Kәrimov İnqilab Saleh oğlu

Anadan olduğu yer Azәrbaycan Respublikası, Göyçay rayonu 
Təvəllüdü 04.04.1931
Vəfat etdiyi tarix 2011 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azәrbaycan Dövlәt Teatr İnstitutu, teatrşünas 
Elmi dərəcəsi Sәnәtşünaslıq doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı
 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


17.00.01

Teatr sәnәti

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

Sәnәtşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-        beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
120, 22 monoqrafiya
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Azәrbaycan teatrının tarixi vә nәzәri mәsәlәlәri ilә bağlı әsәrlәrin (hәm elmi mәqalәlәrin, hәm dә monoqrafiyaların) çap olunması. "Azәrbaycan teatrının yaranması, tәşәkkülü vә inkişafı" adlı monumental elmi әsәrin çapı
Elmi əsərlərinin adları 1. Sovet Azәrbaycanının Gәnclәr Teatrı., Bakı, AEA nәşri, 1969, 9, 84 ç.v

2. Azәrbaycan Dram Teatrı (az. vә rus dil)., Bakı, "İşıq", 1974, 4 ç.v 206 şәkil.

3. Ә.Haqverdiyev vә teatr. Bakı, "Elm", 1975., 11 ç.v.

4. Nәriman Nәrimanov vә teatr, Bakı., "Elm", 1983, 6, 50 ç.v.

5. Azәrbaycan teatrının tәşәkkülü vә inkişafı (rus dilindә)., Bakı, "Elm", 1991, 15, 33.

6. Azәrbaycan­Türkiyә teatr әlaqәlәri, Bakı, "Nağıl evi" nәşr., 2000, 125 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Azәrbaycan Dövlәt Mәdәniyyәt vә İncәsәnәt Universitetinin professoru (1988­-ci ildәn)
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Sonuncu iş yeri və ünvanı AMEA­ Memarlıq vә İncәsәnәt İnstitutu, AZ1143, Azәrbaycan Respublikası, Bakı şәh., H.Cavid prospekti, 31
Sonuncu vəzifəsi