Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Anadan olduğu yer Bakı, şəh.   
Təvəllüdü 7 fevral 1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.03

Ümumi tarix

“XVI əsrin birinci yarısında Kiçik Asiyanın şərq vilayətlərində Osmanlı sosial-siyasi strukturunun formalaşması” 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı07.00.03

Ümumi tarix

“XIV-XV əsrlərdə Kiçik Asiyanın türk mühitində etnosiyasi proseslər”

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı2014

tarix 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 92
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 38 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Ağqoyunlu, Səfəvi və Osmanlı dövründə Şərqi Anadolunun siyasi, sosial-iqtisadi tarixinin və bu bölgələrlə əlaqədar Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qanunvericilik fəaliyyətinin (Həsən padşah qanunnamələrinin) tədqiqi;

XI-XV yüzilliklərdə Kiçik Asiya və Azərbaycanda gedən sosial-siyasi və etnomədəni proseslərin tədqiqi;

Azərbaycan tarixinə aid Osmanlı mənbələrinin (təhrir dəftərlərinin) təhlili, tərcüməsi və nəşri;

Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixinin araşdırılması ilə əlaqədar aparılan işlər 
Elmi əsərlərinin adları 1. Восточная Анатолия: от Ак-Коюнлу к Османской империи. Москва, Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994.

2. Səlcuqilərdən Osmanlılara: XI-XV əsrlərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011

3. Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri (Qazax və Borçalı. 1728-ci il). Bakı, “Pedaqogika” nəşriyyatı, 2001

4. Lori vilayətinin icmal dəftəri. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2003

5. Концепция верховной власти и права в «Огузнаме» Языджи-оглу Али // «Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией». Москва, Институт Востоковедения РАН, 1996, ss. 10-23

6. Renessans dövründə türklərə və Osmanlı-Səfəvi münasibətlərinə bir baxış (Busbekin “Türk məktubları”) // Elmi Araşdırmalar. № 1-4, Bakı, 2002, ss. 196-204

7. Вакф Узун Хасана Ак-Коюнлу в Диярбекире // От Стамбула до Москвы. Сборник статей в честь 100-летия профессора А.Ф.Миллера. Москва, Издательство «Муравей», 2003, ss. 53-59

8. The Diaries by Y.V.Chemenzeminli: the  Azerbaijani  Intellectual in the Process of Acculturation // Looking at the Colonizer: Cross-Cultural Perceptions in Central Asia and the Caucasus, Bengal and Related Areas. (B.Eschment – H.Harder (eds.)). Berlin. Ergon Verlag, 2004, ss. 31-45

9. Из истории взаимоотношений государства Ак-Коюнлу с Османской империей (некоторые штрихи к портрету Угурлу Мухаммеда) // Turcica et Ottomanica (Сборник статей в честь 70-летия М.С.Мейера). Москва. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006, ss. 282-292

10. The History of Sovereignty in Azerbaijan: A Preliminary Survey of Basic Approaches // Caucasus Paradigms. Anthropologies, Histories and the Making of a World Area (Eds. Bruce Grant and Lale Yalçın-Heckmann). Lit Verlag. Berlin, 2007, ss. 95-117

11. М.Ф. Ахундов и французское Просвещение: духовный мост через столетие // Культурный трансфер на перекрестках Центральной Азии: до, во время и после Великого Шелкового пути. Париж-Самарканд. МИЦАИ, 2013, ss. 219-235

12. Between Nomadism and Centralization: The Ottoman Alternative in the History of the Aqqoyunlu State // Nomad Aristocrats in a World of Empires. Edited by Juergen Paul. Wiesbaden. Dr. Ludwig Reichert Verlag. 2013, ss. 143-159 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü YUNESCO-nun Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun müxbir üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları YUNESCO-nun “Hirayama – İpək Yolu” proqramının stipendiyası (1998)

Fulbright proqramının stipendiyası (2005)

Qazaxıstan Respublikası Təhsil və Elm nazirliyinin “Qazaxıstanda elmin inkişafı üçün” nişanı (2008-ci il) 

İş yeri və ünvanı AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Bakı, H.Cavid  pr. - 31 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5387671 
Mobil tel . (+994 50) 3279170
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu mustafayevsm@gmail.com