Quliyev Arif Mehdi oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu, Gecə-Gözlü kəndi 

   

 

Təvəllüdü 15.12.1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası), Neft-mədən fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı


05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Qaz-neft layının hidrodinamikasının bəzi məsələləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı

 

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Çoxlaylı neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin qazohidrodinamiki hesablama üsulları 
Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı

1989

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
243

 

43

 

25 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 42 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12 
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı14

Əsas elmi nailiyyətləri Neft və qaz yataqlarının (xüsusilə çoxlaylı və qeyri-xətti deformasiyalı) işlənilməsinin layihələndirilməsi və tənzimlənməsi üçün hidroqazotermodinamiki üsullar hazırlamış; layların və mayelərin süzülmə-tutum, geoloji və  teplofiziki parametrlərinin təyini üçün yeni yüksək səmərəli  üsullar yaratmış; layların neftverimini artıran və neft hasilatını intensivləşdirən üsullar hazırlamış; neftqazçıxarma kompleksinin bütün mərhələlərini nəzərə alan iqtisadi-riyazi modellər yaratmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Методы гидрогазодинамических расчетов разработки многопла-стовых месторождений нефти и газа. Баку: Элм, 1976. -204 с. (Соав-тор: М.Т.Абасов)

2.Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных скважин и пластов. Москва: Недра, 1980. - 301 с. - Гл. IV, п.5, 6; Гл. V, п.5,6. (Соавторы: М.Т.Абасов, З.С.Али¬ев и др.)

3.Birgə istismar olunan layların hidrodinamiki tədqiqat məlumatlarının interpretasiya üsulları. Bakı: AzTU-nun mətbəəsi, 2007. -204 s. (Həmmüəlliflər: B.Z.Kazımov, R.M.Əfəndiyev, M.A.Hacıyev)

4.Разработка методов комплексной интерпретации данных гидротермодинамических исследований нефтяных и газоконденсатных скважин. Баку: Элм, 2009. -328 с. (Соавторы: В.Н.Аллахвердиев, Н.В.Касумов)

5.Деформация горных пород и ее влияние на их фильтрационно-емкостные свойства и на процессы фильтрации и разработки месторождений нефти и газа. Баку, изд. “Элм”. -2009. - 88 с. (Соавтор: Б.З.Казымов)

6.Enerjidaşıyıcılar: imkanlar, perspektivlər. Bakı: Nafta-Press, 2006. -297 s. (Həmmüəlliflər: F.N.Məmmədov, K.M.Nəbiyev, X.M.Nəbiyev)

7.Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti (rusca-ingiliscə-azərbaycanca). Bakı, 2001. -392 s. (Həmmüəlliflər: M.A.Hacıyev, R.M.Əfəndiyev)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

- Amerika Neftçi-mühəndislər Cəmiyyətinin  üzvü

- Azərbaycan Geofiziklərinin Milli Komitəsinin üzvü

- ABŞ-da dərc olunan “Universal Journal of Geoscience” jurnalının xarici rəyçisi və “Earth Sciences”, “International Journal of Oil, Gas and Coal Engineering” və “Science Journal of Energy Engineering”  jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1976-1984-ci illər (ADPU, kafedra müdiri) və 1989-1992-ci illər (ADNA, professor):  "Maye və qaz mexanikası" kursu üzrə mühazirələr
Digər fəaliyyəti "Quruçay" Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəxri sədri 
Təltif və mükafatları

- SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Şərəfli əməyə görə” medalı - 1970;

- Azərbaycan Respublikası Elmi-Texniki - Cəmiyyətlər Şurası Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı - 1970;

- SSRİ Maarif Nazirliyinin Fəxri fərmanı - 1983;

- SSRİ Ali Təhsil sahəsində “İşdə əla müvəffəqiyyətlərinə görə” döş nişanı - 1983;

- akad. İ.M.Qubkin adına mükafat - 1985;

- Sov.İKP MK, SSRİ Nazirlər Soveti,  ÜHİMŞ və ÜİLKGİ MK Fəxri Fərmanı - 1987;

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanları  -1993, 2003, 2005, 2008, 2013
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutuAZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Neft-qaz sahələrinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5392140 
Mobil tel . (+994 55) 7721810, (+994 51) 3913810
Ev tel. (+994 12) 4415004 
Faks  
Elektron poçtu arifguliyev1933@gmail.com,

arifquliyev1933@rambler.ru