə pul münasibətləri

4. Azərbaycanın kənd təsərrüfa­tında kapitalist münasibətlə­rinin inkişafı məsələlərinin öyrədilməsinə dair

5. Naxçıvan xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi və onun tarixi əhəmiyyəti

6. Azərbaycan tarixinin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə

7. Xanlıqlar dövründə Naxçıvan

8. 1948-1953-cü illər deportasiyasının əsas məqsədi və acı nəticələri

9.  Müstəqillik dövründə Naxçıvanın sosial mədəni inkişafı (1990-2001-ci illər)

10. Naxçıvanda məişət mədəniy­yəti və onun təkmilləşməsi

11. Ailə məişətində milli və beynəlmiləl amillərin vəhdəti

12. Novruz dostluq və mehribanlıq bayramı kimi

13. Çarlıq Rusiyasının erməni­lərin Kuzey Azərbaycana köç etdirmə politikasında Naxçıvanın yeri (1828-1831)

14. Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev Naxçıvan xanlığı kitabının redaktor və ön sözün müəllifi

15. XX əsrin əvvəllərində Naxçı­van qəzasında taxılçılığın vəziyyəti

16. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı yapmış olduğu soyqı­rım­larından biri 1905-1906

17. Naxçıvanın görkəmli tarixi şəxsiyyətlərinin Azərbaycan, Rusiya və İranın siyasi, sosial iqtisadi və mədəni həyatında iştirakı (XIX-XX əsrin əvvəlləri)

18. Gülüstan müqaviləsindən sonra Rusiyanın Naxçıvana münasibəti ( 1813-1828-ci illər)

19. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində demoqrafik vəziyyət

20. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunması və möhkəmləndirilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının rolu

21. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı tarixindən (1905-1906-cı illər Naxçıvan)

22. Naxçıvan bölgəsi Azərbaycan tarixinin akademik nəşrində: ümumi vəziyyət və qiymətləndirmə

23. Административно терротолиаръное устройство и управленческая система Нахичеванского края в составе Российской империи

24. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində mədəniyyətin inkişafı

25. Çar Rusiyasının Naxçıvanda müstəmləkəçilik modeli və ona qarşı mübarizə tarixindən (XIX-XX əsrin əvvəlləri)

26. О развитии технических культур в Азербайджане в XIX - начале XX века (по архивным материалам)

27. Naxçıvan tarixi: Xanlıq dövrünün yeri və roluna dair

28. Азербаджанская деревня в XIX начале XX вв (Источникования база и исторография)

29. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində demoqrafik vəziyyət

30. Naxçıvan Qafqazın inzibati ərazi və idarə sistemində  (XIX-XX  əsrin əvvəllərində)

31. Azərbaycan tarixi və ədəbi baxışların vəhdətində  XIX-XX əsrin əvvəlləri (C.Məmmədquluzadənin əsərləri üzrə)

32. Характер аграрных отношений в Азервайджанской деревне в XIX- начале XX века ( по материалам архивов)

33. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində (tarixşünaslığına dair)

34. Основые тенденции развития некоторых отраслей сельского хозяйства Азербайджана в XIX- начале XX века (по материалам архивов)

35. Социальное положение и борьба крестьян Азербайджана в XIX – начале XX  века (по материалам архивных источников)

36. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin iqtisadiyyatında kapitalist münasibətlərinin inkişaf səviyyəsinə dair

37. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin iqtisadiyyatında kapitalist münasibətlərinin inkişaf səviyyəsinə dair

38. Azərbaycan tarixi və ədəbi baxışların vəhdətində XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində (C.Məmmədquluzadənin əsərləri üzrə)

39. Heydər Əliyevin Memuaristikası, əhəmiyyəti, xüsusiyyətləri və rekonstruksiyasına dair

40. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin kənd təsərrüfatı

41. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində mədəniyyətin inkişafı

42. Naxçıvanda erməni təcavüzünün güclənməsi və ona qarşı mübarizə (1914-1918-ci illər)

43. Böyük Vətən müharibəsi illərində Naxçıvan MSSR qadınlarının əmək fəaliyyətləri və cəbhəyə köməyi

44. Naxçıvan: İlkin Şəhərsalmadan böyük mədəniyyətə doğru

45. XX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan qəzasında ipəkçilik sahəsində görülən tədbirlər və barama istehsalının vəziyyəti

46. XX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan qəzasında ipəkçilik sahəsində görülən tədbirlər və barama istehsalının vəziyyəti

47. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası

48. Heydər Əliyevin imzaladığı “Əsrin müqaviləsi” Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının təməlidir

49. XIX əsrin II yarısında Naxçıvan qəzasında ipək emalı sənayesinin inkişafının tarixinin öyrənilməsinə dair

50. 1941-1945-ci il müharibəsi dövründə Naxçıvan qadınlarının əmək fəaliyyəti. Azərbaycanın II dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun öyrənilməsində rolu”

51. XIX əsrin II yarısında Naxçıvan qəzasında ipək emalı sənayesi inkişafının tarixinin öyrənilməsinə dair

52. 1941-1945-ci il müharibəsi dövründə Naxçıvan qadınlarının əmək fəaliyyəti. Azərbaycanın II dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun öyrənilməsində rolu”

53. Şimali Azərbaycan torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalından sonra Naxçıvan regionunda mədəniyyətin inkişafı

54. Həmyerlilərimizin Yaxın Şərq və Rusiyanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında rolu

55. Naxçıvan tarixi III cilddə, II cild

56. Нефтъ Баку ключ к победе

57. Çar Rusiyasının Naxçıvanda Müstəmləkəçilik modeli və ona qarşı mübarizə tarixindən (XIX-XX əsrin əvvəlləri)

58. Qayıdışdan qurtuluşa doğru yol: Azərbaycan  dövlət  quruculuğunda Heydər Əliyevin sabitlik və sülh strategiyası

59. Dağlıq Qarabağ problemləri və Xocalı soyqırımı

60. Naxçıvan və “ Kitabi-Dədə-Qorqud  ” toponimiyasında  etnogenoloji bağlar sistemi Naxçıvanda Dədə Qorqud

61. XIX əsrin II yarısında Naxçıvan qəzasında kənd təsərrüfatının vəziyyəti

62. Naxçıvanın 1991-1993-cü illərdəki inkişafına tarixi yanaşma

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 46 il
Digər fəaliyyəti “İnnovasiyaların sahibkarlığa ötürülməsində Universitetlərin rolunun artırılması” Beynəlxalq TEMPUS layihəsində iştirak. 
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

2. Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı v.s. 

İş yeri və ünvanı Naxçıvan Dövlət Universiteti, Universitet şəhərciyi 
Vəzifəsi Kafedra müdiri 
Xidməti tel. (+994 36) 5452632
Mobil tel . (+994 50) 3347179
Ev tel. (+994 36) 5448244 
Faks (+994 36) 5440862 
Elektron poçtu