Fətəliyev Qara Hüseyn oğlu

 

Veb-sayt http://zoologiya.az     
Anadan olduğu yer Cəbrayıl rayonu, Sarıcallı kəndi 
Təvəllüdü 15.01.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2429.01

Parazitologiya

Azərbaycanın Kiçik Qafqazında və Mil-Qarabağ düzündə təsərrüfat əhəmiyyətli xəzdərili heyvan helmintlərinin yayılmasının ekoloji-faunistik xarakteristikası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55


20


2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Азярбайжанда илк дяфя олараг вящши мямя­лилярин щел­минт фаунасы там шякилдя юйря­нилмиш вя ekoloji cəhətcə тящлил едилмишдир. Müəyyən edilmişdir ki, vəhşi  məməlilərdə 74 жинся, 43 фясиляйя, 9 дястяйя 16 yarımdəstəyə вя 4 синфя дахил олан 145 нюв щелминт ашкар едилмишдир.Вящши мямяли щейванларын щелминтлярля йолухмасынын екстенсивлийи 77,9% олмушдур.

Азярбайжан фаунасы цчцн 25 йени нюв ашкар едил­мишдир. 26 нюв щелминт цчцн ися илк дяфя йени сащибlяr aşkar edilmişdir. Ориъинал материаллар ясасында 11 нювцн тясвири верилмиш вя нювцн морфоанотомик гурулушу щагда бир сыра ялавялярля нювцн тясвири тамам­ланмышдыр.

Азярбайжанда илк дяфя олараг эениш йайылмыш башлыжа щелмин­тоз тюрядижиляриндян Таениа щйдатиэена, Т.pisiformis, Ежщино­жожжус эра­ну­лосус, Трижщожепщалус лепорис, Т.мйожасторис vя T.ovis нювляринин инкиша­фына тясир едян биотик вя абиотик амиллярин тясiри вя инкишаф дювриййяси тяж­рцбяляр йолу иля юйрянилмишдир.

Азярбайжанда илк дяфя олараг вящши мямяли щейванларын щелминт фаунасы ландшафт-еколоъи зоналар цзря юйрянилмиш, 4 еколоъи зонанын тяркибиндя 14 йарым зонада груплашдырылмыш вя йайылманын характери тящлил едилмишдир.

Азярбайжанда илк дяфя олараг вящши мямялилярин щяйат тяр­зини, ди­эяр жанлыларла трофик, топик, форик вя с. ялагялярини, жоьрафи йайыл­ма­ла­рыны вя диэяр биоеколоъи хцсусиййятлярини тящлил едяряк онларын щелминт­ faunası kompleksinin  формалашмасы йоллары мцяййян едилмишдир.

Азярбайжанда вящши мямялилярдя ашкар едилян бцтцн щелминт нюв­ляри епиде­миолоъи вя епизоотолоъи жящятжя там шякилдя характеризя едилмиш, башлыжа щелмин­тоз тюрядижиляринин тябии ожаглılıqlары ашкар едил­мишдир.

Müəyyən edilmişdir ki, Азярбайжанда вящши мямялилярдя гейд олунан щелминт нювляриндян 81 нюв инсан вя ев щейванлары цчцн потенсиал тящлцкя тюрядир. Бунлардан 4 нювцн епидемио­лоъи, 21 нювцн епидемиолоъи вя епизоотолоъи, 56 нювцн ися ев щейванлары цчцн епи­зоо­толоъи ролу вардыр. Тядгигат нятижясиндя мялум олмушдур ки, биосе­нозларда щелминтоз тюрядижиляринин сахланмасында вя ютцрцлмясиндя бир щалда вящши, диэяр щалда ися ев щейванлары рол ойнайыр. Инсан вя ев щей­ванлары цчцн жидди тящлцкя тюрядян башлыжа щелминтоз тюряди­жи­ляри­нин тябии ожаглыгла­рынын сахланмасында вящши мямялилярин ролу мцяй­йян олунмуш­дур. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Мамедова М.М., Фаталиев Г.Г. Развитие яиц Trichocephalus ovis в различных  типах почв Азербайджана // Ветеринарная медицина, № 4, М.: ООО « Агровет», 2009, с. 28-32

2. Фаталиев Г.Г. Гельминтофауна диких псовых в Азербайджане и пути его формирования / Санкт-Петербург: «Наука»,  Паразитология, том 45, выпуск 2, март-апрель 2011, с. 129-139

3. Фаталиев Г.Г. Влияние абиотических факторов на эмбриональное развитие паразита Tricho-cephalus myocastoris Enigk 1933. Москва: «Наука», Зоологический журнал, том 92, № 12, с. 1475
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Zoologiya institutunda fəaliyyət göstərən D.071.01 elmi seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları Fəxri Fərman (AMEA)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutu,keçid 1128, məhəllə 504, Baku Az1073 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi, lab.müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 539 74 82 
Mobil tel. (+994 55) 897 07 75 
Ev tel. (+994 12) 579 73 24 
Faks  
Elektron poçtu qarafataliyev@bk.ru