Nuriyev Əli Nəcəfqulu oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Nehrəm kəndi   
Təvəllüdü 29.12.1928 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Qorki Dövlət Universiteti, analitik kimya
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.01 (2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Neft–lay sularında radiaktiv elementlər
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.01 (2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Azərbaycan neft yataqları lay sularında nadir və səpələnmiş elementlərin paylanması
Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

- ixtisasın adı

2007

qeyri-üzvi kimya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
272

 

86


18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 şəhadətnamə, 1 patent 
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı16

Əsas elmi nailiyyətləri Neft sularında nadir və səpələnmiş elementlərin yayılması və paylanmasının öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, neft-lay suları süxur sistemi mikroelementlər üçün xarakterik olan kinetik əlaqəni və miqdarı nisbəti pozaraq onların yenidən paylanmasına şərait yaradan spesifik mühitdir. Mikroelementlərin hidrotermal xammal kimi istifadəsinin mümkünlüyü və iqtisadi məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmış, uranın, radiumun, litiumun, borun sulardan çıxarılması üçün bir sıra selektiv sorbentlər sintez olunmuş, onlar təcrübi-sənaye bazasında sınaqdan keçirilmişdir. Neft-lay sularından xörək duzunun, mineral sulardan karbon qazının alınma texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Dispers sistemlər sahəsində effektiv sorbentlərdən istifadə etməklə axıntı sularının zərərli üzvi maddələrdən təmizlənməsinə nail olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. А.Н.Нуриев., Рагимли М.А. Концентрирование кобальта из модельных растворов промышленного типа титаномаргенецсодержащим сорбентам. Europaisene Fachho-chschule, European Applied Sciences, №7, 2013, Germaniya, Stuttgart.

2. Мамедова С.А. Нуриев А.Н., Ягубов А.И. Мурадова Н.М., Гейдарзаде Г.М., Эфендиева Н.Г. Разработка изучение и испытание карбидных покрытий для стальных изделий. Europaisene Fachho-chschule, European Applied Sciences, №3,2013, Germaniya,Stuttgart.

3. S.Nasseri, A.Alemi, A.I. Yagubov, A.N.Nuriev. Adsorption of copper (II) and cobalt (II) from model sewage onto modified bentonite. Enviromental Science An Indian Journal, 2014, Volume 9, Issue 4, p.142-148

4. S.Naseri, G.Kiani, A.Yagubov, A.Nuriev, A.Alemi. Adsorption of transition metal ions from simulated wastewater onto thermally activited Na-bentonite. Fresenius Environmental Bulletin by PSP, volume 23, No 7,2014, p.1-5

5. В.A.Исмайлова, X.H.Илъясова, A.И. Ягубов, A.Н.Нуриев. Исследование адсорбции ацетона на модифицированном бентоните. Журн. Химия и Xимическая промышленность №1, 2015, т. 92 с. 37-40.

6. В.А.Исмайлова, А.И.Ягубов, Ф.Т.Махмудов, М.А.Аббасов, Н.М.Мурадова. Закономерности кинетики сорбции ионов Pb2+и Mn2+ на природных и синтетических сорбентах. Азерб. хим. журн., № 3, 2015, с. 98-102.

7. Исмаилова В.А., Ягубов А.И., Махмудов Ф.Т., Мурадова Н.М., Аббасов М.А., Нуриев А.Н. Закономерности равновесие сорбции ионов свинца (Pb2+) и марганца (Mn2+) из растворов на природных и синтетических сорбентах //Журн. Прикл. химии. 2016, т.89, вып.1, с. 56–60.

8. Ş.A.Nasseri, G.R.Kiani, A.I.Yaqubov, A.Alemi, A.N.Nuriev. Kinetics and thermo-dynamics study of zinc ions adsorption on to modified nanobentonite. Wulfenia journal, pnul tidisci Plinary wulfenia DcCVOXF, Chemical Engineering, 2016, V. 82, № 12, pp. 820-826.

9. Мамедова С.A., Биннатова Л.А., Мура-дова Н.М., Ягубов А.И., Гейдарзаде Г.М., Нуриев А.Н. Адсорбционная и коллоидно-химическая характеристика природного бентонита и его некоторых монокати- он-замещенных форм при термической обра-ботке. Хим. промышленность 2016, т. 93, №1, стр. 45-49

10. Shahab A.Nasseri, Ali.İ.Yagubov, Abdolali A. Alemi and Ali. N.Nutiev. Kinetics and thermodynamics study of zinx lons adsorption onto the modified nanobentonite. İnternational journal of Current Enginering and Tecnology İSSN:Electronic-2277-4106 Print-2347-5161. 27 Dec. 2016, vol.6, №6 , pp.2222-2227

11. Нуриев А.Н., Рагимли М.А. Влияние механической обработки на структуру и сорбционные свойства титан-цирконий содержащего сорбента при сорбции урана из моделирующих состав морской воды растворов. //Журнал Конденси­рованные среды и межфазные границы. 2017, т.19, №3, с. 400–407.

12. Рагимли М.А., Махмудов Ф.Т., Джаббарова З.А., Эфендиева Ш.З., Алиева В.Х., Нуриев А.Н. Особенности синтеза смешанных гидроксидных сорбентов и их сорбционные свойства относительно катионов цветных металлов. //Science and World, Volgograd. 2018. N 6(58). V.11. pp. 43–50 .

13. Рагимли М.А., Махмудов Ф.Т., Ильясова Х.Н., Солтанова С.М., Гаджиев М.А., Аскерова Т.Н., Нуриев А.Н. Сорбция цветных металлов (Co2+, Cu2+, Ni2+) аминированным природным клиноптилолитом. //Science and World, Volgograd. 2018. N 7(59). pp.16–18.

14. Исмаилова В.А., Махмудов Ф.Т., Ягубов А.И., Мурадова Н.М., Нуриев А.Н. Динамика сорбции ионов Pb2+ и Mn2+ из растворов моделирующих состав производственных жидких отходов на модифицированных природных сорбентах. //Science and World, Volgograd. 2018. N 10(62). pp. 47–51.

15. Махмудов Ф.Т., Рагимли М.А., Алиева С.А., Ильясова Х.Н., Джаббарова З.А., Нуриев А.Н. Термодинамика сорбции токсичных компонентов органической природы из растворов на твердых сорбентах. //Сорбционные и хроматографические процессы. 2018, т.18, №3, с.338–345.

16. Исмайлова В.А., Махмудов Ф.Т., Ягубов А.И., Мурадова Н.М., Нуриев А.Н. Динамика сорбции ионов Pb2+ и Mn2+ из растворов, моделирующих состав производственных жидких отходов на модифицированных природных сорбентах. Science and World. International scientific journal. 2018, №10,(62), Volqoqrad, Vol.1.с.47-51,

17. Shahab Nasseeri, Ali Yagubov, Abdolali Alemi, Ali Nuriyev, Monografy Application of Nanoparticles in İndustrial Waster water treatment, 2018. pp.147.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən elmi şuranın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 1991-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, 1992-ci ildən YAP Plenumunun üzvüdür.
Təltif və mükafatları Dövlət mükafatı laureatı

Əməkdar elm xadimi

Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim Qızıl medalı
İş yeri və ünvanı AMEA akademik M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi kimya  İnstitutu,  AZ1143, Bakı ş., H.Cavid, pr. 113
Vəzifəsi Şöbə müdiri, laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5351398
Mobil tel . (+994 50) 6891913           
Ev tel. (+994 12) 5102955 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az