Əliyeva Həyat Şmidt qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 26.02.1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

Funksionaləvəzli asetilen, etilen törəmələrinin tiilləşməsi və reaksiya məhsullarının yağ, yanacaq və yağlayıcı-soyuducu mayelərdə aşqar kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

14

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 7
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Neft məhsullarının istismar xassələrini yaxşılaşdıran antimikrob, oksidləşmə, yeyilmə və korroziyaya qarşı effektivliyə malik müxtəlif funksionaləvəzli asetilen, etilen törəmələrinin, həmçinin N və S-saxlayan digər yeni üzvi birləşmələrin məqsədyönlü sintezləri aparılmışdır; birləşmələrin funksional tərkibi və quruluşundan asılı olaraq onların bioloji aktivliyi arasında qarşılıqlı qanunauyğunluq öyrənilmişdir;

Metalların mexaniki emalı proseslərində geniş tətbiq olunan emulsiya əsaslı, çoxfunksiyalı, azkomponentli YSM kompozisiyası (Azerol-4) işlənib hazırlanaraq B.Sərdarov adına maşınqayırma zavodunda tətbiq üçün tövsiyə olunmuşdur;

Qızılı stafilokokk və bağırsaq cöplərinə qarşı AKİ-1 antimikrob kompozisiyası işlənib hazırlanaraq Baytarlıq İnstitutunda sınaqdan keçirilmişdir;

Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzinin (STCU) və Mülki tədqiqatlar və İnkişaf Fondunun (CRDF) maliyyələşdirdiyi bir neçə layihə yerinə yetirilmişdir:

1. «Neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası» (STCU, №4799, 05.2009-05.2011);

2. «Ekoloji təmiz gübrələrin biokimyəvi istehsal texnologiyasının işlənməsi» (STCU, №5081, 06.2010-08.2011);

3. «Yüksək effektli yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının işlənib hazırlanması» (CRDF, №AZC1-3118-BA-08,05.2008-07.2009);

4. «Yem zülalının mikrobioloji istehsalı» (CRDF, №AZB1-3124-BA-08,05.2008-07.2009);

5. “Yağlar, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayelərin effektiv mühafizə vasitələrinin işlənib hazırlanması”(Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 01.2012 – 01.07.2013);

6. “Neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi” (ARDNŞ-nin Elm Fondu, 10.2012–10.2014);

7. “Bakı buxtasının sahilyanı zonasında neft çirklənməsinin bioloji təmizlənməsi” (STCU, № 5915, 01.2014–12.2015);

8. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və “2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı Dövlət Proqramı” üzrə işlər aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. P.Ş.Məmmədova, H.Ş.Əliyeva, E.R.Babayev, E.A.Ağayeva. «Нуклеофильное присоединение арилтиолов к пропаргиловым системам»// Azər. Kimya jur., 2009, №2, səh.115-118;

2. V.M.Fərzəliyev , P.Ş.Məmmədova, H.Ş.Əliyeva, E.R.Babayev. «Исследование гетероциклических и гомолитических реакций присоединения тиофенола к пропаргиловым системам» //AMEA-nın məruzələri, 2009, LXV,№4, səh. 102-109;

3. P.Ş.Məmmədova, H.Ş.Əliyeva, E.A.Ağayeva, B.İ.Abdullayev. «Исследование антиокислительных и противоизносных свойств арилтиоалкенолов». Azər.kimya jurnalı, 2010, №4, səh.195-197;

4. A.M.Məhərrəmov, P.Ş.Məmmədova, H.Ş.Əliyeva, X.A.Qarazadə, M.N.Məhərrəmov. «Синтез и исследование некоторых производных нефтяных кислот в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям». «Azərbaycan neft təsərrüfatı» jurnalı, 2013, №4, səh.39-42, Bakı;

5. 2-Pentaamidoetilpentanoat yağlayıcı-soyuducu mayelərdə antimikrob aşqar kimi.// İ.2016 0056.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 5135094
Ev tel. (+994 12) 3421994
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru