Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Qəhrəmanov Kamil Şamil oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Adıgün rayonu 
Təvəllüdü 01.09.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

PbS termoelektrik xüsusiyyətləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Termoelementlərdə birləşmənin əsas prinsipləri və АIVВVI əsasında çoxkomponentli sistemlərdə elektron-fonon prosesi    

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152


53


45          

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 40 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri Yer üzərində, sualtı və yer kürəsinin süni peykləri üçün termoelektrik soyutma, stabilləşdirmə və generasiya üsullarının tətbiqi, cihazların layihələndirilməsi və istehsalı üçün, kompleks sistem və texnolojilər yaradılıb. Heterogen sistemləri əsasında çoxlaylı strukturlarda fiziki-kimyəvi proseslər tədqiq olunub və elmi məqsədlər üçün cihazlar hazırlanmışdır. Termoelektrik çeviricilərinin hazırlanıb istehsal edilməsi üçün bir sıra materialşünaslıq məsələləri həll olunmuşdu, mexaniki möhkəmlik artırılmışdır, seçilmiş istiqamətlər üçün optik, istilik-fiziki və fiziki-mexaniki parametrlərin sabitliyi artırılmışdır. Evtektikaların elektron quruluşunun xüsusiyyətləri təyin olunmuşdur: termoelementlər üçün yeni effektiv birləşmələrin axtarışı və fərqli materialların kommutasiyasını birləşmələrin elektron quruluşunun və faza diaqramının xüsusi nöqtələrinin nəzərə alınmasına əsaslanmalıdır. Geniş sinif ikili və kvazi-binar evtektikaların əsasında olan kommutasiya materiallarının tədqiqi puls-dövri rejimdə fəaliyyət edən termoelektrik çeviricilərin etibarlığını və resurs səmərəliliyini yaxşılaşdırmışdır. AIVBVI və AVBVI birləşmələri əsasında çeviricilərdə geniş istifadə olunan termolementlər işlənib layihələndirilmişdir. Tələbələri ilə birlikdə onun elmi fəaliyyəti nəticələrindən biri də ilk olaraq kosmik naviqasiya-topoqrafiya komlekslərinin lazer sistemlərinin impuls-periodik rejimdə istilik buraxan obyekti üçün bir sıra dəqiq termostat- avadanlıq yaradılmasıdır, lazer elementlərinin termostabilləşdirmə və layihələndirmə prinsipləri işlənilmışdir ki, əhəmiyyətli dərəcədə onların kriterial parametrik xüsusiyyətlərinı artırdı. Materialların səmərəliliyini artıran, istilik keçiriciliyini azaldan laylararası nanostruktur elementlərinin alınması üsulları tədqiq olunub, bismut və sürmə xalkogenidləri kristallarının laylararası qarşılıqlı mübadiləyə təsir edən amillər tədqiq olunub. Laylararası fəzanın genişlənməsi şərtində elektron quruluşunun dəyişiklikləri tədqiq olunub: enerji zonalarının yerdəyişmə və parçalanmasının nəzəri hesablamaları optik və qalvanomaqnit ölçmələrlə təsdiq edilib. 

Elmi əsərlərinin adları

1 К.Ш. Кахраманов. Исследование эвтектик некоторых систем AIVBIV – NiSb(Co2Ge) и их применение в термоэлементах. Неорганические материалы, том 17, №7, 1981.

2. К.Ш. Кахраманов, А.П.Алиев. Теплопроводность твердых растворов на основе сульфида свинца. Неорганические материалы, том 18, № 19, 1982.

3. К.Ш. Кахраманов, Р.М.Рошаль. Эвтектические композиции - твердотельные сверхструктуры. Неорганические материалы, том 22, № 10, 1986.

4. F.K. Aleskerov, S.K. Kahramanov, М.М. Asadov, K.S. Kahramanov. Bi2Te3-xSex<Ag>(x=0.04) nanocrystal formation. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2009. V. 12, N 1. p. 72-76.

5. Алескеров Ф.К., Кахраманов К.Ш., Джавадов Н.Г. Формирование наноструктур олова на поверхности (0001) Bi2Te3. Нанотехника, 2009, №4(20), с.51-53

6. Алескеров Ф.К., Кахраманов К.Ш. Межслоевые наноструктуры в термоэлектрических кристаллах типа Bi2Te3. Термоэлектричество, 2009, №2, с. 70-79

7. Алескеров Ф.К., Кахраманов K.Ш. Перколяционный эффект в кристаллах Bi2Te3, легированных медью или никелем. Неорганические материалы, 2012, том 48, №5.

8. K.Sh. Kakhramanov, F.K. Aleskerov, S.Sh. Kakhramanov, S.A. Nasibova. Self-organization of low-dimensional nanostructures in layered crystals of A2VB3VI type. Journal of Thermoelectricity №4, 2013,p.54-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Termoelektrik Akademiyasının müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Baki, AZ1134, H. Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395163 
Mobil tel. (+994 50) 3537891 
Ev tel. (+994 12) 4407843 
Faks  
Elektron poçtu

kamil.qahramanov@yahoo.com