Məmmədov Tofiq Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur r-nu 
Təvəllüdü 05.08.1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Qafqaz Albaniyası və Atropatena (erməni mənbələri üzrə) (IV-VII əsrlər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02

Vətən tarixi

Qafqaz Albaniyası IV-VII əsrlərdə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Албания и Атропатена по древнеармянским источникам. Баку, 1977.

2. Кавказская Албания в IV-VII вв. Баку, 1993.

3. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə. B., 2006.

Elmi əsərlərinin adları 1. Фавст и Летопия Кавказской Албании, как первоисточник по истории Азербайджана. Материалы IX научной конференции аспирантов АН Азерб. ССР. Баку, 1962, с. 9-10

2. Хозяйство и города Азербайджана по древнеармянским источникам. Изв. АН Азерб. ССР, серия общественных наук, 1964, №2, с. 69-74

3. О социально-политическом составе и отношения собственности Азербайджана (по древнеармянским источникам) Докл. АН Азерб. ССР, 1964, т. ХХ, №8 101-106

4. Внешняя политика и войны Азербайджана по древнеармянским источникам . Докл. АН Азерб. ССР, 1964, т. ХХ, №10, с. 91-94

5. К изучению этнической генеалогии Кавказской Албании по древнеармянским источникам. Материалы к VII конгрессу антропологических и этнографических наук в Москве. Баку, с. 12

6. Кавказская Албания и Атропатена по древнеармянским источникам (IV-VII вв.) автореферат. Баку, 1965, с.36

7. В летописи Кавказской Албании . Вопросы истории Азербайджана. Баку. Изд-во АН Азерб. ССР, 1966, с.47-52

8. О культуре Кавказской Албании (по древнеармянским источникам).Материалы научно-теорети¬чес¬ком конференции молодых учёных, ч. I, серия общественных наук. Баку, 1967, с.13-14

9. О письменности Кавказской Албании..Докл. АН Азерб.ССР, 1967, т. XXIII, №7, с.101-105

10. История Киракоса Гандзакеци и её отношение к «Истории страны Албанской Моисея Каланкайтукского». Докл. АН Азерб. ССР, 1969, т. XXV, №9, с.96-99

11. Древнеармянские авторы об этническом составе Азербайджана. Материалы к Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических этнографических исследований 1969 г. в СССР. Тезис докладов. Баку, 1970, с.40-41

12. К сравнительному анализу письменных и археологических данных о скотоводстве, рыболовстве и ремесла Азербайджана IV-VII вв. Материалы к сессии, посвящённой итогам археологических и этнографических исследований 1970 г. в Азербайджане. Баку, 1971, с.12-13

13. Государственная власть и войско Кавказской Албании V-VII вв. (по древнеармянским источникам). Докл. АН Азерб.ССР, 1972, т. XXVIII, №2, с.91-95

14. Оборонительных сооружениях Кавказской Албании Материалы к сессии посвящённой итогам археологических и этнографических исследовании 1971 г. в СССР. Тезисы докладов. Баку, 1971.

15. К вопросу о тюрках в древнеармянских источниках. Итоги поелвых археологических и этнографических исследований за 1972 г. Азерб. ССР. Тезисы докладов. Баку. Изд-во «Элм», 1973, с.65

16. К вопросу об этническом составе Азербайджана IV-VII вв. (по древнеармянским источникам). Докл. АН Азерб. ССР, 1975, т. XXXI, №9, с.58-61

17. Албания и Атропатена по древнеармянским источникам (IV-VII вв.).Баку, Изд-во «Элм», 1977, с.148

18. История Азербайджана (в соавторстве).Баку, Изд-во «Элм», 1979, с.304

19. То же (на персидском языке).Тебриз, 1981, с.152

20. Кавказская Албания в IV-VII вв. Автореферат доктор исторических наук.Баку, 1982,2 п.л.

21. Кавказская Албания в IV-VII вв. Автореферат доктор исторических наук. Баку, 1985,2 п.л.

22. Кирокос Гандзакечи. АСЭ, 1981, т. 5

23. Михраниды. АСЭ, 1982, т. 6

24. Михитар Гош. АСЭ, 1983, т. 6

25. Сирхарн. АСЭ, 1984, т. 8

26. Халхалское сражение. АСЭ, 1986, т. 9

27. Хачен. АСЭ, 1986, т. 9

28. Кавказская Албания в IV-VII вв.Баку, «Элм», 1993,16,4 п.л.

29. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsirlərdə.»Təhsil». Bakı, 2006.25 ç.v.

30. О фальсификации истории или о книге Ф.Мамедовой «Кавказская Албания и албаны» (в соавторстве Е.Магеррамов и Г.Гасанов). Kaspi qəzeti, 2006, 21 fevral.

31. Tarixin saxtalaşdırılması və ya F.Məmmədovanın «Qafqaz Albaniyası və Albanlar». «Elm» qəzeti, 29 aprel, 24 may, 16 iyun, 30 iyun (E.Məhərrəmov, H.Həsənova birlikdə)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti (15 il) (1970-1982; 1992-1994; 2008-2009)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Əmək veteranı medalı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5619353 
Faks  
Elektron poçtu